Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẦN GIẢI BÀI TẬP LŨY THỪA VÀ LO GA RÍT

Được đăng lên bởi anonyvietnam
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 4806 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯỚNG DẦN GIẢI BÀI TẬP LŨY THỪA VÀ LO GA RÍT

BÀI TẬP VỀ LŨY THỪA
DẠNG : RÚT GỌN
I.
LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ NGUYÊN
Bài 1: Đơn giản các biểu thức sau ( với giả thiết chúng có nghĩa )

a. D =  x +2x y + xy +2 y
4



3

3

x + 2 xy + y

4

( x + y) +

 4a − 9a −1 a − 4 + 3a −1 
 1

B
=
+ 1
b.
1
1
−
−
 2

a2 − a 2 
 2a − 3a 2

3y ( x − y ) 

x −1 ( x − y ) 

2

2

−

1
3

: ( x + y)

−1

( đáp số : D=1 )

2

Giải
a/
 x 4 + x3 y + xy 3 + y 4
3 y ( x2 − y 2 ) 

D=
( x + y) + 1
2
2
x ( x − y) 
 x + 2 xy + y

3
= ( x + y ) 



−

1
3

:( x + y)

−1

−

1
3

 ( x3 + y3 ) ( x + y ) 2
( x + y ) ( x − y ) 
−1
: ( x + y) = 
+
3
xy
2
( x − y ) 

( x + y)


−

=1
2

 4a − 9a −1 a − 4 + 3a −1 

+ 1
b/ B =  1
1
1
−
−
 2

a2 − a 2 
 2a − 3a 2

2



2

 

2
2
2
a
+
3
+
a
−
3
) (
)  = 9a
a − 4a + 3   (
 4a − 9
=
+
=
1

( 2a − 3) a ( a − 1)  

a
a2

1
1


2
2
a
a



Bài 2. Đơn giản các biểu thức sau ( với giả thiết chúng có nghĩa )
a − n + b− n a − n − b− n
−
( ab ≠ 0; a ≠ ±b )
a−n − b−n a−n + b−n
−1
1
− x −1 a −1 + x −1 
−1
-1  a
b. B = ( xa − ax )  −1 −1 + −1 −1 ÷
4
a −x 
a +x

a. A =

Giải

a − n + b− n a − n − b− n
A = −n
−
=
a.
a − b−n a−n + b−n

a n + bn
 bn − a n
a nb n  n n
 ab

a n + bn ) − ( bn − a n )
(
bn − an
4a n b n
−
=
=
n
n
b2n − a 2n

a n + bn ) ( bn − a n )
(
n n  a +b 
a
b
÷
 n n ÷

 ab 

 a −1 − x −1 a −1 + x −1 
1
b/ B = ( xa −1 − ax -1 )  −1 −1 + −1 −1 ÷ =
4
a −x 
a +x

2

2

2
2
1  x2 − a2   x − a x + a  1 2 ( x + a ) 1 x 2 + a 2
+
=

÷
÷=
4  ax   x + a x − a  4
ax
2 ax

LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ HỮU TỶ
Bài 1. Cho a,b là các số dương .Rút gọn biểu thức sau
1

2

1


a b   12
2
a.  1 − 2
+ ÷
:
a
−
b

÷
b a÷


 

b.

9

a4 − a4
1
4

a −a

5
4

−

b

−

1
2

3

− b2

1

b2 + b

−

1
2

Giải


Nguyễn Đình Sỹ -ĐT:0985.270.218

Trang 1

1
3

1
=
( x + y)

HƯỚNG DẦN GIẢI BÀI TẬP LŨY THỪA VÀ LO GA RÍT
2

2

1

 
a b   12
a
2
a.  1 − 2
+ ÷
:
a
−
b
=
1
−

÷

÷
÷

÷ :
b
a
b
 

 

1
4

9
4

1
4

5
4

a −a

b/

a −a

−

b

−

1
2

−b

1
2

b +b

−

1

3
2

=

1
2

a 4 ( 1 − a2 )
1
4

a ( 1− a)

−

b
b

−

1
2

−

1
2

(

a− b

)

(
=

2

b− a

)

2

b

.

(

1
a− b

)

2

=

1
.
b

( 1− b ) = 1+ a +1 = a + 2
( b − 1)
2

2

Bài 2. Cho a,b là các số dương .Rút gọn biểu thức sau :
a.

(

3

2
 2

a + 3 b  a 3 + b 3 − 3 ab ÷





)

1

1

 

a 3b
+
÷
b
a÷


b.  a 3 + b 3 ÷:  2 + 3


 

Giải
a/

(

3



a + 3 b  a + b − 3 ab ÷ ...
HƯỚNG DẦN GIẢI BÀI TẬP LŨY THỪA VÀ LO GA RÍT
BÀI TẬP VỀ LŨY THỪA
DẠNG : RÚT GỌN
I. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ NGUYÊN
Bài 1: Đơn giản các biểu thức sau ( với giả thiết chúng có nghĩa )
a.
( )
( )
( )
( )
1
2 2
3
4 3 3 4
1
2 2 1
3
:
2
y x y
x x y xy y
D x y x y
x xy y x x y
+ + +
= + + +
+ +
( đáp số : D=1 )
b.
2
1 1
1 1 1 1
2 2 2 2
4 9 4 3
2 3
a a a a
B
a a a a
+
= +
Giải
a/
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
1
1
2
2 2 3 3
3
3
4 3 3 4
1
2
2 2 1
3
1
: 3
2
y x y x y x y
x y x y
x x y xy y
D x y x y xy
x xy y x x y x y x y
x y
+ +
+
+ + +
= + + + = + =
+ + +
+
( ) ( )
1
3 1
3
: 1x y x y
= + + =
b/
( ) ( )
( ) ( )
2
2 2
1 1 2 2
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
1 1
2 2
2 3 3
4 9 4 3 4 9 4 3
9
2 3 1
2 3
a a
a a a a a a a
B a
a a
a a
a a a a a
a a
+ +
+ +
= + = + = =
Bài 2. Đơn giản các biểu thức sau ( với giả thiết chúng có nghĩa )
a.
( )
0;
n n n n
n n n n
a b a b
A ab a b
a b a b
+
= ≠ ±
+
b.
( )
1 1 1 1
1 -1
1 1 1 1
1
ax
4
a x a x
B xa
a x a x
+
= +
÷
+
Giải
a.
( ) ( )
( ) ( )
2 2
2 2
4
n n n n
n n n n n n n n n n
n n n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
a b b a
a b a b a b b a a b
A
a b a b b a
b a a b a b b a
a b a b
a b a b
+
+ +
= = = =
+
+ +
÷ ÷
b/
( )
( )
2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
1 -1
1 1 1 1
2
1 1 1 1
ax
4 4 ax 4 ax 2 ax
x a
a x a x x a x a x a x a
B xa
a x a x x a x a
+
+ + +
= + = + = =
÷ ÷
÷
+ +
LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ HỮU TỶ
Bài 1. Cho a,b là các số dương .Rút gọn biểu thức sau
2
1 1
2 2
. 1 2 :
a b
a a b
b a
+
÷
÷
÷
b.
Giải
www.VNMATH.com Nguyễn Đình Sỹ -ĐT:0985.270.218
Trang 1
HƯỚNG DẦN GIẢI BÀI TẬP LŨY THỪA VÀ LO GA RÍT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẦN GIẢI BÀI TẬP LŨY THỪA VÀ LO GA RÍT - Người đăng: anonyvietnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
HƯỚNG DẦN GIẢI BÀI TẬP LŨY THỪA VÀ LO GA RÍT 9 10 331