Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học

Được đăng lên bởi Linh Duong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học
“Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) là một bộ phận của quá trình giáo dục ở trường phổ
thông. Đó là những hoạt động đuợc tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa trên lớp. HĐGDNGLL là sự
tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực hành, tạo nên sự thống nhất
giữa nhận thức với hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin ở học sinh. HĐGDNGLL là con
đường quan trọng hình thành và phát triển nhân cách cho các em”

1. Mục tiêu, vị trí, vai trò và ý nghĩa của chương trình HĐGDNGLL

Theo tác giả Nguyễn Sinh Huy và theo các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên về HĐGDNGLL thì
mọi hoạt động giáo dục được tổ chức trong nhà trường phổ thông đều nhằm thực hiện mục tiêu hình
thành và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh, giúp học sinh lĩnh hội hệ thống tri thức khoa học,
rèn luyện các kĩ năng, kĩ xảo cần thiết, phát triển tư duy sáng tạo và nhân cách.
HĐGDNGLL có một vị trí rất quan trọng trong hoạt động giáo dục.
Là môn học bắt buộc được qui định trong kế hoạch giáo dục ở trường phổ thông nhằm góp phần thực
hiện mục tiêu giáo dục đề ra.
Là một bộ phận hữu cơ của hệ thống hoạt động giáo dục ở trường phổ thông. Nếu tổ chức có hiệu quả,
HĐGDNGLL sẽ giúp gắn liền nhà trường với đời sống xã hội, góp phần phát huy vai trò của các lực lượng
giáo dục trong nhiệm vụ giáo dục.
Quá trình giáo dục không những được thực hiện qua các hoạt động giáo dục trên lớp mà còn qua
các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Thực tế, học sinh phổ thông ngày nay có những bước phát triển nhảy vọt về thể chất và tinh thần. Các
em mạnh dạn hơn, suy nghĩ táo bạo hơn, có nhu cầu mới hơn, đặc biệt là nhu cầu về hoạt động. Mặc dù
hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo, song nội dung và tính chất học tập ở lứa tuổi này khác nhiều so
với trước đó. Nó đòi hỏi ở các em tính năng động, độc lập và tư duy logic cao hơn. Những yêu cầu đó
vừa phải thực hiện trong hoạt động học tập, vừa phải được cụ thể hóa trong các hoạt động tập thể. Việc
tổ chức HĐGDNGLL với những hình thức đa dạng do học sinh quản lí và điều khiển có vị trí rất quan
trọng ở lứa tuổi này. Đây là hoạt động không thể thiếu, có tác dụng thiết thực đối với việc hình thành và
phát triển nhân cách của các em.

- HĐGDNGLL là một bộ phận của quá trình giáo dục trong nhà trường phổ thông, nó giữ vai trò
quan trọng trong trong quá trình giáo dục toàn diện nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục đề ra.

- HĐGDNGLL là sự tiếp nối hoạt động dạy học ...

 !!"#$%&'()*
+,-./*0#+12-', !!34
56789:;86149347<
.'%019-=)>?#9@#53, !!
(')1ABC#D

E,F591GH91'I1;J'&'K) !!
LC? 8MN81CO$PQR81@ !!)
#/*0*+@S#4O#5)
1ABO39T3JO70U'9
V8OUJ29UJR?=69A831B,
 !!-#1GH<(',
!#+$:$/(GU6*+S#-=4
O#5@',
!#$%.K&'O7*+, 6*0-O(?9
 !!3WT:@137RX9-=81'I&'4/
O#1,
Y)U+./4O('#I('
,
L4693*+8'8-.$A?811@A<15=,Z
C##K938J$K9-=#K9[$O=1@,F[\
%&931]<%0'*8U@3
1-, -I^C#]29%18'K, .8=-
1_'?4O%91_'?/A-'%A,`O
*0 !!1.)0'3(?H1@UA-1GH<('
0'*8,B8U+A69-64711O)1
AB&'C#,
a !!#$%&'()*+9-.1'I
('()OB3C#5@',
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học - Người đăng: Linh Duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học 9 10 485