Ktl-icon-tai-lieu

Hội sử dụng phần mềm CAD/CAM/CAE-CNC HaUI

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hội sử dụng phần mềm CAD/CAM/CAE-CNC HaUI



Hội sử dụng phần mềm
CAD/CAM/CAE-CNC HaUI

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm …..

1

Hội sử dụng phần mềm CAD/CAM/CAE-CNC HaUI

Mục Lục

Phần I: ......................................................................................................................................3
CƠ SỞ VẼ VÀ THIẾT KẾ TRÊN MASTERCAM ...............................................................3
1- Sử dụng thanh công cụ autoCursor..................................................................................4
2- Sử dụng phím nóng..........................................................................................................4
3- Công cụ lựa chọn đối tượng........................................................................................... 5
4- Thanh công cụ lệnh thiết đặt thuộc tính.........................................................................5
5- Thiết đặt cao độ Z........................................................................................................... 7
6- Làm việc với chế độ 2D và 3D....................................................................................... 7
7- Thiết đặt các mặt phẳng (mặt phẳng vẽ/mặt phẳng NC) , các khung nhìn quan sát và
các hệ tọa độ......................................................................................................................... 7
Phần II: THIẾT KẾ ................................................................................................................. 9
1. Các lệnh vẽ 2D.................................................................................................................9
i. Tạo điểm........................................................................................................................ 9
ii. Lệnh Line...................................................................................................................... 9
iii. Tạo cung tròn và đường tròn..................................................................................... 10
2. Các lệnh tạo bề mặt...................................................................................................... 12
3. Lệnh phóng (tạo bề mặt Ruled hoặc lofted) .............................................................12
4. Lệnh revolved. ............................................................................................................12
5. Tạo các bề mặt swept. ...................................................................
H i s d ng ph n m m CAD/CAM/CAE-CNC HaUI
H i s d ng ph n m m
CAD/CAM/CAE-CNC HaUI
1
Thành ph H Chí Minh, tháng năm …..
Thành ph H Chí Minh, tháng năm …..
Hội sử dụng phần mềm CAD/CAM/CAE-CNC HaUI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hội sử dụng phần mềm CAD/CAM/CAE-CNC HaUI - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hội sử dụng phần mềm CAD/CAM/CAE-CNC HaUI 9 10 164