Ktl-icon-tai-lieu

HocQuy chuẩn nộp báo cáo

Được đăng lên bởi Phạm Thanh Tuấn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy chuẩn nộp báo cáo
- Tên file: <tên sinh viên>_<tên đề tài>_<tên lớp>
NguyenthiLan_Qlbanhang_A.doc
- Trang 1: bìa 1 (không đúng quy chuẩn trừ 1 điểm)
- Trang 2: bìa 2 (không đúng quy chuẩn trừ 1 điểm)
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

<Tên học viên>
<Lớp>

<Tên học viên>
<Lớp>

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Phần 1. Tin học văn phòng

Phần 1. Tin học văn phòng
Giáo viên hd: Nguyễn Hoài Anh

HÀ NỘI, 04/2013

HÀ NỘI, 04/2013

- Từ trang 3 trở đi các phần có thứ tự như sau
o Mục lục tài liệu
o Mục lục hình vẽ
o Nội dung văn bản
Các yêu cầu soạn thảo bắt buộc cần đạt được
- Không lỗi chính tả (mỗi lỗi trừ 0.25 điểm. Tối đa trừ 1 điểm)
- Căn chỉnh lề trái/phải (còn chỗ nào chưa căn trừ 1 điểm)
- Tạo header/footer (không thực hiện trừ 2 điểm)
- Đánh số đề mục tự động (không thực hiện trừ 2 điểm)
- Đánh số hình vẽ (không thực hiện trừ 1 điểm)
- Đánh số bảng biểu (không thực hiện trừ 1 điểm)
- Đánh số trang (không thực hiện trừ 1 điểm)
- Mục lục tài liệu (không thực hiện trừ 1 điểm)
- Mục lục hình vẽ (không thực hiện trừ 1 điểm)
- Hình vẽ sử dụng visio (không thực hiện trừ 2 điểm)
Yêu cầu cộng điểm
- Đánh số hình vẽ theo chương mục
- Tạo header/footer theo chương mục
- Đánh số trang có thêm tham số tổng số trang

...
Quy chun np báo cáo
- Tên file: <tên sinh viên>_<tên đề tài>_<tên lp>
NguyenthiLan_Qlbanhang_A.doc
- Trang 1: bìa 1 (không đúng quy chun tr 1 đim)
- Trang 2: bìa 2 (không đúng quy chun tr 1 đim)
- T trang 3 tr đi các phn có th t như sau
o Mc lc tài liu
o Mc lc hình v
o Ni dung văn bn
Các yêu cu son tho bt buc cn đạt được
- Không li chính t (mi li tr 0.25 đim. Ti đa tr 1 đim)
- Căn chnh l trái/phi (còn ch nào chưa căn tr 1 đim)
- To header/footer (không thc hin tr 2 đim)
- Đánh s đề mc t động (không thc hin tr 2 đim)
- Đánh s hình v (không thc hin tr 1 đim)
- Đánh s bng biu (không thc hin tr 1 đim)
- Đánh s trang (không thc hin tr 1 đim)
- Mc lc tài liu (không thc hin tr 1 đim)
- Mc lc hình v (không thc hin tr 1 đim)
- Hình v s dng visio (không thc hin tr 2 đim)
Yêu cu cng đim
- Đánh s hình v theo chương mc
- To header/footer theo chương mc
-
Đánh s trang có thêm tham s tng s trang
H
C VI
N K
THU
T QUÂN S
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
<Tên hc viên>
<Lp>
THC TP TT NGHIP
Phn 1. Tin hc văn phòng
Giáo viên hd: Nguyn Hoài Anh
HÀ NI, 04/2013
H
C VI
N K
THU
T QUÂN S
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
<Tên hc viên>
<Lp>
THC TP TT NGHIP
Phn 1. Tin hc văn phòng
HÀ NI, 04/2013
HocQuy chuẩn nộp báo cáo - Người đăng: Phạm Thanh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
HocQuy chuẩn nộp báo cáo 9 10 486