Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẦN GIẢI BÀI TẬP LŨY THỪA VÀ LO GA RÍT

Được đăng lên bởi anonyvietnam
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1517 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯỚNG DẦN GIẢI BÀI TẬP LŨY THỪA VÀ LO GA RÍT

BÀI TẬP VỀ LŨY THỪA
DẠNG : RÚT GỌN
I.
LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ NGUYÊN
Bài 1: Đơn giản các biểu thức sau ( với giả thiết chúng có nghĩa )

a. D =  x +2x y + xy +2 y
4



3

3

x + 2 xy + y

4

( x + y) +

 4a − 9a −1 a − 4 + 3a −1 
 1

B
=
+ 1
b.
1
1
−
−
 2

a2 − a 2 
 2a − 3a 2

3y ( x − y ) 

x −1 ( x − y ) 

2

2

−

1
3

: ( x + y)

−1

( đáp số : D=1 )

2

Giải
a/
 x 4 + x3 y + xy 3 + y 4
3 y ( x2 − y 2 ) 

D=
( x + y) + 1
2
2
x ( x − y) 
 x + 2 xy + y

3
= ( x + y ) 



−

1
3

:( x + y)

−1

−

1
3

 ( x3 + y3 ) ( x + y ) 2
( x + y ) ( x − y ) 
−1
: ( x + y) = 
+
3
xy
2
( x − y ) 

( x + y)


−

=1
2

 4a − 9a −1 a − 4 + 3a −1 

+ 1
b/ B =  1
1
1
−
−
 2

a2 − a 2 
 2a − 3a 2

2



2

 

2
2
2
a
+
3
+
a
−
3
) (
)  = 9a
a − 4a + 3   (
 4a − 9
=
+
=
1

( 2a − 3) a ( a − 1)  

a
a2

1
1


2
2
a
a



Bài 2. Đơn giản các biểu thức sau ( với giả thiết chúng có nghĩa )
a − n + b− n a − n − b− n
−
( ab ≠ 0; a ≠ ±b )
a−n − b−n a−n + b−n
−1
1
− x −1 a −1 + x −1 
−1
-1  a
b. B = ( xa − ax )  −1 −1 + −1 −1 ÷
4
a −x 
a +x

a. A =

Giải

a − n + b− n a − n − b− n
A = −n
−
=
a.
a − b−n a−n + b−n

a n + bn
 bn − a n
a nb n  n n
 ab

a n + bn ) − ( bn − a n )
(
bn − an
4a n b n
−
=
=
n
n
b2n − a 2n

a n + bn ) ( bn − a n )
(
n n  a +b 
a
b
÷
 n n ÷

 ab 

 a −1 − x −1 a −1 + x −1 
1
b/ B = ( xa −1 − ax -1 )  −1 −1 + −1 −1 ÷ =
4
a −x 
a +x

2

2

2
2
1  x2 − a2   x − a x + a  1 2 ( x + a ) 1 x 2 + a 2
+
=

÷
÷=
4  ax   x + a x − a  4
ax
2 ax

LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ HỮU TỶ
Bài 1. Cho a,b là các số dương .Rút gọn biểu thức sau
1

2

1


a b   12
2
a.  1 − 2
+ ÷
:
a
−
b

÷
b a÷


 

b.

9

a4 − a4
1
4

a −a

5
4

−

b

−

1
2

3

− b2

1

b2 + b

−

1
2

Giải


Nguyễn Đình Sỹ -ĐT:0985.270.218

Trang 1

1
3

1
=
( x + y)

HƯỚNG DẦN GIẢI BÀI TẬP LŨY THỪA VÀ LO GA RÍT
2

2

1

 
a b   12
a
2
a.  1 − 2
+ ÷
:
a
−
b
=
1
−

÷

÷
÷

÷ :
b
a
b
 

 

1
4

9
4

1
4

5
4

a −a

b/

a −a

−

b

−

1
2

−b

1
2

b +b

−

1

3
2

=

1
2

a 4 ( 1 − a2 )
1
4

a ( 1− a)

−

b
b

−

1
2

−

1
2

(

a− b

)

(
=

2

b− a

)

2

b

.

(

1
a− b

)

2

=

1
.
b

( 1− b ) = 1+ a +1 = a + 2
( b − 1)
2

2

Bài 2. Cho a,b là các số dương .Rút gọn biểu thức sau :
a.

(

3

2
 2

a + 3 b  a 3 + b 3 − 3 ab ÷





)

1

1

 

a 3b
+
÷
b
a÷


b.  a 3 + b 3 ÷:  2 + 3


 

Giải
a/

(

3



a + 3 b  a + b − 3 ab ÷ ...
HƯỚNG DẦN GIẢI BÀI TẬP LŨY THỪA VÀ LO GA RÍT
BÀI TẬP VỀ LŨY THỪA
DẠNG : RÚT GỌN
I. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ NGUYÊN
Bài 1: Đơn giản các biểu thức sau ( với giả thiết chúng có nghĩa )
a.
( )
( )
( )
( )
1
2 2
3
4 3 3 4
1
2 2 1
3
:
2
y x y
x x y xy y
D x y x y
x xy y x x y
+ + +
= + + +
+ +
( đáp số : D=1 )
b.
2
1 1
1 1 1 1
2 2 2 2
4 9 4 3
2 3
a a a a
B
a a a a
+
= +
Giải
a/
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
1
1
2
2 2 3 3
3
3
4 3 3 4
1
2
2 2 1
3
1
: 3
2
y x y x y x y
x y x y
x x y xy y
D x y x y xy
x xy y x x y x y x y
x y
+ +
+
+ + +
= + + + = + =
+ + +
+
( ) ( )
1
3 1
3
: 1x y x y
= + + =
b/
( ) ( )
( ) ( )
2
2 2
1 1 2 2
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
1 1
2 2
2 3 3
4 9 4 3 4 9 4 3
9
2 3 1
2 3
a a
a a a a a a a
B a
a a
a a
a a a a a
a a
+ +
+ +
= + = + = =
Bài 2. Đơn giản các biểu thức sau ( với giả thiết chúng có nghĩa )
a.
( )
0;
n n n n
n n n n
a b a b
A ab a b
a b a b
+
= ≠ ±
+
b.
( )
1 1 1 1
1 -1
1 1 1 1
1
ax
4
a x a x
B xa
a x a x
+
= +
÷
+
Giải
a.
( ) ( )
( ) ( )
2 2
2 2
4
n n n n
n n n n n n n n n n
n n n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
a b b a
a b a b a b b a a b
A
a b a b b a
b a a b a b b a
a b a b
a b a b
+
+ +
= = = =
+
+ +
÷ ÷
b/
( )
( )
2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
1 -1
1 1 1 1
2
1 1 1 1
ax
4 4 ax 4 ax 2 ax
x a
a x a x x a x a x a x a
B xa
a x a x x a x a
+
+ + +
= + = + = =
÷ ÷
÷
+ +
LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ HỮU TỶ
Bài 1. Cho a,b là các số dương .Rút gọn biểu thức sau
2
1 1
2 2
. 1 2 :
a b
a a b
b a
+
÷
÷
÷
b.
Giải
www.VNMATH.com Nguyễn Đình Sỹ -ĐT:0985.270.218
Trang 1
HƯỚNG DẦN GIẢI BÀI TẬP LŨY THỪA VÀ LO GA RÍT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nếu xem trực tuyến bị lỗi, bạn có thể tải về máy để xem.

HƯỚNG DẦN GIẢI BÀI TẬP LŨY THỪA VÀ LO GA RÍT - Người đăng: anonyvietnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
HƯỚNG DẦN GIẢI BÀI TẬP LŨY THỪA VÀ LO GA RÍT 9 10 81