Ktl-icon-tai-lieu

hóa sinh đại cương acid nucleic

Được đăng lên bởi vaichuongxalo
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4

ACID NUCLEIC

14/01/11

MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
1 NUCLEIC

NUCLEOPROTEIN
PROTEIN

ACID NUCLEIC

(histone, protamine)

(polynucleotide)
mononucleotic

nucleosic
base
(pyrimidine,purine)
14/01/11

acid phosphoric
pentose
(ribose,deoxyribose)

MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
2 NUCLEIC

RIBOSE & DEOXYRIBOSE

14/01/11

MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
3 NUCLEIC

BASE CHỨA NITROGEN

14/01/11

MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
4 NUCLEIC

URACIL

14/01/11

MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
5 NUCLEIC

ACID PHOSPHORIC

14/01/11

MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
6 NUCLEIC

MONONUCLEOTIDE

14/01/11

MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
7 NUCLEIC

MONONUCLEOTIDE

14/01/11

MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
8 NUCLEIC

ATP

14/01/11

MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
9 NUCLEIC

VAI TRÒ SINH HỌC CỦA ADP- ATP
•
•
•
•

Dự trữ và cung cấp năng lượng
ADP có 1 nối phosphate cao năng
ATP có 2 nối phosphate cao năng
Mỗi nối P cao năng khi đứt cung cấp
7,6kcalories
• Ngoài ADP & ATP, cơ thể cũng có thể
dự trữ năng lượng dưới dạng GTP,
CTP, UTP nhưng số lượng rất ít
14/01/11

MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
10NUCLEIC

PHẢN ỨNG BIẾN
ĐỔI ATP THÀNH
AMP VÒNG

14/01/11

MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
11NUCLEIC

VAI TRÒ SINH HỌC CỦA AMP vòng
• Thông tín viên thứ 2
• Đáp ứng đòi hỏi của hormone
• Tế bào phát sinh hiệu ứng

14/01/11

MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
12NUCLEIC

KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA DNA & RNA
ĐẶC ĐIỂM

DNA

RNA

Trọng lượng
phân tử

106 - 108

104 - 106

Vị trí hiện diện

Nhân

Tế bào chất

Cấu trúc

Chuỗi xoắn
kép

Chuỗi đơn

Thành phần
base N

ATGC

AUGC

14/01/11
Vai

trò

Khuôn mẫu di Tham gia tổng
MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
13NUCLEIC
truyền
hợp protein

CHUỖI AND & ARN

14/01/11

MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
14NUCLEIC

DNA (deoxyribonucleic acid)

14/01/11

MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
15NUCLEIC

MONONUCLEOTIDE

14/01/11

MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
16NUCLEIC

CHUỖI DNA

14/01/11

MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
17NUCLEIC

DNA
• DNA có trong tất cả các tế bào sinh vật,
tập trung ở nhân, có một ít trong ty thể
và lục lạp. Trong vi khuẩn DNA ở dạng
nucleoprotein

14/01/11

MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
18NUCLEIC

CHUỖI DNA

14/01/11

MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID
19NUCLEIC

MÔ HÌNH DNA
•Trong mỗi cơ thể, thành phần gốc base mang
tính đặc trưng riêng biệt
•Ở các tế bào trong cùng tổ chức trong một
cơ thể sẽ có số gốc base giống nhau hoặc gần
giống nhau.
•Thành phần gốc base ổn định, không chịu
ảnh hưởng của tuổi, điều kiện dinh dưỡng hay
tình trạng sức khỏe
•Những cơ thể có quan hệ huyết thống có
thành ph...
14/01/11 MÃ MH 603005 CHƯƠNG 4. ACID NUCLEIC1
Chương 4
ACID NUCLEIC
hóa sinh đại cương acid nucleic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa sinh đại cương acid nucleic - Người đăng: vaichuongxalo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
hóa sinh đại cương acid nucleic 9 10 426