Ktl-icon-tai-lieu

học lại tiếng anh cơ bản

Được đăng lên bởi Tống Văn Hiệp
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1373 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LESSON 1: ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG
BÀI TẬP:
Bài I. Chọn đáp án đúng
1. …………….dog is big.
A. they B. their C. them
2. Can you help………….?
A. we B. our C. us
3……………..works here.
A. He B. His C. Him
4. ………..has a cat. ……..
eyes are blue.
A. She - Its B. Her - Its C. Her -It
5. ……..want to borrow ……. money.
A. I - him
B. My - he
C. Me - him
D. I – his
Bài II. Sắp xếp các câu sau thành câu hoàn chỉnh và dịch lại
(một trong những nguyên nhân không học tốt tiếng Anh là do không chịu khó
tra từ điển và dịch – anh sẽ lặp đi lặp lại câu này rất nhiều lần )
1. are/ her/ smart/ children.
=>……………………………………..
Dịch: 2. hates/ she/ you.
=>…………………………………….
Dịch: 3. I/ car/ need/ his
=>…………………………………….
Dịch: 4. dogs/ him/ bite/ their.
=>…………………………………….
Dịch: 5. learn/ friends/ math/ our.
=>……………………………………….
Dịch:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………..

LÝ THUYẾT
1. ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG I WE YOU THEY HE SHE IT
* Vị trí: đứng đầu câu làm chủ ngữ:
Vd: - I don’t know (tôi không biết)
* về nghĩa thì chắc bọn em tự ghi, có một số lưu ý là bọn em cần dịch các từ
này thoáng một tẹo.
Ví dụ: I có thể là TAO, YOU là MÀY, HE là HẮN, THEY là BỌN NÓ....
2. TÍNH TỪ SỞ HỮU
I => My ( của tôi)
We => Our
You => Your
They => Their
He => His
She => Her
It => Its
* Đứng trước Danh từ để
mang nghĩa DANH TỪ ĐÓ LÀ CỦA ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG
(Danh từ là gì thì xem LESSON 2)
Vd: - Your son => con trai của bạn
- Their house => ngôi nhà của họ
3. TÂN NGỮ
I => Me ( nghĩa giống Đại từ
nhân xưng)
We => Us
You => You

They => Them
He => Him She => Her
It => It
* Tân ngữ (của Đại từ nhân xưng) là BIẾN THỂ của Đại từ nhân xưng khi
đứng sau
Động từ và Giới từ.
Vd: - We hate them (chúng tôi ghét họ)
Động từ
- I look at her (Tôi nhìn cô ấy)
giới từ (một số giới từ: in, on, at....)

LESSON 2. DANH TỪ
BÀI TẬP
BÀI I. HÃY XẾP CÁC DANH TỪ BÊN DƯỚI VÀO LOẠI TƯƠNG ỨNG
VỚI CHÚNG
hospital, nurse, task, notebook, station, Austria, apple, bee, director, scandal,
person, monkey, keyboard, discussion, stadium, road, tutor, sky,
NGƯỜI:
………………………………………………………………………………..
VẬT:
…………………………………………………………………………………..
VIỆC:
…………………………………………………………………………………
NƠI CHỐN, ĐỊA DANH:
…………………………………………………………...
LESSON 1: ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG

Bài I. Chọn đáp án đúng



!
"!#
$$$
%&

'($($(
)!!
(*(
*(+,
Bài II. Sắp xếp các câu sau thành câu hoàn chỉnh và dịch lại
-./01#23&456#2&7#8
9:;<67&,=>:>?&16@ABC
DDD&
EF
+7&DD
EF
+7&"D&DD
EF
+7&%DDD
EF
+7&)DGDD
EF
+7&







học lại tiếng anh cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
học lại tiếng anh cơ bản - Người đăng: Tống Văn Hiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
học lại tiếng anh cơ bản 9 10 363