Ktl-icon-tai-lieu

hóa THCS

Được đăng lên bởi minh thư
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 924 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP
34 CHUY ÊN ĐỀ

BỒI DƯỠNG
HOÁ HỌC
THCS
T ẬP 2

Chuyªn ®Ò 6:
Axit t¸c dông víi kim lo¹i
C¸ch lµm:
1/ Ph©n lo¹i axit:
Axit lo¹i 1: TÊt c¶ c¸c axit trªn( HCl, H2SO4lo·ng, HBr,...), trõ HNO3 vµ H2SO4 ®Æc.
Axit lo¹i 2: HNO3 vµ H2SO4 ®Æc.
2/ C«ng thøc ph¶n øng: gåm 2 c«ng thøc.
C«ng thøc 1: Kim lo¹i ph¶n øng víi axit lo¹i 1.
Kim lo¹i + Axit lo¹i 1 ----> Muèi + H2
§iÒu kiÖn:
Kim lo¹i lµ kim lo¹i ®øng tríc H trong d·y ho¹t ®éng ho¸ häc Bªkªt«p.
D·y ho¹t ®éng ho¸ häc Bªkªt«p.
K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au.
§Æc ®iÓm:
Muèi thu ®îc cã ho¸ trÞ thÊp(®èi víi kim lo¹i cã nhiÒu ho¸ trÞ)
ThÝ dô: Fe + 2HCl ----> FeCl2 + H2
Cu + HCl ----> Kh«ng ph¶n øng.
C«ng thøc 2: Kim lo¹i ph¶n øng víi axit lo¹i 2:
Kim lo¹i + Axit lo¹i 2 -----> Muèi + H2O + S¶n phÈm khö.
§Æc ®iÓm:
Ph¶n øng x¶y ra víi tÊt c¶ c¸c kim lo¹i (trõ Au, Pt).
Muèi cã ho¸ trÞ cao nhÊt(®èi víi kim lo¹i ®a ho¸ trÞ)
Bµi tËp ¸p dông:
Bµi 1: Hoµ tan hÕt 25,2g kim lo¹i R trong dung dÞch axit HCl, sau ph¶n øng thu ®îc
1,008 lit H2 (®ktc). X¸c ®Þnh kim lo¹i R.
§¸p sè:
Bµi 2: Hoµ tan hoµn toµn 6,5g mét kim lo¹i A cha râ ho¸ trÞ vµo dung dÞch axit HCl,
th× thu ®îc 2,24 lit H2 (®ktc). X¸c ®Þnh kim lo¹i A.
§¸p sè: A lµ Zn.
Bµi 3: Cho 10g mét hçn hîp gåm Fe vµ Cu t¸c dông víi dung dÞch axit HCl, th× thu ®îc 3,36 lit khÝ H2 (®ktc). X¸c ®Þnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng cña mçi kim lo¹i trong
hçn hîp ®Çu.
§¸p sè: % Fe = 84%, % Cu = 16%.
Bµi 4: Cho 1 hçn hîp gåm Al vµ Ag ph¶n øng víi dung dÞch axit H 2SO4 thu ®îc 5,6 lÝt
H2 (®ktc). Sau ph¶n øng th× cßn 3g mét chÊt r¾n kh«ng tan. X¸c ®Þnh thµnh phÇn %
theo khèi lîng cu¶ mçi kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu.
§¸p sè: % Al = 60% vµ % Ag = 40%.
Bµi 5: Cho 5,6g Fe t¸c dông víi 500ml dung dÞch HNO 3 0,8M. Sau ph¶n øng thu ®îc
V(lit) hçn hîp khÝ A gåm N2O vµ NO2 cã tû khèi so víi H2 lµ 22,25 vµ dd B.
a/ TÝnh V (®ktc)?
b/ TÝnh nång ®é mol/l cña c¸c chÊt cã trong dung dÞch B.
Híng dÉn:
Theo bµi ra ta cã:
nFe = 5,6 : 56 = 0,1 mol
nHNO = 0,5 . 0,8 = 0,4 mol
3
Mhh khÝ = 22,25 . 2 = 44,5
§Æt x, y lÇn lît lµ sè mol cña khÝ N2O vµ NO2.
PTHH x¶y ra:
8Fe + 30HNO3 ----> 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O (1)
8mol
3mol
8x/3
x
Fe + 6HNO3 -----> Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O (2)

1mol
3mol
y/3
y
TØ lÖ thÓ tÝch c¸c khÝ trªn lµ:
Gäi a lµ thµnh phÇn % theo thÓ tÝch cña khÝ N2O.
VËy (1 – a) lµ thµnh phÇn % cña khÝ NO2.
Ta cã: 44a + 46(1 – a) = 44,5
 a = 0,75 hay % cña khÝ N2O lµ 75% vµ cña khÝ NO2 lµ 25%
Tõ ph¬ng tr×nh ph¶n øng kÕt hîp víi tØ lÖ thÓ tÝch ta cã:
x = 3y (I)
8x/3 + y/3 ...
TỔNG HỢP
34 CHUY ÊN ĐỀ
BỒI DƯỠNG
HOÁ HỌC
THCS
T P 2
hóa THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa THCS - Người đăng: minh thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
hóa THCS 9 10 739