Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn giải đề thi thử đại học tháng 2/2014

Được đăng lên bởi Lương Quỳnh Nga
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn giải đề thi thử đại học tháng 2/2014

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC THÁNG 2/2014
MÔN HOÁ HỌC

Câu 2:
Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm propan, but-2-en, axetilen thu được 47,96 gam CO2 và 21,42
gam H2O. Giá trị của a là
A. 15,46 gam.
B. 12,46 gam.
C. 14,27 gam.
D. 20,15 gam.
Hướng dẫn
nCO2= 1,09 mol.
nH2O= 1,19 mol.
Áp dụng bảo toàn nguyên tố cacbon và hidro, do toàn bộ lượng cacbon và hidro trong hỗn hợp ban đầu
chuyển thành lượng cacbon và hidro trong CO2 và H2O .
=> a= 1,09.12+1,19.2=15,46 gam.
=> Đáp án A.
Câu 4: : Cho 8,96 lít hỗn hợp SO2 và NO2 (đktc) hấp thụ vào một lượng dung dịch NaOH vừa đủ tạo
thành các muối trung hòa, sau đó đem cô cạn dung dịch thu được 40,6 gam muối khan. % thể tích mỗi khí
trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 25% SO2 và 75% NO2.
B. 50% SO2 và 50% NO2 .
C. 75% SO2 và 25% NO2.
D. 30% SO2 và 70% NO2.
Hướng dẫn
SO2+2NaOH
=> Na2SO3+H2O
x mol
→
xmol
2NO2+2NaOH => NaNO3+NaNO2+H2O
y
→
y/2 → y/2mol
Giải hệ:
=>x+y=8,96/22,4=0,4.
x.126+y/2.(85+69)=40,6.
<=> x=0,2, y=0,2.
=> Đáp án B.
Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng sau:
CuO ,t 0
O2 / Mn2  , t 0
NaOH ,t 0
NaOH

 Y 
  Z 
 X 

 G
Etylclorua 
Trong dãy trên, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là
Hướng dẫn
G là muối CH3COONa nên có nhiệt độ sôi cao nhất.
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn một loại tơ nilon – 6,6 bằng lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí và hơi
gồm CO2, H2O và N2, trong đó CO2 chiếm 50% về thể tích. Tỷ lệ mol mỗi loại monome trong loại tơ đã
cho là
A. 1
B. 1
C. 1
D. 1
1
2
3
4
Hướng dẫn
Tơ nilon – 6,6 được cấu tạo từ n mắt xích axit ađipic và m mắt xích hexametilenđiamin
Số nguyên tử C = 6(n+m) => mol CO2 = 6(n+m).
Số nguyên tử H = 14m + 8n => mol H2O = 7m + 4n .
Số nguyên tử N = 2m => mol N2 = m.
Tổng số mol khí sau khi cháy = 6(n+m) + 7m + 4n + m = 10n + 14m .
mol CO2 = 50% mol hỗn hợp => 6n + 6m = 5n + 7m ==> n = m .
=> Đáp án A.
Câu 12:
Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1). Sục khí C2H4 vào dung dịch KMnO4.
(2). Sục CO2 dư vào dung dịch Na[Al(OH)]4.
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Hướng dẫn giải đề thi thử đại học tháng 2/2014

(3). Chiếu sáng vào hỗn hợp khí (CH4 và Cl2).
(4). Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3.
(5). Sục khí NH3 vào dung dịch AlCl3.
(6). Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.
Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá- khử xảy ra là:
A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
Hướng dẫn:
Thí nghiệm có phản ứng oxi hoá- khử xảy ra là:
(1). Sục khí C2H4 vào dung dịch KMnO4.
(3). Chiếu sáng vào hỗn hợp khí (CH4 và Cl2).
(...
ng dn giải đề thi th đại hc tháng 2/2014
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Câu 2:
Đốt cháy hoàn toàn a gam hn hp X gm propan, but-2-en, axetilen thu được 47,96 gam CO
2
21,42
gam H
2
O. Giá tr ca a là
A. 15,46 gam. B. 12,46 gam. C. 14,27 gam. D. 20,15 gam.
ng dn
n
CO2
= 1,09 mol.
n
H2O
= 1,19 mol.
Áp dng bo toàn nguyên t cacbon và hidro, do toàn b ng cacbon và hidro trong hn hợp ban đầu
chuyển thành lượng cacbon và hidro trong CO
2
và H
2
O .
=> a= 1,09.12+1,19.2=15,46 gam.
=> Đáp án A.
Câu 4: : Cho 8,96 lít hn hp SO
2
NO
2
(đktc) hp th vào một lượng dung dch NaOH vừa đủ to
thành các muối trung hòa, sau đó đem cạn dung dịch thu được 40,6 gam mui khan. % th tích mi khí
trong hn hợp ban đầu là:
A. 25% SO
2
và 75% NO
2.
B. 50% SO
2
và 50% NO
2 .
C. 75% SO
2
và 25% NO
2.
D. 30% SO
2
và 70% NO
2.
ng dn
SO
2
+2NaOH => Na
2
SO
3
+H
2
O
x mol xmol
2NO
2
+2NaOH => NaNO
3
+NaNO
2
+H
2
O
y → y/2 → y/2mol
Gii h:
=>x+y=8,96/22,4=0,4.
x.126+y/2.(85+69)=40,6.
<=> x=0,2, y=0,2.
=> Đáp án B.
Câu 8: Cho sơ đồ phn ng sau:
Etylclorua
0
,tNaOH
X
0
,tCuO
Y
02
2
,/ tMnO
Z
G
Trong dãy trên, cht có nhiệt độ sôi cao nht là
ng dn
G là mui CH
3
COONa nên có nhiệt độ sôi cao nht.
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn mt loại tơ nilon – 6,6 bằng lượng oxi vừa đủ thu được hn hợp khí và hơi
gm CO
2
, H
2
O và N
2
, trong đó CO
2
chiếm 50% v th tích. T l mol mi loi monome
trong loại tơ đã
cho là
A.
1
1
B.
1
2
C.
1
3
D.
1
4
ng dn
Tơ nilon 6,6 được cu to t n mắt xích axit ađipic và m mắt xích hexametilenđiamin
S nguyên t C = 6(n+m) => mol CO
2
= 6(n+m).
S nguyên t H = 14m + 8n => mol H
2
O = 7m + 4n .
S nguyên t N = 2m => mol N
2
= m.
Tng s mol khí sau khi cháy = 6(n+m) + 7m + 4n + m = 10n + 14m .
mol CO
2
= 50% mol hn hp => 6n + 6m = 5n + 7m ==> n = m .
=> Đáp án A.
Câu 12:
Thc hin các thí nghim sau:
(1). Sc khí C
2
H
4
vào dung dch KMnO
4
.
(2). Sc CO
2
dư vào dung dịch Na[Al(OH)]
4
.
NG DN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HC THÁNG 2/2014
MÔN HOÁ HC
Hướng dẫn giải đề thi thử đại học tháng 2/2014 - Trang 2
Hướng dẫn giải đề thi thử đại học tháng 2/2014 - Người đăng: Lương Quỳnh Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn giải đề thi thử đại học tháng 2/2014 9 10 115