Ktl-icon-tai-lieu

Học thuyết giá trị thặng dư

Được đăng lên bởi ltnhg2
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 783 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương V
HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

Ths:Nguyễn thị Diệu Phương

1.2. Điều kiện ra đời của SX hàng hóa TBCN
a- Người lao động được tự do về thân thể đồng
thời bị tước đoạt hết TLSX.
b- Tập trung một số lớn tiền của vào trong tay
một số ít người để lập ra các xí nghiệp TBCN.
1.3. Các nhân tố tạo ra hai điều kiện
-

Sự hoạt động của quy luật giá trị: có tác dụng phân
hóa những người sản xuất thành người giàu, người
nghèo, làm phát sinh quan hệ SX tư bản chủ nghĩa.

-

Tích lũy nguyên thủy của tư bản: là tích lũy có trước
chủ nghĩa tư bản, làm điều kiện cho sự ra đời của chủ
nghĩa tư bản.

I. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN THÀNH TƯ
BẢN
1.1. Công thức chung của tư bản
Với tư cách là tiền trong lưu thông hàng hoá
giản đơn, tiền vận động theo công thức:
HTH

(1)

- Còn với tư cách là tư bản, tiền vận động theo
công thức:
THT’
(2)

So sánh sự vận động của hai công thức trên:
a - Giống nhau:
+ Đều có 2 nhân tố là tiền và hàng.
+ Đều là sự kết hợp của hai hành động đối
lập, nối tiếp nhau.
b - Khác nhau:
+ Trình tự các hành vi khác nhau: lưu thông
hàng hóa giản đơn bắt đầu bằng bán và kết
thúc bằng mua, còn công thức chung của tư
bản bắt đầu bằng mua và kết thúc bằng bán.

+ Điểm xuất phát và kết thúc: lưu thông
hàng hóa giản đơn bắt đầu bằng hàng và kết
thúc bằng hàng, còn công thức chung của tư
bản bắt đầu bằng tiền và kết thúc cũng bằng
tiền.
+ Động cơ mục đích của vận động: lưu thông
hàng hóa giản đơn mục đích là giá trị sử
dụng còn công thức chung của tư bản mục
đích là giá trị và giá trị lớn hơn. Tư bản vận
động theo công thức: THT', trong đó
T ' = T + t; t là số tiền trội hơn gọi là giá trị
thặng dư và ký hiệu là m.

+ Giới hạn của vận động: công thức lưu
thông hàng hóa giản đơn có giới hạn còn
công thức chung của tư bản không có giới
hạn. Công thức được viết là:
THT'HT”...
1.2 Mâu thuẫn của công thức chung
-

Giá trị thặng dư được tạo ra ở đâu.
Công thức THT’ làm cho người ta lầm
tưởng rằng: cả sản xuất và lưu thông đều tạo
ra giá trị và giá trị thặng dư.

- Trong lưu thông có thể xảy ra 2 trường hợp:
+ Trao đổi ngang giá: hai bên trao đổi không
được lợi về giá trị, chỉ được lợi về giá trị sử
dụng.
+ Trao đổi không ngang giá: có thể xảy ra ba
trường hợp:
a)
b)
c)

Bán cao hơn giá trị: được lợi khi bán thì khi mua bị
thiệt vì người bán cũng đồng thời là người mua.
Mua thấp hơn giá trị: khi là người mua được lợi thì
khi là người bán bị thiệt.
Mua rẻ, bán đắt: tổng giá trị toàn xã hội không tăng
lên bởi vì số giá trị mà người này thu được là số giá...
Chương V
HC THUYT GIÁ TRỊ THẶNG
Ths:Nguyễn thị Diệu Phương
Học thuyết giá trị thặng dư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học thuyết giá trị thặng dư - Người đăng: ltnhg2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
Học thuyết giá trị thặng dư 9 10 329