Ktl-icon-tai-lieu

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản Chủ Nghĩa

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học thuyết kinh tế của
chủ nghĩa Mác – Lênin về
phương thức sản xuất
tư bản chủ nghĩa.

PHẦN THỨ HAI

I- Mục đích – yêu cầu
- Nhằm trang bị cho sinh viên hiểu và vận dụng
được các quy luật trong kinh tế: qui luật giá trị, giá
trị thặng dư, cung, cầu, cạnh tranh…đặc biệt là
qui luật giá trị và giá trị thặng dư. Từ đó làm sáng
tỏ qui luật kinh tế cơ bản của CNTB và vận dụng
vào việc lý giải các vấn đề trong nền kinh tế.
- Vạch rõ bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản
thông qua học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. Từ
đó lý giải vì sao CNTB cho dến ngày nay vẫn còn
tồn tại?

CHƯƠNG IV

HỌC THUYẾT
GIÁ TRỊ

NỘI DUNG
I.

Điều kiện ra đời, đặc trưng
và ưu thế của sản xuất hàng
hóa

II. Hàng hóa
III. Tiền tệ
IV. Quy luật giá trị

I. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu

thế của sản xuất hàng hóa
1/ Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất
hàng hóa.
Để sống
được,
trước hết
con người
phải có cái
ăn,mặc,
ở…

Sử dụng sản
phẩm tự nhiên
SX tự cấp
tự túc
Tạo ra sản
phẩm: sản xuất

Sản xuất
hàng hóa

GIÁ TRỊ CÁ BiỆT< GIÁ TRỊ XÃ HỘI CẦN THIẾT

TRONG
SẢN XUẤT
QUY LUẬT
GIÁ TRỊ
TRONG
LƯU THÔNG

ĐiỀU TiẾT SẢN XUẤT VÀ
LƯU THÔNG HÀNG HÓA
TÁC
DỤNG
CỦA
QUY
LUẬT

KÍCH THÍCH CẢI TiẾN KỸ
THUẬT, TĂNG NĂNG SUẤT
LAO ĐỘNG, THÚC ĐẨY
LLSX PHÁT TRIỂN

PHÂN HÓA NGƯỜI SẢN
XUẤT
TRAO ĐỔI NGANG GIÁ TRỊ XÃ HỘI CẦN THIẾT

II. Thời gian
Tổng thời gian cho phần II là 40 tiết (3 chương)
- Chương 4: 10 tiết
- Chương 5: 15 tiết
- Chương 6: 05 tiết
- Thảo luận và kết bài: 10 tiết
Trong đó, sau khi kết thúc mỗi chương thì sẽ cho
sinh viên một số câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi
thảo luận cho sinh viên về nhà và sau sau đó dùng
3 – 4 tiết để thảo luận trước khi học chương mới

...
PH N TH HAI
H c thuy t kinh t c a ế ế ủ
ch nghĩa Mác – Lênin v
ph ng th c s n xu t ươ
t b n ch nghĩa.ư
Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản Chủ Nghĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản Chủ Nghĩa - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản Chủ Nghĩa 9 10 983