Ktl-icon-tai-lieu

hsg máy tính

Được đăng lên bởi Thiện Hoàng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
----------------KỲ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2008-2009
Môn thi : HOÁ HỌC- THPT
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 2 trang)
Caâu 1. (5 điểm)
Hoãn hôïp khí N2 vaø H2 ôû t1 = 15oC coù aùp suaát p1. Sau khi cho qua chaát xuùc taùc,
thu ñöôïc hoãn hôïp khí môùi ôû t2 = 663oC coù aùp suaát p2 = 3p1 vaø coù khoái löôïng
rieâng ôû điều kiện tiêu chuẩn laø 0,339 g/lít.
Tính hieäu suaát phaûn öùng tao thaønh NH3 ?
Câu 2. (5 điểm)

Tính khối lượng este sinh ra khi cho 60 gam CH3COOH tác dụng với
184 gam C2H5OH. Khi cho 57 ml dung dịch axit axetic tác dụng với 244 ml
dung dịch rượu etylic 95,5o, thì lượng este thu được sẽ tăng hay giảm so với
lượng este ở trên.
Cho khối lượng riêng của dung dịch axit = 1,053 g/ml; của dung dịch
rượu = 0,790 g/ml và hằng số cân bằng của phản ứng este hóa K = 4.
Caâu 3. (5 điểm)
Ñoát chaùy hoaøn toaøn 4,4 gam sunfua cuûa moät kim loaïi M coù coâng thöùc
MS trong O2 dö. Chaát raén thu ñöôïc sau phaûn öùng ñem hoøa tan vöøa ñuû vaøo dung
dòch HNO3 37,8%, thaáy noàng ñoä phaàn traêm cuûa muoái trong dung dòch thu ñöôïc
laø 41,7%. Khi laøm laïnh dung dòch naøy thì thoaùt ra 8,08 gam muoái raén vaø noàng
ñoä phaàn traêm cuûa muoái trong dung dòch coøn laïi laø 34,7%. Xaùc ñònh coâng thöùc
cuûa muoái raén ? Bieát kim loaïi M theå hieän hoaù trò hai vaø ba trong caùc hôïp chaát.
Caâu 4. (5 điểm)

Xác định công thức và tỉ lệ của một axit no đơn chức trong hỗn hợp
của nó với propylen. Biết rằng phải dùng 2,688 lít O2 ở điều kiện tiêu chuẩn
để đốt cháy hết 1,74 gam hỗn hợp và khối lượng riêng của hỗn hợp là 2,2194
g/lít ở điều kiện tiêu chuẩn.
Câu 5. (5 điểm)
Một hỗn hợp A nặng 7,2 gam gồm 2 muối của 2 kim loại thuộc 2 chu
kỳ liên tiếp của phân nhóm chính nhóm IIA. Hòa tan hết A bằng dung dịch
H2SO4 loãng được khí B. Cho B hấp thu hết vào 450 ml dung dịch Ba(OH)2
0,2M được 15,76 gam kết tủa.. Xác định 2 muối cacbonat và tính % khối
lượng của chúng. Lấy 7,2 gam A và 11,6 gam FeCO3 cho vào bình có thể
tích không đổi 10 lít. Cho không khí (20% O2 và 80% N2) vào bình ở 27,3oC
đến khi áp suất trong bình đạt 1,232 atm. Nung bình ở nhiệt độ cao để phản
ứng xảy ra hoàn toàn, đưa nhiệt độ bình về ban đầu thì áp suất trong bình là
bao nhiêu.

Câu 6. (5 điểm)
Trong 4 giờ dòng điện 0,402 A qua bình điện phân chứa 200 ml dung
dich Cu(NO3)2 và AgNO3. Khi pH=3 thì khối lượng kim loại thoát ra hết,
không có khí H2 thoát ra. Xác định nồng độ mỗi muối. Biế...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
-----------------
KỲ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2008-2009
Môn thi : HOÁ HỌC- THPT
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
(Đề thi gồm có 2 trang)
Caâu 1. (5 điểm)
Hoãn hôïp khí N
2
vaø H
2
ôû t
1
= 15
o
C coù aùp suaát p
1
. Sau khi cho qua chaát xuùc taùc,
thu ñöôïc hoãn hôïp khí môùi ôû t
2
= 663
o
C coù aùp suaát p
2
= 3p
1
vaø coù khoái löôïng
rieâng ôû điều kiện tiêu chuẩn laø 0,339 g/lít.
Tính hieäu suaát phaûn öùng tao thaønh NH
3
?
Câu 2. (5 điểm)
Tính khối lượng este sinh ra khi cho 60 gam CH
3
COOH tác dụng với
184 gam C
2
H
5
OH. Khi cho 57 ml dung dịch axit axetic tác dụng với 244 ml
dung dịch rượu etylic 95,5
o
, thì lượng este thu được sẽ tăng hay giảm so với
lượng este ở trên.
Cho khối lượng riêng của dung dịch axit = 1,053 g/ml; của dung dịch
rượu = 0,790 g/ml và hằng số cân bằng của phản ứng este hóa K = 4.
Caâu 3. (5 điểm)
Ñoát chaùy hoaøn toaøn 4,4 gam sunfua cuûa moät kim loaïi M coù coâng thöùc
MS trong O
2
dö. Chaát raén thu ñöôïc sau phaûn öùng ñem hoøa tan vöøa ñuû vaøo dung
dòch HNO
3
37,8%, thaáy noàng ñoä phaàn traêm cuûa muoái trong dung dòch thu ñöôïc
laø 41,7%. Khi laøm laïnh dung dòch naøy thì thoaùt ra 8,08 gam muoái raén vaø noàng
ñoä phaàn traêm cuûa muoái trong dung dòch coøn laïi laø 34,7%. Xaùc ñònh coâng thöùc
cuûa muoái raén ? Bieát kim loaïi M theå hieän hoaù trò hai vaø ba trong caùc hôïp chaát.
Caâu 4. (5 điểm)
Xác định công thức tỉ lệ của một axit no đơn chức trong hỗn hợp
của với propylen. Biết rằng phải dùng 2,688 lít O
2
điều kiện tiêu chuẩn
để đốt cháy hết 1,74 gam hỗn hợp và khối lượng riêng của hỗn hợp là 2,2194
g/lít ở điều kiện tiêu chuẩn.
Câu 5. (5 điểm)
Một hỗn hợp A nặng 7,2 gam gồm 2 muối của 2 kim loại thuộc 2 chu
kỳ liên tiếp của phân nhóm chính nhóm II
A
. Hòa tan hết A bằng dung dịch
H
2
SO
4
loãng được khí B. Cho B hấp thu hết vào 450 ml dung dịch Ba(OH)
2
0,2M được 15,76 gam kết tủa.. Xác định 2 muối cacbonat tính % khối
lượng của chúng. Lấy 7,2 gam A 11,6 gam FeCO
3
cho vào bình thể
tích không đổi 10 lít. Cho không khí (20% O
2
và 80% N
2
) vào bình 27,3
o
C
đến khi áp suất trong bình đạt 1,232 atm. Nung bình nhiệt độ cao để phản
ứng xảy ra hoàn toàn, đưa nhiệt độ bình về ban đầu thì áp suất trong bình
bao nhiêu.
ĐỀ CHÍNH THC
hsg máy tính - Trang 2
hsg máy tính - Người đăng: Thiện Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
hsg máy tính 9 10 718