Ktl-icon-tai-lieu

HỘI THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013- 2014

Được đăng lên bởi Kế Phan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 5458 lần   |   Lượt tải: 6 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
ĐỀ CHÍNH THỨC

HỘI THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THPT CẤP
TỈNH NĂM HỌC 2013- 2014
Môn thi: HÓA HỌC
Ngày thi: 14/10/2013
Thời gian: 180 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi gồm 02 trang)

PHẦN CHUNG (2,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm):
Năm học 2012- 2013, một học sinh lớp 12 của trường trung học phổ thông B có điểm tổng kết
học kì II các môn học đạt từ 5,5 đến 6,4. Môn Thể dục, các bài kiểm tra thường xuyên và định kì đều
đạt yêu cầu (Đ), riêng bài kiểm tra học kì II chưa đạt yêu cầu (CĐ). Theo đồng chí, học sinh này được
đánh giá, xếp loại học kì II thuộc loại nào là đúng với quy định tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày
12/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo? Vì sao?
Câu 2 (1,0 điểm):
Một phụ huynh học sinh hỏi: Tôi có con học lớp 10A trường THPT X. Con tôi vi phạm khuyết
điểm trong giờ học và bị giáo viên bộ môn ghi vào sổ đầu bài nhiều lần, nên cô giáo chủ nhiệm lớp đã
buộc cháu nghỉ học 3 ngày liên tục để làm bản kiểm điểm. Theo đồng chí, cách giải quyết của giáo viên
chủ nhiệm lớp 10A đã phù hợp với quy định của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ
thông có nhiều cấp học chưa? Vì sao?
PHẦN RIÊNG CHO MÔN HÓA HỌC (8,0 điểm)
Giải đề và xây dựng hướng dẫn chấm cho đề thi theo thang điểm 10, cho điểm tối thiểu đến 0,25
điểm.
Câu 1 (3,0 điểm):
1. Hợp chất A được tạo thành từ các ion đều có cấu hình electron 1s 22s22p63s23p6. Trong một phân
tử A có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 164. Xác định công thức phân tử của A.
2. So sánh góc liên kết trong phân tử H2O và NH3. Giải thích?
3. Nguyên tử của nguyên tố M có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1. Cho biết vị trí của M
trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
4. Cho dung dịch X gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Tính pH của dung dịch thu được
khi
a. thêm 100 ml dung dịch HCl 0,1M vào 1 lít dung dịch X.
b. thêm 100 ml dung dịch NaOH 0,1M vào 1 lít dung dịch X.
Cho Ka của axit CH3COOH là 1,8.10-5
Câu 2 (2,0 điểm):
1. Cho 1,08 gam một oxit của kim loại M hoá trị n tác dụng với dung dịch HNO 3 dư thu được 0,112
lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Tìm công thức phân tử của oxit.
2. Cho 1,572 gam hỗn hợp A gồm Al, Fe và Cu tác dụng với 40 ml dung dịch CuSO 4 1M, thu được
dung dịch B và hỗn hợp D gồm 2 kim loại. Cho B tác dụng với dung dịch NH 3 dư, kết tủa thu được
nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 1,82 gam hỗn hợp hai oxit. Cho D tác dụng với
dung dịch AgNO3 dư thì lượng Ag thu được lớn hơn khối lượng của D là 7,336 gam. Biết cá...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
ĐỀ CHÍNH THỨC
HỘI THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THPT CẤP
TỈNH NĂM HỌC 2013- 2014
Môn thi: HÓA HỌC
Ngày thi: 14/10/2013
Thời gian: 180 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi gồm 02 trang)
PHẦN CHUNG (2,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm):
Năm học 2012- 2013, một học sinh lớp 12 của trường trung học phthông B điểm tổng kết
học II các môn học đạt từ 5,5 đến 6,4. Môn Thể dục, các bài kiểm tra thường xuyên định đều
đạt yêu cầu (Đ), riêng bài kiểm tra học kì II chưa đạt yêu cầu (CĐ). Theo đồng chí, học sinh này được
đánh giá, xếp loại học kì II thuộc loại nào là đúng với quy định tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày
12/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo? Vì sao?
Câu 2 (1,0 điểm):
Một phụ huynh học sinh hỏi: Tôi con học lớp 10A trường THPT X. Con tôi vi phạm khuyết
điểm trong giờ học và bị giáo viên bộ môn ghi vào sổ đầu bài nhiều lần, nên giáo chủ nhiệm lớp đã
buộc cháu nghỉ học 3 ngày liên tục để làm bản kiểm điểm. Theo đồng chí, cách giải quyết của giáo viên
chủ nhiệm lớp 10A đã phù hợp với quy định của Điều lệ trường THCS, trường THPT trường phổ
thông có nhiều cấp học chưa? Vì sao?
PHẦN RIÊNG CHO MÔN HÓA HỌC (8,0 điểm)
Giải đề và xây dựng hướng dẫn chấm cho đề thi theo thang điểm 10, cho điểm tối thiểu đến 0,25
điểm.
Câu 1 (3,0 điểm):
1. Hợp chất A được tạo thành từ các ion đều cấu hình electron 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
. Trong một phân
tử A có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 164. Xác định công thức phân tử của A.
2. So sánh góc liên kết trong phân tử H
2
O và NH
3
. Giải thích?
3. Nguyên tử của nguyên tố M cấu hình electron lớp ngoài ng 4s
1
. Cho biết vị trí của M
trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
4. Cho dung dịch X gồm CH
3
COOH 0,1M CH
3
COONa 0,1M. Tính pH của dung dịch thu được
khi
a. thêm 100 ml dung dịch HCl 0,1M vào 1 lít dung dịch X.
b. thêm 100 ml dung dịch NaOH 0,1M vào 1 lít dung dịch X.
Cho K
a
của axit CH
3
COOH là 1,8.10
-5
Câu 2 (2,0 điểm):
1. Cho 1,08 gam một oxit của kim loại M hoá trị n tác dụng với dung dịch HNO
3
thu được 0,112
lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất của N
+5
). Tìm công thức phân tử của oxit.
2. Cho 1,572 gam hỗn hợp A gồm Al, Fe và Cu tác dụng với 40 ml dung dịch CuSO
4
1M, thu được
dung dịch B hỗn hợp D gồm 2 kim loại. Cho B c dụng với dung dịch NH
3
dư, kết tủa thu được
nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 1,82 gam hỗn hợp hai oxit. Cho D tác dụng với
dung dịch AgNO
3
t lượng Ag thu được lớn hơn khối lượng của D 7,336 gam. Biết các phản
ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng mỗi kim loại trong A.
Câu 3 (2,0 điểm):
1
HỘI THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013- 2014 - Trang 2
HỘI THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013- 2014 - Người đăng: Kế Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
HỘI THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013- 2014 9 10 904