Ktl-icon-tai-lieu

hoá sinh glucid

Được đăng lên bởi Chỉ Htc
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trao đổi trực tuyến tại:


HOÙA HOÏC GLUCID
Ths Leâ Xuaân Tröôøng

MUÏC TIEÂU

1. Vieát ñöôïc ñònh nghóa vaø phaân loaïi ñöôïc glucid.
2. Vieát ñöôïc coâng thöùc caáu taïo cuûa moät soá MS quan
troïng

3. Vieát ñöôïc coâng thöùc caáu taïo cuûa moät soá DS quan
troïng
4. Vieát ñöôïc coâng thöùc caáu taïo cuûa moät soá PS quan
troïng

1. ÑAÏI CÖÔNG:

- Phaân boá roäng khaép ôû thöïc vaät vaø ñoäng vaät
- Nguoàn goác:
Thöïc vaät: CO2 + H2O
Ñoäng vaät:

--- h  caây, haït, quaû, cuû

thöïc vaät, protid, lipid  glucid

- Vai troø: ñoùng vai troø quan troïng trong chuyeån hoùa
caùc chaát, tham gia caáu truùc teá baøo vaø moâ.

YÙ nghóa sinh hoïc:
- Glucose laø ñöôøng-huyeát  cung caáp naêng löôïng cô theå
- Caùc ñöôøng khaùc sau khi aên vaøo cô theå  glucose/gan
- Glucose  glycogen gan,cô.
- Roái loaïn chuyeån hoùa  Beänh ÑTÑ, beänh galactose-nieäu,
beänh öù ñoïng glycogen ôûgan…

Phaân loaïi glucid:
- Monosacarid (MS) hay ñöôøng ñôn: thí duï triose, tetrose,
pentose, hexose…
- Disacarid (DS) hay ñöôøng ñoâi: thí duï maltose, lactose,
sacarose…
- Polysacarid (PS) hay ñöôøng ña: Oligosacarid, PS
PS thuaàn: Tinh bột, glycogen, cellulose,inulin…
PS taïp: acid hyaluronic, heparin, chondroitin sulfat…

• 2. ÑÖÔØNG ÑÔN (MS):
• - Ñònh nghóa: MS laø caùc aldehyd alcol (ñöôøng aldose) hoaëc
ceton alcol (ñöôøng cetose), coù coâng thöùc toång quaùt:

•

Ñöôøng aldose

• n = 0,1,2,…

Ñöôøng cetose

Xeáp loaïi moät soá MS quan troïng:

Triose
Tetrose
Pentose
Hexose

Aldose
Glycerose
Erythrose
Ribose
Glucose

Cetose
Dihyroxyaceton
Erythrulose
Ribulose
Fructose

Trong caùc MS treân thì Glucose laø MS quan troïng nhaát.

Glucose: laø aldehyd alcol, 6C, coâng thöùc coù theå vieát döôùi daïng:
- Daïng thaúng:

L-glucose

D-glucose

Coâng thöùc thaúng cuûa glucose coù 3 nhöôïc ñieåm

- Daïng voøng Tollens (daïng caàu oxy noäi phaân töû): loaïi 6 caïnh
(voøng pyran) hoaëc 5 caïnh (voøng furan)

pyran

-D-glycopyranose

-D-glycopyranose

Furan

-D-glucofuranose
-D-glucofuranose
Öu ñieåm: giaûi thích ñöôïc 3 nhöôïc ñieåm cuûa coâng thöùc thaúng

- Daïng voøng cuûa Haworth:

- Phaân bieät caáu truùc trong khoâng gian 3 chieàu, daïng 6 caïnh beàn
hôn daïng 5 caïnh, daïng gheá beàn hôn daïng thuyeàn.
- Caùc kyù hieäu trong phaân töû glucose: daïng D vaø L-glucose,
daïng  vaø -glucose, daïng D (+) vaø D (-) glucose.

Coâng thöùc cuûa moät soá MS quan troïng: Nhoùm ñöôøng aldose:

Nhoùm ñöôøng cetose:

Söï khaùc bieät giöõa 3 ...
Trao đi trc tuyến ti:
http://www.mientayvn.com/Y_online.html
hoá sinh glucid - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hoá sinh glucid - Người đăng: Chỉ Htc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
hoá sinh glucid 9 10 123