Ktl-icon-tai-lieu

Hỏi đáp về chủ trương quan điểm của Đảng về công tác dân tộc

Được đăng lên bởi lopk17bk
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1499 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP
VỀ QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG,
CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC
VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC
Câu 1. Công tác dân tộc được hiểu như thế nào?
Tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định 05/2011/NĐCP của Chính phủ ngày 14/01/2011 về công tác dân
tộc định nghĩa như sau: Công tác dân tộc là những
hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc
nhằm tác động và tạo điều kiện để đồng bào các
dân tộc thiểu số cùng phát triển, đảm bảo sự tôn
trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công
dân.
Câu 2. Các nguyên tắc cơ bản của công tác dân
tộc?
Tại Điều 3, Nghị định 05/2011/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 14/01/2011 về công tác dân tộc
quy định các nguyên tắc cơ bản của công tác dân
tộc như sau:
- Thực hiện chính sách dân tộc theo nguyên
tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng
phát triển.

1

- Đảm bảo và thực hiện chính sách phát triển
toàn diện, từng bước nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.
- Đảm bảo việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết, bản
sắc dân tộc, phát huy những phong tục, tập quán,
truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc.
- Các dân tộc có trách nhiệm tôn trọng phong
tục, tập quán của nhau, góp phần xây dựng nền văn
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Câu 3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam
về dân tộc? Công tác dân tộc hiện nay.
Bước sang thời kỳ đổi mới thực hiện nền kinh
tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa hội nhập
với thế giới hiện đại, công tác dân tộc được Đảng ta
nhấn mạnh qua Văn kiện Đại hội XI thể hiện ở một
số điểm chính sau:
- Một là, mọi cán bộ, đảng viên, đồng bào dân
tộc cần nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chiến lược
của công tác dân tộc nước ta hiện nay.
- Hai là, tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng
tâm của chiến lược công tác dân tộc ở nước ta hiện
nay.
- Ba là, nâng cao đời sống văn hóa, đào tạo
đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số.

2

- Bốn là, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các
hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn vùng đồng bào dân
tộc.
Thực hiện quan điểm chiến lược của Đảng về
công tác dân tộc ở nước ta hiện nay phải được đặt
ra một cách cơ bản, xác định nội dung, hình thức,
biện pháp, bước đi một cách tòan diện và hệ thống,
phù hợp với thực tiễn cụ thể nước ta hiện nay.
Câu 4. Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm gì trong
việc thực hiện các chính sách dân tộc?
Theo Điều 24 của Nghị định 05/2011/NĐ-CP
của Chính phủ ngày 14/01/2011 về công tác dân
tộc, quy định trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc như
sau:
- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên
quan hoạch định, xây dựng, tổ chức thực hiện chính
sác...
TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP
VỀ QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG,
CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC
VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC
Câu 1. Công tác dân tộc được hiểu như thế nào?
Tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định 05/2011/NĐ-
CP của Chính phủ ngày 14/01/2011 về công tác dân
tộc định nghĩa như sau: Công tác dân tộc những
hoạt động quản nhà nước về lĩnh vực dân tộc
nhằm tác động tạo điều kiện để đồng bào các
dân tộc thiểu số cùng phát triển, đảm bảo sự tôn
trọng, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công
dân.
Câu 2. Các nguyên tắc bản của công tác dân
tộc?
Tại Điều 3, Ngh định 05/2011/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 14/01/2011 về công tác dân tộc
quy định các nguyên tắc bản của công tác dân
tộc như sau:
- Thực hiện chính sách dân tộc theo nguyên
tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng
phát triển.
1
Hỏi đáp về chủ trương quan điểm của Đảng về công tác dân tộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hỏi đáp về chủ trương quan điểm của Đảng về công tác dân tộc - Người đăng: lopk17bk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Hỏi đáp về chủ trương quan điểm của Đảng về công tác dân tộc 9 10 43