Ktl-icon-tai-lieu

hsg quốc gia

Được đăng lên bởi Hùng Bùi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 101 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
§Ò thi chÝnh thøc

ThÝ sinh ph¶i kiÓm so¸t kÜ:
§Ò thi cã 03 trang.

k× thi chän Häc sinh vµo ®éi tuyÓn
dù thi olympic ho¸ häc Quèc tÕ n¨m 2005

Thêi gian : 240 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )
Ngµy thi thø nhÊt : 09 / 5 / 2005

C©u 1
Hai xi lanh A, B ®îc ®Ëy chÆt b»ng piston. Xi lanh A chøa hçn hîp khÝ CO2 vµ H2
theo tØ lÖ mol 1 : 1; xi lanh B chøa khÝ C3H8 . Nung nãng c¶ hai xi lanh ®Õn 527 0C x¶y
ra c¸c ph¶n øng sau :
(A) CO2 (k) + H2 (k)
CO (k) + H2O (k)
Kc (A) = 2,50 . 10 -1
(B)
C3H8 (k)
C3H6 (k) + H2 (k)
Kc (B) = 1,30 . 10 -3
Khi ®¹t tíi c©n b»ng, ¸p suÊt ë hai xi lanh b»ng nhau. Thµnh phÇn phÇn tr¨m thÓ tÝch
cña C3H8 trong xi lanh B b»ng 80%.
1. TÝnh nång ®é c©n b»ng cña c¸c chÊt trong xi lanh B vµ ¸p suÊt toµn phÇn khi ®¹t
tíi c©n b»ng.
2. TÝnh nång ®é c©n b»ng cña c¸c chÊt trong xi lanh A.
3. Dïng piston ®Ó gi¶m thÓ tÝch cña mçi xi lanh cßn mét nöa thÓ tÝch ban ®Çu, trong
khi gi÷ nguyªn nhiÖt ®é. TÝnh ¸p suÊt toµn phÇn t¹i thêi ®iÓm c©n b»ng trong mçi xi
lanh.
C©u 2
1. Hoµ tan s¶n phÈm r¾n cña qu¸ tr×nh nÊu ch¶y hçn hîp gåm bét cña mét kho¸ng
vËt mµu ®en, kali hi®roxit vµ kali clorat, thu ®îc dung dÞch cã mµu lôc ®Ëm. Khi ®Ó
trong kh«ng khÝ, mµu lôc cña dung dÞch chuyÓn dÇn thµnh mµu tÝm. Qu¸ tr×nh chuyÓn
®ã cßn x¶y ra nhanh h¬n nÕu sôc khÝ clo vµo dung dÞch hay khi ®iÖn ph©n dung dÞch.
a. H·y cho biÕt kho¸ng vËt mµu ®en lµ chÊt g×.
b. ViÕt ph¬ng tr×nh cña tÊt c¶ c¸c ph¶n øng x¶y ra trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm.
2. Nung hçn hîp A gåm s¾t vµ lu huúnh sau mét thêi gian ®îc hçn hîp r¾n B. Cho B
t¸c dông víi dung dÞch HCl d, thu ®îc V1 lÝt hçn hîp khÝ C. TØ khèi cña C so víi hi®ro
b»ng 10,6. NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn B thµnh Fe2O3 vµ SO2 cÇn V2 lÝt khÝ oxi.
a. T×m t¬ng quan gÝa trÞ V1 vµ V2 (®o ë cïng ®iÒu kiÖn).
b. TÝnh hµm lîng phÇn tr¨m c¸c chÊt trong B theo V1 vµ V2.
c. HiÖu suÊt thÊp nhÊt cña ph¶n øng nung trªn lµ bao nhiªu phÇn tr¨m.
d. NÕu hiÖu suÊt cña ph¶n øng nung trªn lµ 75%, tÝnh hµm lîng phÇn tr¨m c¸c chÊt
trong hçn hîp B.
Cho biÕt S = 32; Fe = 56; O = 16.
C©u 3
1. TÝnh pH cña dung dÞch A gåm KCN 0,120 M; NH3 0,150 M vµ KOH 5,00.10-3 M.
2. TÝnh thÓ tÝch dung dÞch HCl 0,210 M cÇn cho vµo 50,00 mL dung dÞch A ®Ó pH
cña hçn hîp thu ®îc b»ng 9,24.
3. Thªm 1,00 mL dung dÞch HClO4 0,0100 M vµo 100,00 mL dung dÞch KCN 0,0100
M. Thªm 2 giät chÊt chØ thÞ bromothimol xanh (kho¶ng pH chuyÓn mµu tõ 6,0 - 7,6:
pH  6,0 mµu vµng; pH  7,6 mµu xanh lôc). Sau ®ã thªm tiÕp 100,00 mL dung dÞch
Hg(ClO4)2 0,300 M. Cã hiÖn tîng g× x¶y ra? ...
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
§Ò thi chÝnh thøc
ThÝ sinh ph¶i kiÓm so¸t kÜ:
§Ò thi cã 03 trang.
k× thi chän Häc sinh vµo ®éi tuyÓn
dù thi olympic ho¸ häc Quèc tÕ n¨m 2005
Thêi gian : 240 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )
Ngµy thi thø nhÊt : 09 / 5 / 2005
C©u 1
Hai xi lanh A, B ®îc ®Ëy chÆt b»ng piston. Xi lanh A chøa hçn hîp khÝ CO
2
H
2
theo tØ mol 1 : 1; xi lanh B chøa khÝ C
3
H
8
. Nung nãng c¶ hai xi lanh ®Õn 527
0
C x¶y
ra c¸c ph¶n øng sau :
(A) CO
2
(k) + H
2
(k) CO (k) + H
2
O (k) K
c
(A) = 2,50 . 10
-1
(B) C
3
H
8
(k) C
3
H
6
(k) + H
2
(k) K
c
(B) = 1,30 . 10
-3
Khi ®¹t tíi c©n b»ng, ¸p suÊt ë hai xi lanh b»ng nhau. Thµnh phÇn phÇn tr¨m thÓ tÝch
cña C
3
H
8
trong xi lanh B b»ng 80%.
1. TÝnh nång ®é n b»ng cña c¸c chÊt trong xi lanh B ¸p suÊt toµn phÇn khi ®¹t
tíi c©n b»ng.
2. TÝnh nång ®é c©n b»ng cña c¸c chÊt trong xi lanh A.
3. Dïng piston ®Ó gi¶m thÓ tÝch cña mçi xi lanh cßn mét nöa thÓ tÝch ban ®Çu, trong
khi gi÷ nguyªn nhiÖt ®é. TÝnh ¸p suÊt toµn phÇn t¹i thêi ®iÓm c©n ng trong mçi xi
lanh.
C©u 2
1. Hoµ tan s¶n phÈm r¾n cña qu¸ tr×nh nÊu ch¶y hçn hîp gåm bét cña mét kho¸ng
vËt mµu ®en, kali hi®roxit kali clorat, thu ®îc dung dÞch mµu lôc ®Ëm. Khi ®Ó
trong kh«ng khÝ, mµu lôc cña dung dÞch chuyÓnn thµnh mµu tÝm. Qu¸ tr×nh chuyÓn
®ã cßn x¶y ra nhanh h¬n nÕu sôc khÝ clo vµo dung dÞch hay khi ®iÖn ph©n dung dÞch.
a. H·y cho biÕt kho¸ng vËt mµu ®en lµ chÊt g×.
b. ViÕt ph¬ng tr×nh cña tÊt c¶ c¸c ph¶n øng x¶y ra trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm.
2. Nung hçn hîp A gåm s¾t vµ lu huúnh sau mét thêi gian ®îc hçn hîp r¾n B. Cho B
t¸c dông víi dung dÞch HCl d, thu ®îc V
1
lÝt hçn hîp kC. TØ khèi cña C so víi hi®ro
b»ng 10,6. NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn B thµnh Fe
2
O
3
vµ SO
2
cÇn V
2
lÝt khÝ oxi.
a. T×m t¬ng quan gÝa trÞ V
1
V
2
(®o ë cïng ®iÒu kiÖn).
b. TÝnh hµm lîng phÇn tr¨m c¸c chÊt trong B theo V
1
V
2
.
c. HiÖu suÊt thÊp nhÊt cña ph¶n øng nung trªn lµ bao nhiªu phÇn tr¨m.
d. NÕu hiÖu suÊt cña ph¶n øng nung trªn 75%, tÝnh hµm lîng phÇn tr¨m c¸c chÊt
trong hçn hîp B.
Cho biÕt S = 32; Fe = 56; O = 16.
C©u 3
1. TÝnh pH cña dung dÞch A gåm KCN 0,120 M; NH
3
0,150 M vµ KOH 5,00.10
-3
M.
2. TÝnh thÓ tÝch dung dÞch HCl 0,210 M cÇn cho vµo 50,00 mL dung dÞch A ®Ó pH
cña hçn hîp thu ®îc b»ng 9,24.
3. Thªm 1,00 mL dung dÞch HClO
4
0,0100 M vµo 100,00 mL dung dÞch KCN 0,0100
M. Thªm 2 giät chÊt chØ thÞ bromothimol xanh (kho¶ng pH chuyÓn mµu 6,0 - 7,6:
pH 6,0 mµung; pH 7,6 mµu xanh lôc). Sau ®ã thªm tiÕp 100,00 mL dung dÞch
Hg(ClO
4
)
2
0,300 M. Cã hiÖn tîng g× x¶y ra? Gi¶i thÝch.
4. Thªm 1 giät (kho¶ng 0,03 mL) dung dÞch níc H
2
S b·o hoµ vµo hçn hîp thu ®îc
trong môc 3. Cã hiÖn tîng g× x¶y ra?
1/9 trang
hsg quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hsg quốc gia - Người đăng: Hùng Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
hsg quốc gia 9 10 208