Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn gis mapinfor

Được đăng lên bởi Bắc Tiêu Phong
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 707 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
Híng dÉn sö dông phÇn mÒm Mapinfow
Sè tiÕt : 30 tiÕt (10 buæi)
Ngêi so¹n ®Ò c¬ng : ThS. NguyÔn HiÖu
Yªu cÇu kiÕn thøc
Tríc khi häc sö dông phÇn mÒm Mapinfow, sinh viªn cÇn ph¶i ®îc trang bÞ
nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ tin häc ®¹i c¬ng, c¬ së viÔn th¸m vµ GIS, c¬ së b¶n ®å häc.
Môc ®Ých m«n häc
Gióp cho sinh viªn cã thÓ thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu, sö dông phÇn mÒm
Mapinfow ®Ó qu¶n lý d÷ liÖu, x©y dùng c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò vµ biªn tËp, tr×nh
bµy b¶n ®å.
S¶n phÈm cÇn ph¶i ®¹t ®îc cña mçi sinh viªn sau kho¸ häc lµ 1 b¶n ®å hµnh
chÝnh ®îc tr×nh bµy vµ biªn tËp hoµn chØnh kÌm theo 1 b¶n ®å chuyªn ®Ò.
Néi dung chi tiÕt
PhÇn 1. Giíi thiÖu chung (3 tiÕt)
1.1. Tæ chøc d÷ liÖu vµ b¶n ®å trong Mapinfow
1.2. ChuyÓn t¶i d÷ liÖu vµo Mapinfow
1.3. Qu¶n lý díi d¹ng c¸c líp th«ng tin
1.4. C¸c cöa sæ cña b¶n ®å, b¶ng d÷ liÖu vµ ®å thÞ trong Mapinfow
1.5. C¸c ®èi tîng b¶n ®å
1.6. C¸c thanh c«ng cô lµm viÖc
PhÇn 2.
NhËp d÷ liÖu nÒn vµ thiÕt kÕ c¸c líp th«ng tin b¶n ®å (3 tiÕt)
2.1. Tæ chøc c¬ së d÷ liÖu cho b¶n ®å
2.2. Më d÷ liÖu ¶nh trong Mapinfow
2.3. G¸n c¬ së to¸n häc cho ¶nh
2.4. T¹o c¸c líp th«ng tin b¶n ®å
2.4.1. T¹o tõ menu chÝnh
2.4.2. T¹o tõ líp nh¸p (cosmetic layer)
2.5. Lµm viÖc víi c¸c líp th«ng tin b¶n ®å (Layer Control)
2.6. Lu cÊt d÷ liÖu
PhÇn 3.
VÏ vµ chØnh söa c¸c ®èi tîng trªn b¶n ®å (12 tiÕt)
3.1. C¸c c«ng cô vÏ vµ chØnh söa
3.2. VÏ c¸c ®èi tîng ®· ®îc ®Þnh d¹ng trong Mapinfow
3.3. VÏ c¸c ®èi tîng d¹ng ®iÓm
3.4. T¹o c¸c ®èi tîng d¹ng text
hướng dẫn gis mapinfor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn gis mapinfor - Người đăng: Bắc Tiêu Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
hướng dẫn gis mapinfor 9 10 732