Ktl-icon-tai-lieu

Hóa vô cơ 12

Được đăng lên bởi Hồng Anh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 6282 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Biên soạn : Trần Gia Đông – giáo viên Trường THPT Việt Lâm
Chuyên đề : SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT
I. Lý thuyết.
Bài tập 1: Cho các chất sau Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe(NO3)2. Những chất nào phản
ứng được với dung dịch.
a. HCl
b. HNO3 loãng
Viết phương trình phản ứng xảy ra.
Bài tập 2: Hoàn thành phương trình phản ứng .
→
1. Cu + Fe(NO3)3
2. Fe + FeCl3 →
→
3. AgNO3 (dư) + Fe
4. FeSO4 + H2SO4 ( đặc ) →
5. FeS2 + HNO3 (loãng) →
6. K + dd FeSO4 →
→
7. BaO + Fe2(SO4)3
8. Na2CO3 + FeCl3 →
Bài tập 3: Hoàn thành phương trình thực hiện dãy chuyển hóa.
Fe → FeCl2 ‡ˆ ˆˆ †ˆ FeCl3 → Fe(NO3)3 → Fe2O3 → Fe
b
↓
→
Fe(OH)2
Fe(OH)3
Bài tập 4: Bằng phương pháp hóa học nhận biết.
1. Dung dịch FeSO4, Fe2(SO4)3 , Al2(SO4)3 , Na2SO4 , MgSO4, (NH4)2SO4
2. Dung dịch ZnSO4, Al2(SO4)3
3. Các chất rắn Al2O3 , K2O, Fe2O3
4. Dung dịch: FeSO4, FeCl2, Fe(NO3)2
Bài tập 5: Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau :
(a) Fe2 (SO4)3 và Cu (1:1)

(b) Sn và Zn (2:1)

(c) Fe3O4 và Cu (1:1)

(d) Fe(NO3)2 và Cu (1:3)

(e) FeCl2 và Cu (2:1)

(g) FeCl3 và Cu (1:1)

Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch HCl loãng nóng là
II. Bài tập:
I. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng – bảo toàn nguyên tố.
Bài tập 1: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M
(vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là
A. 3,81 gam.
B. 4,81 gam.
C. 5,81 gam.
D. 6,81 gam.
Bài tập 2: Hòa tàn 10 gam hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng dd HCl thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch
A. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư, thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khối
lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là:
A. 11,2 gam.
B. 12,4 gam.
C. 15,2 gam.
D. 10,9 gam.
Bài tập 3: Cho 2,49g hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg, Fe, Zn tan hoàn toàn trong 500 ml dd H 2SO4 loãng ta
thấy có 1,344 lít H2 (đktc) thoát ra. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan tạo ra
A. 4,25g
B. 8,25g
C. 5,37g
D. 8,13g
Bài tập 4: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Zn bằng một lượng vửa đủ dung dịch
H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít khí H2 (đkc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:
A. 8,98 gam
B. 9,52 gam
C. 10,27 gam
D. 7,25 gam
Bài tập 5: Để khử hoàn toàn 17,6g hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần vừa đủ 2,24 lít CO(đktc). Khối
lượng Fe thu được sau phản ứng là:
A. 15g.
B. 16g.
C. 18g.
D. 15,3g.
Bài tập 6: Hòa tan hết 1,72g hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn và Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng thu
...
Biên soạn : Trần Gia Đông – giáo viên Trường THPT Việt Lâm
Chuyên đề : SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT
I. Lý thuyết.
Bài tập 1: Cho các chất sau Fe, FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
, Fe(OH)
2
, Fe(OH)
3
, Fe(NO
3
)
2
. Những chất nào phản
ứng được với dung dịch.
a. HCl
b. HNO
3
loãng
Viết phương trình phản ứng xảy ra.
Bài tập 2: Hoàn thành phương trình phản ứng .
1. Cu + Fe(NO
3
)
3
2. Fe + FeCl
3
3. AgNO
3
(dư) + Fe
4. FeSO
4
+ H
2
SO
4
( đặc )
5. FeS
2
+ HNO
3
(loãng)
6. K + dd FeSO
4
7. BaO + Fe
2
(SO
4
)
3
8. Na
2
CO
3
+ FeCl
3
Bài tập 3: Hoàn thành phương trình thực hiện dãy chuyển hóa.
Fe
FeCl
2
ˆ ˆ
ˆ ˆ
FeCl
3
Fe(NO
3
)
3
Fe
2
O
3
Fe
b
Fe(OH)
2
Fe(OH)
3
Bài tập 4: Bằng phương pháp hóa học nhận biết.
1. Dung dịch FeSO
4
, Fe
2
(SO
4
)
3
, Al
2
(SO
4
)
3
, Na
2
SO
4
, MgSO
4
, (NH
4
)
2
SO
4
2. Dung dịch ZnSO
4
, Al
2
(SO
4
)
3
3. Các chất rắn Al
2
O
3
, K
2
O, Fe
2
O
3
4. Dung dịch: FeSO
4
, FeCl
2
, Fe(NO
3
)
2
Bài tập 5: Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau :
(a) Fe
2
(SO
4
)
3
và Cu (1:1) (b) Sn và Zn (2:1) (c) Fe
3
O
4
và Cu (1:1)
(d) Fe(NO
3
)
2
và Cu (1:3) (e) FeCl
2
và Cu (2:1) (g) FeCl
3
và Cu (1:1)
Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch HCl loãng nóng là
II. Bài tập:
I. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng – bảo toàn nguyên tố.
Bài tập 1: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe
2
O
3
, MgO, ZnO trong 500 ml axit H
2
SO4 0,1M
(vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là
A. 3,81 gam. B. 4,81 gam. C. 5,81 gam. D. 6,81 gam.
Bài tập 2: Hòa tàn 10 gam hỗn hợp bột Fe và Fe
2
O
3
bằng dd HCl thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch
A. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư, thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khối
lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là:
A. 11,2 gam. B. 12,4 gam. C. 15,2 gam. D. 10,9 gam.
Bài tập 3: Cho 2,49g hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg, Fe, Zn tan hoàn toàn trong 500 ml dd H
2
SO
4
loãng ta
thấy có 1,344 lít H
2
(đktc) thoát ra. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan tạo ra
A. 4,25g B. 8,25g C. 5,37g D. 8,13g
Bài tập 4: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Zn bằng một lượng vửa đủ dung dịch
H
2
SO
4
loãng, thu được 1,344 lít khí H
2
(đkc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:
A. 8,98 gam B. 9,52 gam C. 10,27 gam D. 7,25 gam
Bài tập 5: Để khử hoàn toàn 17,6g hỗn hợp Fe, FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
cần vừa đủ 2,24 lít CO(đktc). Khối
lượng Fe thu được sau phản ứng là:
A. 15g. B. 16g. C. 18g. D. 15,3g.
Bài tập 6: Hòa tan hết 1,72g hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn và Fe bằng dung dịch H
2
SO
4
loãng thu
được V lít khí ở (đktc) và 7,48g muối sunfat khan. Giá trị của V là?
A. 1,344 B. 1,008 C. 1,12 D. 3.36
1
Hóa vô cơ 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa vô cơ 12 - Người đăng: Hồng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hóa vô cơ 12 9 10 510