Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn coi thi

Được đăng lên bởi Phuong Trieu Dinh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý
TRONG KỲ THI OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXVII – NĂM 2015
I. ĐỐI VỚI CÁN BỘ COI THI.
1. Buổi thi các môn Cơ học, nội dung thi tự luận (Sáng Chủ nhật, 19/04/2015)
a) Trước giờ thi
- Khi đánh SBD chỗ ngồi cho thí sinh, không để thí sinh cùng trường ngồi cạnh nhau; Đối chiếu
thẻ sinh viên, chứng minh thư nhân dân nhận diện thí sinh;
- CBCT yêu cầu thí sinh không được mang vào phòng thi: vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia,
rượu, giấy than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong
quá trình làm bài thi. Không được hút thuốc trong phòng thi;
- Phát giấy thi, giấy nháp cho thí sinh, hướng dẫn thí sinh cách gấp giấy, cách ghi thông tin trên
giấy thi (Họ tên, số báo danh, môn thi. . . ). CBCT 2 ký vào giấy thi và giấy nháp khi phát cho thí sinh
(không ký thừa).
- Khi nhận đề phải ký vào biên bản và chờ khi Ban chỉ đạo (BCĐ) cho phép mới trở về phòng thi;
- Khi có hiệu lệnh phát đề CBCT1 giơ cao túi đề thi công khai với thí sinh thấy rõ mặt trước và
sau còn nguyên nhãn niêm phong; bóc phong bì đựng đề thi và phát đề thi cho từng thí sinh (trước khi
phát đề thi cho thí sinh, CBCT kiểm tra số lượng đề thi, nếu thừa, thiếu hoặc lẫn đề khác thì báo ngay cho
BCĐ điểm thi để xử lý);
- Số đề thi thừa CBCT phải quản lý và nộp lại cho BCĐ (thư ký sẽ đi nhận).
b) Trong giờ thi
- CBCT ghi: “thời gian làm bài từ... đến ...” lên bảng để thí sinh biết.
- CBCT1 trước khi ký tên vào giấy thi yêu cầu thí sinh ghi đầy đủ thông tin họ tên, ngày sinh,
SBD vào giấy thi. Tuyệt đối không để thí sinh làm bài mà chưa ghi đầy đủ thông tin cá nhân vào giấy thi
theo yêu cầu;
- Trong lúc coi thi: CBCT không trò chuyện, không hút thuốc, không đọc báo hoặc xem sách,
không giải bài, không đứng quá gần thí sinh, chỉ được trả lời công khai cho thí sinh trong phạm vi quy
định;
- Khi có vấn đề nảy sinh về đề thi hoặc các hiện tượng khác: CBCT báo cho giám sát phòng thi để
cán bộ giám sát báo cho BCĐ, CBCT tuyệt đối không được ra khỏi phòng thi;
- Chỉ cho thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất là sau 2/3 thời gian làm bài, sau khi thí sinh đã nộp
bài làm và đề thi. Nếu có thí sinh bị đau ốm bất thường hoặc có nhu cầu chính đáng nhất thiết phải tạm
thời ra khỏi phòng thi thì CBCT phải báo cho cán bộ giám sát phòng thi để kịp thời báo cáo BCĐ giải
quyết.
c) Khi thu bài:
- CBCT gọi từng th...
BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015
MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý
TRONG KỲ THI OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXVII – NĂM 2015
I. ĐỐI VỚI CÁN BỘ COI THI.
1. Buổi thi các môn Cơ học, nội dung thi tự luận (Sáng Chủ nhật, 19/04/2015)
a) Trước giờ thi
- Khi đánh SBD chỗ ngồi cho thí sinh, không để thí sinh cùng trường ngồi cạnh nhau; Đối chiếu
thẻ sinh viên, chứng minh thư nhân dân nhận diện thí sinh;
- CBCT yêu cầu thí sinh không được mang vào phòng thi: khí, chất gây nổ, gây cháy, bia,
rượu, giấy than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin thể lợi dụng để gian lận trong
quá trình làm bài thi. Không được hút thuốc trong phòng thi;
- Phát giấy thi, giấy nháp cho thí sinh, hướng dẫn thí sinh cách gấp giấy, ch ghi thông tin trên
giấy thi (Họ tên, s báo danh, môn thi. . . ). CBCT 2 o giấy thi giấy nháp khi phát cho thí sinh
(không ký thừa).
- Khi nhận đề phải ký vào biên bản và chờ khi Ban chỉ đạo (BCĐ) cho phép mới trở về phòng thi;
- Khi hiệu lệnh phát đề CBCT1 giơ cao túi đề thi công khai với thí sinh thấy mặt trước
sau còn nguyên nhãn niêm phong; bóc phong đựng đề thi phát đề thi cho từng thí sinh (trước khi
phát đề thi cho thí sinh, CBCT kiểm tra số lượng đề thi, nếu thừa, thiếu hoặc lẫn đề khác thì báo ngay cho
BCĐ điểm thi để xử lý);
- Số đề thi thừa CBCT phải quản lý và nộp lại cho BCĐ (thư ký sẽ đi nhận).
b) Trong giờ thi
- CBCT ghi: “thời gian làm bài từ... đến ...” lên bảng để thí sinh biết.
- CBCT1 trước khi tên vào giấy thi yêu cầu thí sinh ghi đầy đủ thông tin họ tên, ngày sinh,
SBD vào giấy thi. Tuyệt đối không để thí sinh làm bài chưa ghi đầy đủ thông tin nhân vào giấy thi
theo yêu cầu;
- Trong lúc coi thi: CBCT không trò chuyện, không hút thuốc, không đọc báo hoặc xem sách,
không giải bài, không đứng quá gần thí sinh, chỉ được trả lời công khai cho thí sinh trong phạm vi quy
định;
- Khi có vấn đề nảy sinh về đề thi hoặc các hiện tượng khác: CBCT báo cho giám sát phòng thi để
cán bộ giám sát báo cho BCĐ, CBCT tuyệt đối không được ra khỏi phòng thi;
- Chỉ cho thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2/3 thời gian làm bài, sau khi thí sinh đã nộp
bài làm đề thi. Nếu thí sinh bị đau ốm bất thường hoặc nhu cầu chính đáng nhất thiết phải tạm
thời ra khỏi phòng thi thì CBCT phải báo cho cán bộ giám sát phòng thi để kịp thời báo cáo BCĐ giải
quyết.
c) Khi thu bài:
- CBCT gọi từng thí sinh lên nộp bài; kiểm tra chính xác SBD, họ tên, ngày sinh, tổng số tờ
giấy thi của thí sinh sau đó mới cho thí sinh ghi tổng số tờ của bài thi đã nộp và ký tên (đúng dòng của thí
sinh) vào danh sách thu bài thi;
- Thu xong bài thi, CBCT kiểm tra lại tổng số bài, tổng stờ giấy thi, sau đó mới cho thí sinh rời
khỏi phòng thi. Bài thi phải xếp đúng thứ tự SBD của danh sách phòng thi; Tuyệt đối không được để
nhầm lẫn, mất mát bài thi;
- Hai CBCT cùng đi nộp bài, cùng ký biên bản nộp bài cho BCĐ;
Hướng dẫn coi thi - Trang 2
Hướng dẫn coi thi - Người đăng: Phuong Trieu Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn coi thi 9 10 494