Ktl-icon-tai-lieu

Học vần

Được đăng lên bởi Chỉ Thế Thôi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC TIÊU
• - Đoïc ñöôïc: oi, ai, beù gaùi, nhaø ngoùi,
töø vaø caâu öùng duïng
• - Vieát ñöôïc: oi, nhaø ngoùi, ai, beù gaùi
• - Luyeän noùi töø 1-3 caâu theo chuû ñeà:
seû, ri, boùi caù, le le.

mua mía
muøa döa

ngöïa tía
træa ñoã

Gioù luøa keõ laù

Laù kheõ ñu ñöa
Gioù qua cöûa soå
Beù vöøa nguû tröa.

Thứ tư, ngày 9 tháng 10 năm 2013
Học vần

nhaø ngoùi

nhaø ngoiÙ
ngoùi

Bài 32: oi, ai

nhaø ngoùi

a
oi
gaùi
beù gaùi

Hoïc vaàn
Bài 32: oi, ai

oi
ngoùi

nhaø ngoùi

ai
gaùi

beù gaùi

aêêm - aâm

ngaø voi

gaø maùi

caùi coøi

baøi vôû

Thứ tö ngày 9 tháng 10 năm 2013

oi
ngoùi

Học vần
Bài 32: oi, ai

ai
gaùi

nhaø ngoùi
ngaø voi

beù gaùi
gaø maùi

caùi coøi

baøi vôû

oi
ngoùi

Bài 32: oi, ai

ai
gaùi

nhaø ngoùi
ngaø voi

beù gaùi
gaø maùi

caùi coøi

baøi vôû

Chuù Boùi Caù nghó gì theá?
Chuù nghó veà böõa tröa

Bài 32: oi, ai

Chuù Boùi Caù nghó gì theá?
Chuù nghó veà böõa tröa

Bài 32: oi, ai

Chuù nghó gì theá?
Chuù Boùi Caù nghó veà böõa tröa

Bài 32: oi, ai

Chuù Boùi Caù nghó gì theá?
Chuù nghó veà böõa tröa

Luyeän noùi

Seû, ri, boùi caù, le le

Sẻ

Le le

ri
Bói cá

oi
ngoùi

Bài 32: oi, ai

ai
gaùi

nhaø ngoùi

beù gaùi

ngaø voi

gaø maùi

baøi vôû
caùi coøi
Chuù Boùi Caù nghó gì theá?
Chuù nghó veà böõa tröa

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học vần - Người đăng: Chỉ Thế Thôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Học vần 9 10 144