Ktl-icon-tai-lieu

HOÁ SINH 1

Được đăng lên bởi tiendat110894
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 980 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ENZYM

Câu 1: Các isoenzym có một tính chất chung:
a. Tính chất lý học
b. Tính chất hóa học
c. Tính miễn dịch
d. Tính xúc tác
Câu 2: Coenzym của oxydoreductase vận
chuyển hydro là :
a. Vitamin B các loại
b. Vitamin PP và B2
c. Vitamin B6
d. Vitamin B1

Câu 4 : Tập hợp các enzym KHÔNG CẦN có coenzyme :
a. Peptidaz , Trypsin , Aminotransferaz
b. Chymotrypsin , pepsin , Amylaz
c. Maltaz , Chymoptrypsin , Lyaz
d. Lactatdehydrogenaz, Lyaz, pepsin
Câu 5 : Tất cả các enzym đều có bản chất là :
a. Vitamin
b. Protein
c. Cộng tố
d. Coenzym A

Câu 6: Vị trí trao đổi hydro của coenzym NAD+ ở :
a. Adenin
b. D – Ribose
c. Nicotinamid
d. Dinucleotid
Câu 7: Vị trí thu nhận H2 của coenzym FAD ở :
a. Adenin
b. D – Ribose
c. Vòng isoallosazin của flavin
d. Dinucleotid

Câu 8: Phản ứng sau đây đặc trưng cho loại men nào ?
2H2O2

2H2O + O2
a. Peroxidase
b. Catalase
c. Dehydrogenase
d. Oxydase chứa đồng
Câu 9: Các dehydrogenase sử dụng tất cả các
coenzym sau đây NGỌAI TRỪ:
a. NAD+
b. NADH+
c. FAD
d. CoA

Câu 12: Tính đặc hiệu xúc tác phản ứng hóa h ọc c ủa
phân tử enzym thể hiện ở phần:
a. Cơ chất tác dụng
b. Coenzym
c. Ion kim loại
d. Apoenzym
11: Phản ứng NH2 – CO – NH2 + H2O
+ 2NH2 được xúc tác bởi enzym
a. Vận chuyển
b. Thủy phân
c. Phân tách
d. Đồng phân hóa



CO2

Câu 22: Trung tâm xúc tác phản ứng hóa học của enzym là:
a. Trung tâm dị lập thể
b. Trung tâm hoạt động
c. Trung tâm điều chỉnh âm
d. Trung tâm điều chỉnh dương
Câu 23: Nhiệt độ có tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng xúc
tác của enzym được gọi là hệ số nhiệt (Q10) được tính
bởi:
a. Sự thay đổi nồng độ cơ chất theo thời gian
b. Sự biến thiên nồng độ cơ chất theo pH
c. Số lần tăng tốc độ phản ứng khi nhiệt độ tăng 100C
d. Phần trăm lượng cơ chất biến đổi theo nhiệt độ

Câu 24.Enzym xúc tác phản ứng này là:
RCHCOOH → RCHNH2
NH2
A.Dehydrogenaz
B.Amino Transferaz
C.Decarboxylaz
D.Lygaz
E.A,C đúng

+

CO2

Câu 25. Enzym xúc tác phản ứng này là:
Glucoz + ATP---> Glucoz 6 phosphat + ADP
A. Glucokinaz
B.Phosphorylaz
C.Glucophosphataz
D.A,B đúng

E.Tất cả sai

Câu 26. Enzym xúc tác phản ứng này là:
H3PO4
Glycogen - G ---------------> Glycogen + G1 P
A. Glucokinaz
B. Glycogen phosphorylaz
C.Glucophosphataz
D.A,B đúng

E.Tất cả sai

Câu 27. Enzym xúc tác phản ứng này là:
+ H2O
Glucoz 6 phosphat --> Glucoz + H3PO4

C.

phospho esteraz
Gluco 6 phosphataz
Phosphorylaz

D.

A,B đúng

E.

B đúng

A.
B.

Câu 29. Enzym xúc tác phản ứng này là:

RCOOH + ATP + HSCoA↔ RCO~SCoA + AMP +PPv
Acyl-CoA
A.Acyl coA syntha...
CÂU HỎI ENZYM
CÂU HỎI ENZYM
HOÁ SINH 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HOÁ SINH 1 - Người đăng: tiendat110894
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
HOÁ SINH 1 9 10 916