Ktl-icon-tai-lieu

Hóa sinh chuyển hóa muối nước

Được đăng lên bởi toitoi10011-gmail-com
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi gi¶ng

Trao ®æi Muèi - níc
TS. Phan H¶i Nam

Néi dung bµI gi¶ng
I. Ph©n bè, vai trß cña níc, muèi
1.1. Níc
1.2. Muèi
1.3. Bilan níc
II. Trao ®æi NM qua mao m¹ch (gi÷a Ht & DGB)
2.1. C¸c yÕu tè liªn quan ®Õn trao ®æi NM
2.2. Trao ®æi NM qua thµnh mao m¹ch
III. Trao ®æi NM qua mµng tÕ bµo (gi÷a DGB & trong TB)
3.1. TÝnh thÊm chän läc cña mµng tÕ bµo
3.2. Trao ®æi níc muèi qua mµng tÕ bµo
IV. §iÒu hoµ trao ®æi níc muèi
V. Rèi lo¹n trao ®æi níc muèi
5.1. ø níc ®¬n thuÇn trong tÕ bµo
5.2. ø níc ngoµi tÕ bµo
5.3. MÊt níc trong tÕ bµo
5.4. MÊt níc ngoµi tÕ bµo
5.4. C¸c rèi lo¹n hçn hîp

Ph©n bè, vai trß cña níc, muèi
 Níc: 55 – 65% träng lîng c¬ thÓ

* Vai trß:
+ Lµ dung m«i hoµ tan (HC, VC), ®a chÊt DD -> tæ chøc,
& SPCH -> ngoµi (må h«i, NT, P)
+ Tham gia cÊu t¹o TB, TC/c¬ thÓ, CTB2, 3 cña protein.
+ ChuyÓn ho¸: N/ tho¸i ho¸,tæng hîp c¸c chÊt–/ c¬ thÓ.
+ Tg c¸c f/: thuû ph©n, hîp níc, lo¹i N/ c¸c CH c¬ thÓ.
+ §iÒu hoµ th©n nhiÖt: gi÷ 370C (bèc h¬i N qua da, phæi).
- to cao -  bµi tiÕt må h«i; to↓ - ↓ xuÊt må h«i.
+ Tg b¶o vÖ c¬ thÓ: N -> m«i trêng láng- tr¸nh CQ bÞ rung
®éng, va ch¹m.

Níc
* Ph©n bè: 2 khu vùc néi bµo vµ ngo¹i bµo ( 70% TL c¬ thÓ).
+ Ngo¹i bµo (20 % ):
- HuyÕt t¬ng (5% ) & b¹ch huyÕt
- DÞch GB (15% ), m« liªn kÕt, x¬ng sôn..)
+ Néi bµo: N cÊu t¹o nªn TB, 50 - 55% níc/ c¬ thÓ.
§Æc ®iÓm sù ph©n bè N:
- Ko ®ång ®Òu ë c¸c tæ chøc, CQ, vÝ dô:
Níc bät, må h«i: 99%, huyÕt t¬ng- 92%, mì: 25- 30%.
-  løa tuæi, giíi, thÓ t¹ng:
. Tuæi: tuæi  -> H2O/ c¬ thÓ cµng ↓ (b¶ng 1).
. Giíi: ®µn «ng> ®µn bµ
. ThÓ t¹ng: ngêi bÐo < ngêi gÇy
+

Níc
B¶ng 1: Sù ph©n bè níc theo tuæi
Tuæi

Níc

2 th¸ng

97%

4 th¸ng

94%

TrÎ s¬ sinh

66-75%

Ngêi trëng thµnh

55-65%

* Nhu cÇu:
+ Ngêi lín: 35g N cho 1kg thÓ träng/24h
+ TrÎ con: gÊp 3 lÇn > ngêi lín.
+ TrÎ s¬ sinh: 4 lÇn => mÊt níc/trÎ nhá rÊt nguy hiÓm

Muèi


Ph©n bè: ≠ ë c¸c c¬ quan (B¶ng- ph©n bè muèi/ Ht, DGB, NB).
Muèi VC (§G)

H.t¬ng- DÞch GB

>/<

Néi bµo

Na+ (mmol/l)
–
K+
Ca++ –
Cl- –

135 – 150
3,5 – 4,5
1,0 - 1,30
90 - 110

>>
<<
>
>

37
100 – 150
<1
53

§Æc ®iÓm chung:
-  Cation (+) =  Anion (-) gi÷a trong & ngoµi TB
- Na+: . Ion chÝnh cña dÞch ngo¹i bµo (142 mmol/l )
. V/c qua mµng nhê Na+,K+-ATPase
. QuyÕt ®Þnh Ptt -> T§ Níc, muèi qua mµng TB.
. /↓ lµ nguyªn nh©n cña kh¸t vµ phï.
- K+: Ion chÝnh cña dÞch néi bµo; Liªn quan tíi h® cña TK &
H® c¬ tim (, nhanh, ®ét ngét -> ngõng tim do c¬ bÞ co cøng).
- Ca2+, Phospho: x¬ng, r¨ng; Fe2+: gan, hång cÇu.

Muèi
* Vai trß:
- Tham gia cÊu t¹o t...
Bµi gi¶ng
Bµi gi¶ng
Trao ®æi Muèi - n íc
Trao ®æi Muèi - n íc
TS. Phan H¶i Nam
TS. Phan H¶i Nam
Hóa sinh chuyển hóa muối nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa sinh chuyển hóa muối nước - Người đăng: toitoi10011-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Hóa sinh chuyển hóa muối nước 9 10 580