Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn chấm thi đua nề nếp học sinh

Được đăng lên bởi Đồng Đức Thiện
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BiÓu ®iÓm chÊm thi ®ua nÒ nÕp
TuÇn ……. Tõ ngµy . th¸ng .. n¨m …….. ®Õn ngµy .. th¸ng ……. n¨m………….
SÜ sè: ……… §oµn viªn ………… Thanh niªn …………………
Môc
Thø
Thêi
gian
(4®)
sinh
(4®)
Truy
bµi
(4®)
T¸c
phong
(4®)
§Ó xe
(4®)
§iÓm
trõ
kh¸c
Tæng Cê ®á
Líp tr-
ëng
2
3
4
5
6
7
Tæng
TB
Céng
§iÓm TB Céng = Tæng ®iÓm c¸c ngµy häc : Sè ngµy häc
PhÇn ghi c¸c lçi trong tuÇn:
Thø 2:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
.
………………………………………………………………………………………….
.
Thø 3:
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
.
………………………………………………………………………………………….
.
Thø 4:
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
.
………………………………………………………………………………………….
.
Thø 5:
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
.
………………………………………………………………………………………….
.
Thø 6:
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………....
Thø 7:
…………………………………………………………………………………..
Hướng dẫn chấm thi đua nề nếp học sinh - Trang 2
Hướng dẫn chấm thi đua nề nếp học sinh - Người đăng: Đồng Đức Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn chấm thi đua nề nếp học sinh 9 10 557