Ktl-icon-tai-lieu

hóa THCS

Được đăng lên bởi minh thư
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP
34 CHUY ÊN ĐỀ

BỒI DƯỠNG
HOÁ HỌC
THCS
T ẬP 3

Chuyªn ®Ò 14:
nhËn biÕt - ph©n biÖt c¸c chÊt.
I/ Nguyªn t¾c vµ yªu cÇu khi gi¶i bµi tËp nhËn biÕt.
Muèn nhËn biÕt hay ph©n biÖt c¸c chÊt ta ph¶i dùa vµo ph¶n øng ®Æc trng vµ cã
c¸c hiÖn tîng: nh cã chÊt kÕt tña t¹o thµnh sau ph¶n øng, ®æi mµu dung dÞch, gi¶i
phãng chÊt cã mïi hoÆc cã hiÖn tîng sñi bät khÝ. HoÆc cã thÓ sö dông mét sè
tÝnh chÊt vËt lÝ (nÕu nh bµi cho phÐp) nh nung ë nhiÖt ®é kh¸c nhau, hoµ tan c¸c
chÊt vµo níc,
Ph¶n øng ho¸ häc ®îc chän ®Ó nhËn biÕt lµ ph¶n øng ®Æc trng ®¬n gi¶n vµ cã dÊu
hiÖu râ rÖt. Trõ trêng hîp ®Æc biÖt, th«ng thêng muèn nhËn biÕt n ho¸ chÊt cÇn
ph¶i tiÕn hµnh (n – 1) thÝ nghiÖm.
TÊt c¶ c¸c chÊt ®îc lùa chän dïng ®Ó nhËn biÕt c¸c ho¸ chÊt theo yªu cÇu cña ®Ò
bµi, ®Òu ®îc coi lµ thuèc thö.
Lu ý: Kh¸i niÖm ph©n biÖt bao hµm ý so s¸nh (Ýt nhÊt ph¶i cã hai ho¸ chÊt trë
lªn) nhng môc ®Ých cuèi cïng cña ph©n biÖt còng lµ ®Ó nhËn biÕt tªn cña mét sè
ho¸ chÊt nµo ®ã.
II/ Ph¬ng ph¸p lµm bµi.
1/ ChiÕt(TrÝch mÉu thö) c¸c chÊt vµo nhËn biÕt vµo c¸c èng nghiÖm.(®¸nh sè)
2/ Chän thuèc thö thÝch hîp(tuú theo yªu cÇu ®Ò bµi: thuèc thö tuú chän, han chÕ hay
kh«ng dïng thuèc thö nµo kh¸c).
3/ Cho vµo c¸c èng nghiÖm ghi nhËn c¸c hiÖn tîng vµ rót ra kÕt luËn ®· nhËn biÕt,
ph©n biÖt ®îc ho¸ chÊt nµo.
4/ ViÕt PTHH minh ho¹.
-

III/ C¸c d¹ng bµi tËp thêng gÆp.
NhËn biÕt c¸c ho¸ chÊt (r¾n, láng, khÝ) riªng biÖt.
NhËn biÕt c¸c chÊt trong cïng mét hçn hîp.
X¸c ®Þnh sù cã mÆt cña c¸c chÊt (hoÆc c¸c ion) trong cïng mét dung dÞch.
Tuú theo yªu cÇu cña bµi tËp mµ trong mçi d¹ng cã thÓ gÆp 1 trong c¸c trêng hîp
sau:
+ NhËn biÕt víi thuèc thö tù do (tuú chän)
+ NhËn biÕt víi thuèc thö h¹n chÕ (cã giíi h¹n)
+ NhËn biÕt kh«ng ®îc dïng thuèc thö bªn ngoµi.
1. §èi víi chÊt khÝ:
KhÝ CO2: Dïng dung dÞch níc v«i trong cã d, hiÖn tîng x¶y ra lµ lµm ®ôc níc v«i
trong.
KhÝ SO2: Cã mïi h¾c khã ngöi, lµm phai mµu hoa hång hoÆc Lµm mÊt mµu dung
dÞch níc Br«m hoÆc Lµm mÊt mµu dung dÞch thuèc tÝm.
5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O  2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4
KhÝ NH3: Cã mïi khai, lµm cho quú tÝm tÈm ít ho¸ xanh.
KhÝ clo: Dïng dung dÞch KI + Hå tinh bét ®Ó thö clo lµm dung dÞch tõ mµu tr¾ng
chuyÓn thµnh mµu xanh.
Cl2 + KI  2KCl + I2
KhÝ H2S: Cã mïi trøng thèi, dïng dung dÞch Pb(NO3)2 ®Ó t¹o thµnh PbS kÕt tña
mµu ®en.
KhÝ HCl: Lµm giÊy quú tÈm ít ho¸ ®á hoÆc sôc vµo dung dÞch AgNO3 t¹o thµnh
kÕt tña mµu tr¾ng cña AgCl.
KhÝ N2: §a que diªm ®á vµo lµm que diªm t¾t.
KhÝ NO ( kh«ng mµu ): §Ó ngoµi kh«ng khÝ ho¸ mµu n©u ®á.
KhÝ ...
TỔNG HỢP
34 CHUY ÊN ĐỀ
BỒI DƯỠNG
HOÁ HỌC
THCS
T P 3
hóa THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa THCS - Người đăng: minh thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
hóa THCS 9 10 903