Ktl-icon-tai-lieu

Hỏi đáp về chỉ thị 58 của bộ chính trị

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3965 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI 1: Công nghệ thông tin là gì ? Vì sao Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị
58-CT/TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
Ngày 13/3/2004. Cập nhật lúc 9h 37'
TRẢ LỜI: Công nghệ thông tin là thuật ngữ dùng để chỉ các ngành khoa học và
công nghệ liên quan đến thông tin và các quá trình xứ 1ý thông tin. Theo quan
niệm này thì công nghệ thông tin là hệ thống các phương pháp khoa học, công
nghệ, phương tiện, công cụ, bao gồm chủ yếu là các máy tính, mạng truyền
thông và hệ thống các kho dữ liệu nhằm tổ chức, lưu trữ, truyền dẫn và khai
thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh
tế, xã hội, văn hoá... của con người.
Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 58-CT/TW xuất phát từ các căn cứ cơ bản sau:
1. Vì công nghệ thông tin là động lực quan trọng nhất của sự phát triển.
Cùng với một số ngành công nghệ cao khác, công nghệ thông tin đang làm biến
đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của các nước trên thế giới, trong đó
có nước ta.
Một là, công nghệ thông tin đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực,
thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay
đổi cơ cấu xã hội, phong cách sống, học tập và làm việc của con người. Công
nghệ thông tin góp phần tạo ra nhiều ngành nghề kinh tế mới, làm thay đổi sâu
sắc các ngành công nghiệp hiện tại, tăng khả năng cạnh tranh của các ngành
công nghiệp truyền thống thông qua một hệ thống hỗ trợ như viễn thông, thương
mại điện tử, dịch vụ truyền thông đa phương tiện.
Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin nên ngày nay, khối lượng công việc của hoạt
động thương mại được giải quyết trong một ngày bằng cả năm 1949, một ngày
xử lý các dự án khoa học bằng cả năm 1960, số cuộc gọi điện thoại trong một
ngày bằng cả năm 1983, số thư điện tử gửi đi trong một ngày bằng cả năm
1990.
Thương mại điện tử đang thúc đẩy mạnh mẽ các ngành sản xuất, dịch vụ trên
phạm vi toàn cầu. Nhờ ứng dụng thương mại điện tử mà các nước đang phát
triển, đặc biệt là các công ty nhỏ, các vùng biệt lập, xa xôi có thể dễ dàng tiếp
xúc với thị trường rộng lớn ở trong nước cũng như ngoài nước.
Một dịch vụ ngân hàng được thực hiện tại chi nhánh tốn 1,14 đôla Mỹ, nhưng
qua Internet chỉ tốn có 1 xentơ (1/100 đôla). Một dịch vụ đăng ký và bán vé máy
bay trung bình tốn 10 đôla Mỹ nhưng qua Internet chỉ còn 1 đô la Mỹ.
Dịch vụ thư điện tử được sử dụng ngày càng rộng rãi. Văn bản chuyển đi bằng
thư điện tử rẻ hơn so với fax hàng nghìn lần. Năm 1999, số hộp thư điện tử trên
toàn thế giới là 600 ...
CÂU HỎI 1: Công nghệ thông tin là gì ? Vì sao Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị
58-CT/TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
Ngày 13/3/2004. Cập nhật lúc 9
h
37'
TRẢ LỜI: Công nghệ thông tin là thuật ngữ dùng để chỉ các ngành khoa học và
công nghệ liên quan đến thông tin và các quá trình xứ 1ý thông tin. Theo quan
niệm này thì công nghệ thông tin là hệ thống các phương pháp khoa học, công
nghệ, phương tiện, công cụ, bao gồm chủ yếu là các máy tính, mạng truyền
thông và hệ thống các kho dữ liệu nhằm tổ chức, lưu trữ, truyền dẫn và khai
thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh
tế, xã hội, văn hoá... của con người.
Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 58-CT/TW xuất phát từ các căn cứ cơ bản sau:
1. Vì công nghệ thông tin là động lực quan trọng nhất của sự phát triển.
Cùng với một số ngành công nghệ cao khác, công nghệ thông tin đang làm biến
đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của các nước trên thế giới, trong đó
có nước ta.
Một là, công nghệ thông tin đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực,
thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay
đổi cơ cấu xã hội, phong cách sống, học tập và làm việc của con người. Công
nghệ thông tin góp phần tạo ra nhiều ngành nghề kinh tế mới, làm thay đổi sâu
sắc các ngành công nghiệp hiện tại, tăng khả năng cạnh tranh của các ngành
công nghiệp truyền thống thông qua một hệ thống hỗ trợ như viễn thông, thương
mại điện tử, dịch vụ truyền thông đa phương tiện.
Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin nên ngày nay, khối lượng công việc của hoạt
động thương mại được giải quyết trong một ngày bằng cả năm 1949, một ngày
xử lý các dự án khoa học bằng cả năm 1960, số cuộc gọi điện thoại trong một
ngày bằng cả năm 1983, số thư điện tử gửi đi trong một ngày bằng cả năm
1990.
Thương mại điện tử đang thúc đẩy mạnh mẽ các ngành sản xuất, dịch vụ trên
phạm vi toàn cầu. Nhờ ứng dụng thương mại điện tử mà các nước đang phát
triển, đặc biệt là các công ty nhỏ, các vùng biệt lập, xa xôi có thể dễ dàng tiếp
xúc với thị trường rộng lớn ở trong nước cũng như ngoài nước.
Một dịch vụ ngân hàng được thực hiện tại chi nhánh tốn 1,14 đôla Mỹ, nhưng
qua Internet chỉ tốn có 1 xentơ (1/100 đôla). Một dịch vụ đăng ký và bán vé máy
bay trung bình tốn 10 đôla Mỹ nhưng qua Internet chỉ còn 1 đô la Mỹ.
Dịch vụ thư điện tử được sử dụng ngày càng rộng rãi. Văn bản chuyển đi bằng
thư điện tử rẻ hơn so với fax hàng nghìn lần. Năm 1999, số hộp thư điện tử trên
toàn thế giới là 600 triệu. Trong vài năm tới, số địa chỉ điện tử sẽ nhiều hơn số
điện thoại và trở thành một phương tiện thông tin liên lạc đại chúng rất quan
Hỏi đáp về chỉ thị 58 của bộ chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hỏi đáp về chỉ thị 58 của bộ chính trị - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hỏi đáp về chỉ thị 58 của bộ chính trị 9 10 807