Ktl-icon-tai-lieu

Hóa vô cơ

Được đăng lên bởi nguyendangnhanhb-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ ĐỀ CAO - LỚP CAO HỌC 17 HÓA HỮU CƠ
BÀI TẬP VỀ NHÀ MÔN HÓA VÔ CƠ
(Homework for Inorganic Chemistry)
Professor: Dr. Nguyễn Hoa Du – Vinh University
Master student: Trần Anh Sơn – 17th Course.
Bài số 1:
ĐỀ RA:
Câu 1:
a) Xác định năng lượng và các hàm sóng AO gần đúng của các electron 1s, 2s, 2p của C theo
phương pháp Slater.
b) Bằng phương pháp gần đúng Slater hãy tính năng lượng ion hóa I1 và I2 của nguyên tử Al
Câu 2: Xác định các số hạng có thể và số hạng cơ bản của cấu hình:
a) Của nguyên tử C
b) Của ion V3+
BÀI LÀM:
Câu 1:
a) Cấu hình của nguyên tử C: 1s22s22p2.
Điện tích hạt nhân hiệu dụng: Z*1s = 6 – 0,3 = 5,7
Z*2s,2p = 6 – (2.0,85 + 3.0,35) = 3,25
Năng lượng của các electron:
5,7 2
E1s = –13,6. 2 = – 441,864 (eV)
1
3,25 2
E2s  E2p = –13,6.
= – 35,9125 (eV)
22
Xác định hàm sóng AO:
n.l ,ml  R n ,l ( r ) .Yl ,ml ( , )

Trong đó:

 n.l , ml : hàm sóng của electron nào đó
Rn ,l ( r ) : hàm bán kính.
Yl ,m ( , ) : hàm góc.
l

Vậy:
1s  c1.e

5,7.

 2 s  c2 .r.e

r
ao

.

3,25.

 2 px  c3 .r.e

1
2 
r
2 ao

3,25.

.

r
2 ao

r
2 ao

1
2 
.

3
sin  cos 
2 

3
sin  sin 
2 
Với c1, c2, c3: hằng số chuẩn hóa.
b) Tính I1, I2 của Al
Al → Al+ + 1e , I1 = E Al  – EAl
Al+ → Al2+ + 1e , I2 = E Al 2 – E Al 
 2 pz  c3 .r.e

3,25.

.

Cấu hình của Al: 1s22s22p63s23p1.
Tính EAl:
Học viên thực hiện: Trần Anh Sơn

3

BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ ĐỀ CAO - LỚP CAO HỌC 17 HÓA HỮU CƠ
12, 7 2
= –2193,544 (eV)
12
8,852
Z*2s2p = 13 – (2.0,85 + 7.0,35) = 8,85  E2s2p = –13,6 . 2 = –266,2965 (eV)
2
3,52
Z*3s3p = 13 – (2.1 + 8.0,85 + 2.0,35) = 3,5  E3s3p = –13,6 . 2 = –18,511 (eV)
3
EAl = E1s + E2s2p + E3s3p = –2193,544 –266,2965 –18,511 = – 6572,993 (eV)
Tính E Al :
12, 7 2
Z*1s = 13 – 0,3 = 12,7  E1s = –13,6 . 2 = –2193,544 (eV)
1
8,852
Z*2s2p = 13 – (2.0,85 + 7.0,35) = 8,85  E2s2p = –13,6 . 2 = –266,2965 (eV)
2
3,852
Z*3s3p = 13 – (2.1 + 8.0,85 + 0,35) = 3,85  E3s3p = –13,6 . 2 = –22,398 (eV)
3
E
 Al  = E1s + E2s2p + E3s3p = –2193,544 –266,2965 –22,398 = – 6562,398 (eV)
Tính E Al 2 :
Z*1s = 13 – 0,3 = 12,7  E1s = –13,6 .



12, 7 2
= –2193,544 (eV)
12
8,852
Z*2s2p = 13 – (2.0,85 + 7.0,35) = 8,85  E2s2p = –13,6 . 2 = –266,2965 (eV)
2
2
4, 2
Z*3s3p = 13 – (2.1 + 8.0,85) = 4,2  E3s3p = –13,6 . 2 = –26,656 (eV)
3
 E Al 2 = E1s + E2s2p + E3s3p = –2193,544 –266,2965 –26,656 = – 6544,116 (eV)
Z*1s = 13 – 0,3 = 12,7  E1s = –13,6 .

Vậy:
I1 = E Al  – EAl = – 6562,398 – (– 6572,993) = 10,737 (eV)
I2 = E Al 2 – E Al  = – 65...
BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ ĐỀ CAO - LỚP CAO HỌC 17 HÓA HỮU CƠ
BÀI TẬP VỀ NHÀ MÔN HÓA VÔ CƠ
(Homework for Inorganic Chemistry)
Professor: Dr. Nguyễn Hoa Du – Vinh University
Master student: Trần Anh Sơn – 17th Course.
Bài số 1:
ĐỀ RA:
Câu 1:
a) Xác định năng lượng và các hàm sóng AO gần đúng của các electron 1s, 2s, 2p của C theo
phương pháp Slater.
b) Bằng phương pháp gần đúng Slater hãy tính năng lượng ion hóa I
1
và I
2
của nguyên tử Al
Câu 2: Xác định các số hạng có thể và số hạng cơ bản của cấu hình:
a) Của nguyên tử C
b) Của ion V
3+
BÀI LÀM:
Câu 1:
a) Cấu hình của nguyên tử C: 1s
2
2s
2
2p
2
.
Điện tích hạt nhân hiệu dụng: Z
*
1s
= 6 – 0,3 = 5,7
Z*
2s,2p
= 6 – (2.0,85 + 3.0,35) = 3,25
Năng lượng của các electron:
E
1s
= –13,6.
2
2
1
7,5
= – 441,864 (eV)
E
2s
E
2p
= –13,6.
2
2
2
25,3
= – 35,9125 (eV)
Xác định hàm sóng AO:
),()(,.
,,
.
l
mllnl
YR
rmln
Trong đó:
. ,
l
n l m
: hàm sóng của electron nào đó
,
( )
n l
r
R
: hàm bán kính.
,
( , )
l m
l
Y
: hàm góc.
Vậy:
5,7.
1 1
1
. .
2
o
r
a
s
c e
3,25.
2
2 2
1
. . .
2
o
r
a
s
c r e
3,25.
2
2 3
3
. . . sin cos
2
o
x
r
a
p
c r e
Với c
1
, c
2
, c
3
: hằng số chuẩn hóa.
b) Tính I
1
, I
2
của Al
Al → Al
+
+ 1e , I
1
=
Al
E
– E
Al
Al
+
→ Al
2+
+ 1e , I
2
=
2
Al
E
Al
E
Cấu hình của Al: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
.
Tính E
Al
:
Học viên thực hiện: Trần Anh Sơn 3
Hóa vô cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa vô cơ - Người đăng: nguyendangnhanhb-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hóa vô cơ 9 10 782