Ktl-icon-tai-lieu

Hoạch toán chi phí

Được đăng lên bởi h2ianh
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản
xuất

By:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản
xuất

By:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Online:
<  >

Thư viện Học liệu Mở Việt Nam

This selection and arrangement of content as a collection is copyrighted by Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. It is licensed
under the Creative Commons Attribution 3.0 license ().
Collection structure revised: August 26, 2010
PDF generated: July 10, 2011
For copyright and attribution information for the modules contained in this collection, see p. 28.

Table of Contents
1 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 Các phương pháp tính giá thành chủ yếu trong các doanh nghiệp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5 Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong hình thức sổ nhật ký chứng từ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Attributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

iv

Chương 1

Chi phí sản xuất và giá thành sản
phẩm
1

1.1 Chi phí sản xuất:
1.1.1 Khái niệm:
Nền sản xuất xã hội của bất kỳ phương thức sản xuất nào cũng gắn liền với sự vận động và tiêu hao của
các yếu tố cơ bản tạo nên quá trình sản xuất. Đó là ba yếu tố: Tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức
lao động. Mỗi yếu tố cơ bản trên tham gia vào quá trình sản xuất theo những cách khác nhau để từ đó hình
thành nên các chi phí tương ứng khác nhau: Chi phí khấu hao tư liệu lao động, chi phí tiêu hao nguyên vật
liệu và chi phí tiền lương trả cho người lao động và là các yếu tố cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm mới
sáng tạo ra.
Từ những phân tích trên có thể định nghĩa CPSX như sau: CPSX là sự tiêu...
Hạch toán chi phí sản xuất tính giá
thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản
xuất
By:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Hoạch toán chi phí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạch toán chi phí - Người đăng: h2ianh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Hoạch toán chi phí 9 10 739