Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động ngoài giờ

Được đăng lên bởi hangnguyenlovesuju
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Tiểu học số 1 Thị Trấn Tuy Phước

Lớp 1D

Môn hoạt động ngoài giờ
Chủ đề: Hòa bình và hữu nghị
I.

Mục đích yêu cầu:
Giúp học sinh:

 Nước là một tài nguyên không phải vô hạn cần phải khai thác, sử dụng một
cách hợp lí.
- Biết sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày và tích
cực bảo vệ nguồn nước.
- Thực hành sử dụng nước tiết kiệm ở trường, ở gia đình.
 Tự hào yêu mến quê hương.
 Rèn luyện đạo đức tác phong.
II. Nội dung và hình thức tổ chức:
1. Nội dung:
- Nước là nhu cầu thiết yếu đối với cuộc sống.
- Nước không phải là vô hạn, nên phải bảo vệ nguồn nước và cần sử dụng nước
tiết kiệm hiệu quả.
2. Hình thức tổ chức:
- Thảo luận nhóm về năng lượng nước.
- Trò chơi: An toàn giao thông.
III. Chuẩn bị:
Các tranh, ảnh về con người sử dụng lượng nước như: Nhà máy thủy điện
Hòa Bình, nguồn nước, giã gạo nước, tàu hỏa chạy bằng hơi nước.
IV. Tổ chức hoạt động:
Tg
2’

-





Hoạt động chung
1. Khởi động: Cả lớp hát bài “Cháu vẽ
ông mặt trời”
2. Hoạt động 1: Thảo luận nhóm
a. Mục tiêu: HS biết nước là tài nguyên
quý giá, là nguồn năng lượng quan
trọng đối với cuộc sống.
b. Cách tiến hành:
GV treo các tranh lên bảng
+ GV hướng dẫn chia lớp thành các nhóm từ 4-6 em.
+ GV hướng dẫn các nhóm hoạt động: các em quan sát tranh, thảo luận trong
nhóm và trả lời câu hỏi:
Nội dung các tranh nói lên điều gì?
Con người đã lợi dụng sức nước để làm
gì?
Nước đóng vai như thế nào đối với
cuộc sống của sinh vật?

Hoạt động học sinh
- Cả lớp hát

Chia lớp thành các nhóm 4-6
em.
Đại diện nhóm lên trình bày
kết quả thảo luận.
Các nhóm khác bổ sung, trao
đổi.

Lê Thị Xuân Hương

Trường Tiểu học số 1 Thị Trấn Tuy Phước

Kết luận: Nước là nguồn năng lượng
quý giá, là một nhu cầu không thể thiếu
được đối với cuộc sống, nước được sử
dụng trong công nghiệp, nông nghiệp
như một nhiên liệu.
3. Hoạt động 2: Tự hào yêu mến quê
hương.
a. Cho HS biết quê hương của chúng ta
thật là tươi đẹp, từ đồng lúa xanh đến
núi rừng ngàn cây. Chúng ta phải tự
hào yêu mến quê hương.
b. Cách tiến hành:
- GV cung cấp những thông tin về những
hình ảnh đất nước Việt Nam rất đẹp.
+ GV treo các tranh vẽ về quê hương,
về đất nước Việt Nam.
+ GV chia lớp thành các nhóm từ 4-6
em.
+ GV hướng dẫn các nhóm hoạt động: quan sát tranh, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
-

a.
b.
-

-

Lớp 1D

Chia lớp thành các nhóm từ 46 em.
Cử nhóm trưởng.
Các nhóm hoạt động.
Đại diện nhóm lên trình bày
Các nhóm khác bổ sung, trao
đổi.

4. HĐ 3: Trò chơi “Đổ nước vào chai”
Mục tiêu: Nâng cao nhận thức của HS...
Trường Tiểu học số 1 Thị Trấn Tuy Phước Lớp 1D
Môn hot động ngoài gi
Ch đ: Hòa nh và hu ngh
I.
Mc đích yêu cu:
Giúp hc sinh:
Nưc là mt tài nguyên kng phi hn cn phi khai thác, s dụng mt
cách hp lí.
- Biết s dng nưc tiết kim hiu qu trong cuc sng hàng ngày và tích
cc bo v ngun nưc.
- Thc hành s dng nưc tiết kim trưng, gia đình.
T hào yêu mến quê hương.
Rèn luyn đo đc tác phong.
II.
Ni dung và hình thc t chc:
1. Ni dung:
- Nưc là nhu cu thiết yếu đi với cuc sng.
- Nưc không phi là hn, nên phi bảo v ngun nưc và cn s dụng nưc
tiết kim hiu qu.
2. Hình thc t chc:
- Tho lun nhóm v năng lượng nưc.
- Trò chơi: An toàn giao thông.
III.
Chun b:
Các tranh, nh v con ngưi s dng lượng nưc như: Nhà máy thy điện
Hòa Bình, ngun nước, giã go nưc, tàu ha chy bng hơi nưc.
IV.
T chc hot đng:
Tg Hot đng chung Hot đng hc sinh
2 1. Khi đng: C lp hát bài Cháu vẽ
ông mt tri
2. Hot đng 1: Tho lun nhóm
a. Mc tiêu: HS biết nưc là tài nguyên
quý giá, là ngun năng lưng quan
trng đi vi cuc sống.
b. Cách tiến hành:
- GV treo các tranh lên bảng
+ GV hưng dn chia lớp thành các
nhóm t 4-6 em.
+ GV hưng dn các nhóm hot đng:
các em quan sát tranh, thảo lun trong
nhóm và tr li u hi:
Nội dung các tranh nói lên điu gì?
Con ngưi đã li dng sc nưc đ làm
gì?
c đóng vai như thế nào đi vi
cuc sng ca sinh vật?
- C lp hát
- Chia lp thành các nm 4-6
em.
- Đi din nhóm lên trình bày
kết qu tho luận.
- Các nhóm kc b sung, trao
đi.
Lê Th Xuân Hương
Hoạt động ngoài giờ - Trang 2
Hoạt động ngoài giờ - Người đăng: hangnguyenlovesuju
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hoạt động ngoài giờ 9 10 785