Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn chấm thi đua cho cán sự lớp

Được đăng lên bởi Lien Hoang
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN CÁCH CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CÁC TỔ VIÊN HÀNG TUẦN, HÀNG THÁNG
Quy định: đầu tuần, mỗi học sinh có 100 điểm. Các lỗi vi phạm trong tuần sẽ bị trừ điểm, các thành tích sẽ được cộng điểm theo bảng sau:
STT
1
2
3

Lỗi vi phạm
Đi học muộn
Trong ngăn bàn,
hoặc chỗ ngồi có
giấy rác, vỏ kẹo,…
Vào lớp muộn quá
1,5 phút sau khi
trống vào.

Điểm
trừ

STT

Lỗi vi phạm

Điểm
trừ

5đ

8

Không mặc đồng phục
theo qui định

10 đ

9

Nói tục, chửi bậy

15đ

5đ

10

Đánh nhau, chửi nhau,
vô lễ với thầy cô giáo,
…

20đ

5đ

4

Bỏ giờ, bỏ tiết

20đ

11

Tự ý đổi chỗ

10đ

5

Tô son đánh phấn

15đ

12

Đi xe máy đi học

20đ

10đ

13

10đ

14

6
7

Không có đồ dùng
học tập theo qui
định
Mất trật tự trong giờ
học

Ngủ hoặc gục đầu
xuống bàn trong giờ 2
phút.
Không học bài hoặc
làm BTVN đầy đủ

5đ

Thành tích
Xung phong phát
biểu bài 1 lần/1 môn
học (2 lần trở lên).
Điểm tốt: 8, 9, 10
được cộng tương
ứng là
Được 3 điểm tốt
trên một tuần được
thưởng
Các bài kiểm tra
viết được từ 8 trở
lên.
Làm việc tốt được
lớp tuyên dương
Làm việc tốt được
Đoàn tuyên dương

Điểm
cộng

Thành tích

Điểm
cộng

5đ
(15đ)
5,10,15đ
20đ
5đ/1 bài
10đ
20đ

10đ

Cuối mỗi tuần tổ trưởng tính điểm và xếp loại theo các qui định sau:
1. Xếp loại từng thành viên trong tổ:
Chú ý: Tổ viên nào có đủ điểm xếp loại theo qui định ở bên nhưng số lỗi mắc phải trong một tuần là 4
Loại tốt: Đạt từ 120đ trở lên.
lỗi trở lên sẽ bị trừ bậc xếp loại.
Loại khá: Đạt từ 80 đến dưới 115đ.
Trong hai tuần liên tiếp mà mắc 6 lỗi trở lên sẽ bị trừ bậc xếp loại của tháng đó.
Loại TB: Đạt từ 50 đến 75đ.
Kết quả xếp loại HK từng tuần là căn cứ để XL tháng, các tháng lại là căn cứ XL cả học kì!
Loại Yếu: Đạt từ 45đ trở xuống.
2. Xếp loại cả tổ:
Đứng thứ 1: là tổ có điểm bình quân của tổ viên cao nhất.
Đứng thứ 2: là tổ có điểm bình quân của tổ viên cao nhì.(tổ đứng thứ 2 sẽ phải vệ sinh lớp trong tuần tiếp theo).
Đứng thứ 3: là tổ có điểm bình quân của tổ viên cao thứ ba. (tổ đứng thứ 3 sẽ phải rửa nhà vệ sinh của tầng 3 trong tuần tiếp theo hoặc nhặt giấy rác,
vệ sinh xung quan khuôn viên nhà trường theo yêu cầu của GVCN).
(Các tổ thực hiện chấm thi đua chéo nhau và thay đổi thường xuyên để đảm bảo tính khách quan, công bằng)

...
HƯỚNG DẪN CÁCH CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CÁC TỔ VIÊN HÀNG TUẦN, HÀNG THÁNG
Quy định: đầu tuần, mỗi học sinh có 100 điểm. Các lỗi vi phạm trong tuần sẽ bị trừ điểm, các thành tích sẽ được cộng điểm theo bảng sau:
STT Lỗi vi phạm
Điểm
trừ
STT
Lỗi vi phạm
Điểm
trừ
Thành tích
Điểm
cộng
Thành tích
Điểm
cộng
1 Đi học muộn 5 đ 8
Không mặc đồng phục
theo qui định
Xung phong phát
biểu bài 1 lần/1 môn
học (2 lần trở lên).
(15đ)
2
Trong ngăn bàn,
hoặc chỗ ngồi có
giấy rác, vỏ kẹo,…
10 đ 9 Nói tục, chửi bậy 15đ
Điểm tốt: 8, 9, 10
được cộng tương
ứng là
5,10,15đ
3
Vào lớp muộn quá
1,5 phút sau khi
trống vào.
10
Đánh nhau, chửi nhau,
vô lễ với thầy cô giáo,
20đ
Được 3 điểm tốt
trên một tuần được
thưởng
20đ
4 Bỏ giờ, bỏ tiết 20đ 11 Tự ý đổi chỗ 10đ
Các bài kiểm tra
viết được từ 8 trở
lên.
5đ/1 bài
5 Tô son đánh phấn 15đ 12 Đi xe máy đi học 20đ
Làm việc tốt được
lớp tuyên dương
10đ
6
Không có đồ dùng
học tập theo qui
định
10đ 13
Ngủ hoặc gục đầu
xuống bàn trong giờ 2
phút.
Làm việc tốt được
Đoàn tuyên dương
20đ
7
Mất trật tự trong giờ
học
10đ 14
Không học bài hoặc
làm BTVN đầy đủ
10đ
Cuối mỗi tuần tổ trưởng tính điểm và xếp loại theo các qui định sau:
1. Xếp loại từng thành viên trong tổ:
Loại tốt: Đạt từ 120đ trở lên.
Loại khá: Đạt từ 80 đến dưới 115đ.
Loại TB: Đạt từ 50 đến 75đ.
Loại Yếu: Đạt từ 45đ trở xuống.
2. Xếp loại cả tổ:
Đứng thứ 1: là tổ có điểm bình quân của tổ viên cao nhất.
Đứng thứ 2: là tổ có điểm bình quân của tổ viên cao nhì.(tổ đứng thứ 2 sẽ phải vệ sinh lớp trong tuần tiếp theo).
Đứng thứ 3: là tổ có điểm bình quân của tổ viên cao thứ ba. (tổ đứng thứ 3 sẽ phải rửa nhà vệ sinh của tầng 3 trong tuần tiếp theo hoặc nhặt giấy rác,
vệ sinh xung quan khuôn viên nhà trường theo yêu cầu của GVCN).
(Các tổ thực hiện chấm thi đua chéo nhau và thay đổi thường xuyên để đảm bảo tính khách quan, công bằng)
Chú ý: Tổ viên nào có đủ điểm xếp loại theo qui định ở bên nhưng số lỗi mắc phải trong một tuần là 4
lỗi trở lên sẽ bị trừ bậc xếp loại.
Trong hai tuần liên tiếp mà mắc 6 lỗi trở lên sẽ bị trừ bậc xếp loại của tháng đó.
Kết quả xếp loại HK từng tuần là căn cứ để XL tháng, các tháng lại là căn cứ XL cả học kì!
Hướng dẫn chấm thi đua cho cán sự lớp - Người đăng: Lien Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hướng dẫn chấm thi đua cho cán sự lớp 9 10 84