Ktl-icon-tai-lieu

hóa vô cơ

Được đăng lên bởi thuylinhthuong05
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Boå trôï kieán thöùc

HOÙA ÑAÏI CÖÔNG - VOÂ CÔ

Baøi 14
Caùc ñònh luaät trong hoùa hoïc
Caàn nhôù 3 Ñònh luaät sau:
‰ ÑÒNH LUAÄT
BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH
( ÑLBTÑT)
‰ ÑÒNH LUAÄT
BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG
( ÑLBTKL)
‰ ÑÒNH LUAÄT
THAØNH PHAÀN KHOÂNG ÑOÅI
( ÑLTPKÑ)

™1. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH
( ÑLBTÑT): Coù 3 noäi dung caàn nhôù

‰Trong dung dòch

ΣMol ñieän tích (+) =ΣMol ñieän tích (-)
Vôùi:

n ñieän tích =• nion x Soá ñieän tích

ƒ Ví duï 1:

Na+ : x mol
Al3+: y mol
ddA SO 2-: z mol
4
Cl : t mol
Laäp bieåu thöùc lieân heä x, y, z, t

‰Trong dung dòch

ΣMol ñieän tích (+) =ΣMol ñieän tích (-)

n ñieän tích =• nion x Soá ñieän tích

ƒ Ví duï 1:

Na+ : x mol
Al3+: y mol
ddA SO 2-: z mol
4
Cl-: t mol
Laäp bieåu thöùc lieân heä x, y, z, t

Giaûi:

Theo ÑLBTÑT coù:

™1. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH
( ÑLBTÑT): Coù 3 noäi dung caàn nhôù

‰Trong dung dòch

ΣMol ñieän tích (+) =ΣMol ñieän tích (-)
‰Treân phöông trình ion:

Σ ñ.tích Veá traùi

=

Σ ñ.tích veá phaûi

ƒ Ví duï 2:( ÑHNNTH – 1998)

Cho pöù:
3M +8H++2NO3- →...Mn++...NO +...H2O
Tính soá oxi hoùa +n cuûa M?
Pt:?

ƒ Ví duï 3: Caân baèng caùc phaûn öùng
(baèng pp caân baèng e-)
a. Al +OH + NO3 + H2O →AlO2+ NH3
b. Al +OH-+ NO-2 + H2O →AlO-2+ NH3

c.Zn + OH-+ NO3- →ZnO22 + NH3 + H2O

™1. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH
( ÑLBTÑT): Coù 3 noäi dung caàn nhôù

‰Trong dung dòch

ΣMol ñieän tích (+) =ΣMol ñieän tích (-)
‰Treân phöông trình ion:

Σ ñ.tích Veá traùi

=

Σ ñ.tích veá phaûi

‰ Caùc quaù trình oxi hoùa khöû

Σ Soá e cho

=

Σ soá e nhaän

Σ mole cho = Σ mole nhaän

ƒVí du4:ï ( ÑHNNTH – 1998)

Cho pöù:
3M +8H++2NO3- →...Mn++...NO +...H2O
a.Tính soá oxi hoùa +n cuûa M?
b. Haõy cho bieát chaát oxi hoùa; chaát khöû;
chaát taïo muoái vaø vai troø HNO3

™1. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG
( ÑLBTKL): Coù 3 noäi dung caàn nhôù

‰Trong dung dòch

Σmion trong dd = Σmchaát tan trong dd
Vôùi:

m ion =• nion

x

M ion

M ion=Mnguyeân toá taïo ion

ƒ Ví duï 5:

Na+ : x mol
Al3+: y mol
ddA SO 2-: z mol
4
Cl-: t mol
Tính khoái löông muoái trong ddA theo x, y, z, t

‰Trong dung dòch

Σmion trong dd = Σmchaát tan trong dd

m ion =

x

M ion

M ion=Mnguyeân toá taïo ion

ƒ Ví duï 5:

Na+ : x mol
Al3+: y mol
ddA SO 2-: z mol
4
Cl-: t mol
Tính khoái löông muoái
trong ddA theo x, y, z, t

Giaûi:

Theo ÑLBTKL coù:

ƒ Ví duï 6: (ÑHQGTP.HCM –1999)
Fe2+ : 0,1 mol
Al3+: 0,2 mol
ddA SO 2-: x mol
4
Cl : y mol
Khi coâ caïn ddA, thu ñöôïc
46,9 gam raén. Tính x,y ?

ƒVí duï 7:( ÑHYDTP.HCM – 2000)

Cho pöù:
0,1 mol ...
Boå trôï kieán thöùc
HOÙA ÑAÏI CÖÔNG - VOÂ CÔ
hóa vô cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa vô cơ - Người đăng: thuylinhthuong05
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
hóa vô cơ 9 10 390