Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn giải bài tập môn Thuế 1

Được đăng lên bởi o-long-thien-tu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 5876 lần   |   Lượt tải: 4 lần
http://KILOBOOK.com

Hư ng d n gi i bài t p môn thu !
1. Thu GTGT:
ðây là lo i thu gián thu ñ oc tính trên giá tr gia tăng thêm do vi c s n xu t, kinh doanh
hàng hoá!
Có 3 m c thu su t (TS) ñ ơc áp d ng

VN là 0%, 5% và 10%

Các m c thu c th các ban tham kh o trong sách nhé! Ho c n u có yêu c u thì mình s
post lên.
Cách tính

Trích:
Thu GTGT ph i n p = thu GTGT ñ u ra - Thu GTGT ñ u vào!

Thu GTGT ñ u ra = giá chưa có thu GTGT x s lư ng x Thu su t thu GTGT
Thu GTGT ñ u vào: th ng kê trên hoá ñơn ñ u vào + thu GTGT ñã n p lúc nh p kh u
(thưòng ñ cho s n, nhưng n u không có thì cách tính cũng gi ng như ñ u ra).

Các trư ng h p ñ c bi t
Thu GTGT, ch y u các b n tính

ñ u ra.

Nhưng khi nh p kh u, các b n c n tính thu GTGT ph i n p

khâu nh p kh u.

Theo lu t thu thì thu GTGT ph i n p khi nh p kh u ñ oc tính cho t ng l n nh p kh u.
Vì v y, các b n ph i ñóng ngay khi nh p kh u.
Giá tính thu GTGT khi nh p kh u là giá CIF + thu NK + Thu TTDB (n u có)
Sau ñó, khi các b n bán ra, thì s ñ ơc kh u tr ñ u vào tương ng!
Nhưng th t s khi làm bài t p, thu GTGT ñ u vào ñã cho s n, nên các b n s không c n
quan tâm ñi u này.
Khi xu t kh u, thì các b n s không ph i quy t toán thu GTGT ñ u ra ph i n p!

Tóm l i
1

http://KILOBOOK.com
Khi làm bài t p môn thu , ph n thu GTGT, các b n ch c n nh 1 vài ñi m sau:
1. Bán ra --> tính VAT ñ u ra.
2. Nh p kh u, tính VAT ph i n p, ñ ñó!
3. Cu i kỳ
Tính t ng VAT ph i n p do mua bán = T ng VAT ñ u ra - VAT ñ u vào (có th cho s n).
Trong trư ng h p nh p kh u. Thì b n ñã ph i ñóng VAT lúc nh p kh u r i.
Vì th VAT ph i n p cu i cùng s là = T ng VAT ñ u ra - VAT n p lúc nh p kh u - các
kho ng VAT ñ u vào mua trong nư c
V y là xong ph n Thu GTGT, quá ñơn gi n

2. Thu tiêu th ñ c bi t
Thu tiêu th ñ c bi t là lo i thu gián thu ñánh trên các m t hàng xa xí ph m hay không
c n thi t l m cho ñ i s ng.
Ví d : rư u bia, thu c lá, hàng mã...
Ngoài ra còn ñánh váo các d ch v như karaoke, vũ trư ng.

Chú ý
Thu TTðB ch n p 1 l n

nơi nh p kh u, nơi s n xu t ho c nơi kinh doanh d ch v !

Cách tính thu TTDB
Thu Tiêu th ñ c bi t ñư c tính như sau:

Trích:
Thu ph i ñóng = giá chưa có thu TTDB x Thu su t thu TTðB

Các trư ng h p c th :

a. Nh p kh u
Khi nh p kh u, DN ph i ñóng thu TTðB duy nh t 1 l n

ñ y

Khi bán l i s không ph i ph i k t toán cho thu TTðB n a
2

http://KILOBOOK.com
Giá tính thu TTðB s là giá nh p kh u ñ n sân bay (giá CIF) + thu Nh p kh u n u có!

b. S n xu t kinh doanh:
Sau khi s n xu t, khi bán hàng cho khách hàng, nhà sx ph i n p 1 kho ...
http://KILOBOOK.com
1
Hướng dn gii bài tp môn thuế !
1. Thuế GTGT:
ðây là loi thuế gián thu ñựoc tính trên giá tr gia tăng thêm do vic sn xut, kinh doanh
hàng hoá!
Có 3 mc thuế sut (TS) ñựơc áp dng VN là 0%, 5% và 10%
Các mc thuế c th các ban tham kho trong sách nhé! Hoc nếu có yêu cu thì mình s
post lên.
Cách tính
Trích:
Thuế GTGT phi np = thuế GTGT ñầu ra - Thuế GTGT ñầu vào!
Thuế GTGT ñầu ra = giá chưa có thuế GTGT x s lượng x Thuế sut thuế GTGT
Thuế GTGT ñầu vào: thng kê trên hoá ñơn ñầu vào + thuế GTGT ñã np lúc nhp khu
(thưòng ñề cho sn, nhưng nếu không có thì cách tính cũng ging như ñầu ra).
Các trường hp ñặc bit
Thuế GTGT, ch yếu các bn tính ñầu ra.
Nhưng khi nhp khu, các bn cn tính thuế GTGT phi np khâu nhp khu.
Theo lut thuế thì thuế GTGT phi np khi nhp khu ñựoc tính cho tng ln nhp khu.
Vì vy, các bn phi ñóng ngay khi nhp khu.
Giá tính thuế GTGT khi nhp khu là giá CIF + thuế NK + Thuế TTDB (nếu có)
Sau ñó, khi các bn bán ra, thì s ñựơc khu tr ñầu vào tương ng!
Nhưng tht s khi làm bài tp, thuế GTGT ñầu vào ñã cho sn, nên các bn s không cn
quan tâm ñiu này.
Khi xut khu, thì các bn s không phi quyết toán thuế GTGT ñầu ra phi np!
Tóm li
Hướng dẫn giải bài tập môn Thuế 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn giải bài tập môn Thuế 1 - Người đăng: o-long-thien-tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hướng dẫn giải bài tập môn Thuế 1 9 10 644