Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn dạy tích hợp liên môn trong Môn GDCD cấp THPT (20142015)

Được đăng lên bởi Quốc Tuệ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh
phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 3092/GDĐT-TrH
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng
09 năm 2014
Về hướng dẫn tích hợp, lồng ghép
một số nội dung trong môn GDCD
và HĐGDNGLL năm học 2014-2015

Kính gửi :
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận,
huyện;
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Giám đốc các Trung tâm GDTX.
Căn cứ chỉ đạo của Ban an toàn giao thông thành phố và các văn bản
hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tích hợp, lồng ghép các nội
dung trong môn Giáo dục công dân (GDCD) và Hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp (HĐGDNGLL), Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực
hiện như sau :
1.- Giáo dục trật tự an toàn giao thông.
Chủ đề trong năm học 2014-2015: “Xây dựng nét đẹp văn hóa giao
thông trong học sinh sinh viên thành phố”.
1.1 Môn Giáo dục công dân:
1.1.1 Có trong chương trình:
- Lớp 6 - Tiết 23, 24 - Bài 14: "Thực hiện trật tự an toàn giao thông".
- Lớp 7 - Tiết 33: Các vấn đề địa phương.
- Lớp 8 - Tiết 32: Các vấn đề địa phương.
1.1.2 Không có trong chương trình:
- Dạy một tiết giáo dục trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong tuần
đầu tiên của tháng 9 cho các khối lớp 9, 10, 11, 12.

- Nội dung giảng dạy: Lựa chọn và phân bố hợp lý cho các khối lớp
9, 10, 11, 12 những nội dung sau đây:
Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm; Điều 9. Quy tắc chung; Điều 10.
Hệ thống báo hiệu đường bộ; Điều 11. Chấp hành báo hiệu đường bộ; Điều
30. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; Điều 31. Người
điều khiển, người ngồi trên xe đạp, người điều khiển xe thô sơ khác; Điều
32. Người đi bộ (Luật giao thông đường bộ - 2008).
1.2 Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:
- Thực hiện lồng ghép giáo dục trật tự ATGT theo chủ đề chủ điểm của
từng tháng nhưng chủ yếu tập trung vào tháng 9 với các hình thức như thi
làm khẩu hiệu, vẽ tranh biểm họa, tiểu phẩm, sân khấu hóa ... nhằm giáo dục
tuyên truyền giáo dục trật tự ATGT.
- Phối hợp với Đoàn - Đội tổ chức lễ phát động tháng ATGT, giao kết
thi đua … giữa các trường trong cụm, quận - huyện.
Các trường THCS có thể tài Tài liệu giáo dục an toàn giao thông dành
cho học sinh cấp THCS theo địa chỉ 
7suwnx1v1v5d1na (theo văn bản số 1505/GDĐT-TrH ngày 12/5/2014 của
Sở Giáo dục và Đào tạo) để giảng dạy và tổ chức các hoạt động ngoại khóa.
2.- Các nội dung tích hợp, lồng ghép về Giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản vị thành niên; Giáo dục bảo vệ môi trường; Giáo dục kỹ năng sống;
Học t...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh
phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 3092/GDĐT-TrH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng
09 năm 2014
Về hướng dẫn tích hợp, lồng ghép
một số nội dung trong môn GDCD
và HĐGDNGLL năm học 2014-2015
Kính gửi :
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận,
huyện;
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Giám đốc các Trung tâm GDTX.
Căn cứ chỉ đạo của Ban an toàn giao thông thành phốcác văn bản
hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tích hợp, lồng ghép các nội
dung trong môn Giáo dục công dân (GDCD) Hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp (HĐGDNGLL), Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị các đơn vị thực
hiện như sau :
1.- Giáo dục trật tự an toàn giao thông.
Chủ đề trong năm học 2014-2015:Xây dựng nét đẹp văn hóa giao
thông trong học sinh sinh viên thành phố”.
1.1 Môn Giáo dục công dân:
1.1.1 Có trong chương trình:
- Lớp 6 - Tiết 23, 24 - Bài 14: "Thực hiện trật tự an toàn giao thông".
- Lớp 7 - Tiết 33: Các vấn đề địa phương.
- Lớp 8 - Tiết 32: Các vấn đề địa phương.
1.1.2 Không có trong chương trình:
- Dạy một tiết giáo dục trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong tuần
đầu tiên của tháng 9 cho các khối lớp 9, 10, 11, 12.
Hướng dẫn dạy tích hợp liên môn trong Môn GDCD cấp THPT (20142015) - Trang 2
Hướng dẫn dạy tích hợp liên môn trong Môn GDCD cấp THPT (20142015) - Người đăng: Quốc Tuệ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn dạy tích hợp liên môn trong Môn GDCD cấp THPT (20142015) 9 10 476