Ktl-icon-tai-lieu

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi truongthopt
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài thu hoạch

“ Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh” về xây dựng
Đảng ta thực sự trong
sạch vững mạnh là đạo
đức là văn minh”

1

ĐẢNG BỘ………………………
CHI BỘ ……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày …… tháng ……… năm 2010

BÀI THU HOẠCH
Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự
trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh”
Họ và tên: …………………………………….
Sinh hoạt tại chi bộ: ………………………..
Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng
Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch
được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như
sau:

1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc
học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh :
Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm
cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội
dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý
thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và
nhân dân.
Năm 2010, tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong tòan Đảng, tòan
Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch,
vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức
Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức
2

thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ
cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình
trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm
vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành
trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức
Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào
thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.
2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta
thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện
nay:
Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển.
Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới,...
1
Bài thu hoch
“ Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh” về xây dựng
Đảng ta thực sự trong
sạch vững mạnh là đạo
đức là văn minh”
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Người đăng: truongthopt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 9 10 677