Ktl-icon-tai-lieu

HỢP CHẤT DỊ VÒNG

Được đăng lên bởi Kim Phượng
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 4391 lần   |   Lượt tải: 24 lần
HỢP CHẤT DỊ VÒNG

HỢP CHẤT DỊ VÒNG
I. ĐỊNH NGHĨA:

Hợp chất dị vòng là những hợp chất hữu cơ mà phân tử của chúng có cấu tạo
vòng kín và trong vòng có chứa một hay nhiều dị tố ngoài nguyên tử cacbon.
Các dị tố thường gặp nhất là nitrogen (N), oxygen (O) và lưu huỳnh (S). Ngoài
ra còn có các dị tố khác như: phosphorus (P), selenium (Se), tellurium (Te), arsenic
(As), silicon (Si), boron (B), germanium (Ge)…
Các hệ thống vòng chỉ có mặt các dị tố mà không chứa nguyên tử cacbon được
xem là những hợp chất dị vòng vô cơ.
Ví dụ :
MeO
H
P

S
S

S

H N B N H

S
P

H

B

B

B

H

H
OMe 1,5,2,3,4,6-diazatetraborinane

S
P
O

NHÓM 4

NH2 CH3
CH3
N
Si
O
N
Si
CH3
NH2 CH3

Page 1

HỢP CHẤT DỊ VÒNG
Bên cạnh đó, một số hợp chất hữu cơ mặc dù có hệ thống vòng và trong vòng
có có mặt nguyên tử dị tố ngoài cacbon nhưng chúng vẫn không được xem là
những hợp chất dị vòng. Đó là những hợp chất có hệ thống vòng được hình thành
từ các hợp chất hữu cơ đa chức hoặc tạp chức. Các hợp chất này thường không bền
dưới tác dụng của các tác nhân oxy hóa hay nhiệt độ và cấu trúc vòng dễ bị phá vỡ.
Người ta chỉ xem các hợp chất vòng loại này là dẫn xuất của hợp chất đa chức hay
tạp chức nói trên.
Ví dụ:
O
C

O

OH

O
C

OH

+ H2O

O

O
II. PHÂN LOẠI CÁC HỢP CHẤT DỊ VÒNG

Số lượng các hợp chất dị vòng có mặt trong tự nhiên và được tổng hợp ra ngày
càng nhiều, và hiện đã vượt xa số lượng các hợp chất mạch hở cũng như hợp chất
vòng carbocyclic. Do đó khó có thể có một cách phân loại thật đầy đủ và hệ thống
các hợp chất dị vòng trong thực tế. Đối với các hợp chất dị vòng cơ bản thường
gặp, có thể phân loại theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như theo kích thước dị vòng,
theo số lượng nguyên tử dị tố có mặt trong dị vòng, theo đặc điểm cấu trúc điện tử
của dị vòng.
Phân loại theo kích thước của dị vòng: gồm các hợp chất dị vòng ba cạnh,
bốn cạnh, năm cạnh, sáu cạnh hoặc các dị vòng lớn hơn.
Ví dụ :

NHÓM 4

Page 2

HỢP CHẤT DỊ VÒNG
H
N

H
N

aziridine
(ethylene imine)

1H-pyrrole

NH
azetidine

N
pyridine
Phân loại theo số lượng nguyên tử dị tố có mặt trong dị vòng: gồm có các
hợp chất dị vòng chứa một nguyên tử dị tố, chứa hai hay nhiều hơn hai nguyên tử
dị tố.
Ví dụ:
Một nguyên tử dị tố:
O
furan

N
H
1H-pyrrole

S
thiophene

Hai nguyên tử dị tố:
O

N

N

N
H
1H-pyrazole

O
isoxazole

Nhiều hơn hai nguyên tử dị tố:
N
N
N

O
1,2,4-oxadiazole

N

S
1,2,4-thiadiazole

NH
morpholine

N

N

N

N
N
N
N
1,2,3-triazine 1,2,3,5-tetrazine

Phân loại theo đặc điểm cấu trúc điện tử của dị vòng: gồm có các h...
HỢP CHẤT DỊ VÒNG
HỢP CHẤT DỊ VÒNG
I. ĐỊNH NGHĨA:
Hợp chất dị vòng những hợp chất hữu phân tử của chúng cấu tạo
vòng kín và trong vòng có chứa một hay nhiều dị tố ngoài nguyên tử cacbon.
Các dị tố thường gặp nhất là nitrogen (N), oxygen (O) và lưu huỳnh (S). Ngoài
ra còn có các dị tố khác như: phosphorus (P), selenium (Se), tellurium (Te), arsenic
(As), silicon (Si), boron (B), germanium (Ge)…
Các hệ thống vòng chỉ có mặt các dị tố mà không chứa nguyên tử cacbon được
xem là những hợp chất dị vòng vô cơ.
Ví dụ :
MeO
P
S
S
P
S
S
OMe
N
B
B
B
N
B
H
H
H
H
H
H
1,5,2,3,4,6-diazatetraborinane
O
P
N
S
N
NH
2
NH
2
Si
Si
CH
3
CH
3
CH
3
O
CH
3
NHÓM 4 Page 1
HỢP CHẤT DỊ VÒNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỢP CHẤT DỊ VÒNG - Người đăng: Kim Phượng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
HỢP CHẤT DỊ VÒNG 9 10 815