Ktl-icon-tai-lieu

Học thuyết giá trị

Được đăng lên bởi Hoa Hồng Xanh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4020 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đ
I
H
C
M
À
N
I
H
H
A
N
O
I
O
P
E
N
U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y
Bài 4: Hc thuyết giá tr
89
BÀI 4: HC THUYT GIÁ TR
Xin chào các Anh (Ch) hc viên !
Rt hân hnh được gp li các Anh (Ch) trong bài 4 này. Đây là bài m đầu ca
phn th hai “Hc thuyết kinh tế ca Ch nghĩa Mác-Lênin v phương thc sn
xut Tư bn ch nghĩa”. Nếu các Anh (Ch) nm chc nhng ni dung ca bài này
thì s to cơ s khoa hc cho vic nhn thc ni dung các bài sau.
Ni dung
Điu kin ra đời, đặc trưng và ưu thế ca sn xut hàng hoá
Hàng hoá
Tin t
Quy lut giá tr
Mc tiêu
Sau khi hc xong bài này, các Anh (Ch) s hiu và gii thích rõ được các khái
nim, phm trù ca nn sn xut hàng hoá.
Mc tiêu c th
Sau khi hc xong bài này, các Anh (Ch) s:
Hiu rõ bn cht ca sn xut hàng hoá, điu kin ra đời, đặc trưng và ưu thế
ca sn xut hàng hoá
Hiu rõ các vn đề liên quan đến cht và lượng giá tr ca hàng hoá
Nm chc bn cht ca tin t và các chc năng ca nó
Hiu rõ ni dung và các tác động ca quy lut giá tr trong sn xut hàng hoá
Chúc các Anh (Ch ) thành công trong bài hc này !
Học thuyết giá trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học thuyết giá trị - Người đăng: Hoa Hồng Xanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Học thuyết giá trị 9 10 181