Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn học cùng lúc 2 chương trình đào tạo tại HVKTQS

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3038 /HD-ĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

HƯỚNG DẪN
V/v học cùng lúc 2 chương trình đào tạo, học cải thiện điểm, học bổ sung
kiến thức tại Học viện đối với học viên, sinh viên đào tạo theo HCTC
Trong quá trình học tập, nếu có đủ điều kiện và khả năng, nếu có nguyện
vọng sinh viên có thể đăng ký học thêm một chương trình đào tạo (CTĐT) thứ
hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng. Ngoài ra, học viên, sinh viên có thể
học cải thiện điểm, học thêm các học phần ngoài CTĐT quy định để bổ sung
kiến thức.
I. HỌC CÙNG LÚC HAI CTĐT: (Chỉ áp dụng cho sinh viên dân sự)
1. Điều kiện để học cùng lúc hai CTĐT:
a) Sinh viên không học thêm một CTĐT thứ hai ở một trường đại học khác;
b) Ngành đào tạo ở CTĐT thứ hai phải khác ngành đào tạo ở CTĐT thứ nhất;
Trước hết tổ chức đào tạo với ngành đào tạo ở CTĐT thứ hai phải cùng
nhóm ngành gần với ngành đào tạo ở CTĐT thứ nhất:
Dự kiến các nhóm ngành gần như sau:
- Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ điện tử;
- Kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật Cơ
điện tử;
- Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình giao thông.
c) Sớm nhất sau khi kết thúc năm học đầu tiên của CTĐT thứ nhất, nếu
sinh viên đã tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu quy định cho mỗi học kỳ và có điểm
trung bình chung của 2 học kỳ liên tiếp tính gần nhất từ 3,00 trở lên (theo thang
điểm 4);
d) Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai CTĐT, nếu điểm trung bình
chung học kỳ đối với CTĐT thứ nhất đạt dưới 3,00 (theo thang điểm 4) thì phải
dừng học thêm CTĐT thứ hai ở học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm trung bình
chung của học kỳ này ở CTĐT thứ nhất từ 3,00 trở lên (theo thang điểm 4).
2. Số lượng tín chỉ đăng ký:
a) Số lượng tín chỉ đăng ký học tập bắt buộc tối thiểu mỗi học kỳ ở CTĐT
thứ nhất phải bằng số lượng đăng ký dự kiến quy định cho CTĐT này (trừ
những học phần sinh viên đã học vượt từ trước).
b) Số lượng tín chỉ đăng ký học tập tối đa mỗi học kỳ của sinh viên học
cùng lúc 2 CTĐT được quy định tại Điều 16 Quy chế đào tạo ban hành kèm theo
Quyết định số 2524/QĐ-HV ngày 05/9/2012 của Giám đốc Học viện, cụ thể:

- 25 tín chỉ cho mỗi học kỳ chính.
- 8 tín chỉ cho học kỳ hè.
- Các học kỳ phụ khác theo quyết định Học viện và hướng dẫn cụ thể của
Phòng Đào tạo.
3. Thời gian học:
Thời gian tối đa sinh viên được phép học cùng lúc hai CTĐT là thời gian
tối đa quy định cho CTĐT thứ nhất, được quy định trong Quy chế đào t...
HC VIN K THUT QUÂN S
PHÒNG ĐÀO TO
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3038 /HD-ĐT
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014
HƯỚNG DẪN
V/v học cùng lúc 2 chương trình đào tạo, học cải thiện điểm, học bổ sung
kiến thức tại Học viện đối với học viên, sinh viên đào tạo theo HCTC
Trong qtrình học tập, nếu đủ điều kiện khả năng, nếu nguyện
vọng sinh viên thể đăng học thêm một chương trình đào tạo (CTĐT) thứ
hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng. Ngoài ra, học viên, sinh viên có thể
học cải thiện điểm, học thêm các học phần ngoài CTĐT quy định để bổ sung
kiến thức.
I. HỌC CÙNG LÚC HAI CTĐT:
(Chỉ áp dụng cho sinh viên dân sự)
1. Điều kiện để học cùng lúc hai CTĐT:
a) Sinh viên không học thêm một CTĐT thứ hai một trường đại học khác;
b) Nnh đào tạo CTĐT th hai phải khác nnh đào to CTĐT thnhất;
Trước hết tổ chức đào tạo với ngành đào tạo CTĐT thứ hai phải cùng
nhóm ngành gần với ngành đào tạo ở CTĐT thứ nhất:
Dự kiến các nhóm ngành gần như sau:
- Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ điện tử;
- Kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật điều khiển tđộng hóa, Kỹ thuật
điện tử;
- Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình giao thông.
c) Sớm nhất sau khi kết thúc năm học đầu tiên của CTĐT th nhất, nếu
sinh viên đã tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu quy định cho mi học kỳ điểm
trung bình chung của 2 học k liên tiếp tính gần nhất t3,00 trở lên (theo thang
điểm 4);
d) Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai CTĐT, nếu điểm trung bình
chung học k đối với CTĐT thứ nhất đạt dưới 3,00 (theo thang điểm 4) tphải
dừng học thêm CTĐT thứ hai ở học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm trung bình
chung của học kỳ này ở CTĐT thứ nhất từ 3,00 trở lên (theo thang điểm 4).
2. Số lượng tín chỉ đăng ký:
a) Số lượng tín chỉ đăng ký học tập bắt buộc tối thiểu mỗi học kỳ ở CTĐT
thứ nhất phải bằng số lượng đăng d kiến quy định cho CTĐT này (trừ
những học phần sinh viên đã học vượt từ trước).
b) Số lượng tín chỉ đăng học tập tối đa mỗi học kỳ của sinh viên học
cùng lúc 2 CTĐT được quy định tại Điều 16 Quy chế đào tạo ban hành kèm theo
Quyết định số 2524/QĐ-HV ngày 05/9/2012 của Giám đốc Học viện, cụ thể:
Hướng dẫn học cùng lúc 2 chương trình đào tạo tại HVKTQS - Trang 2
Hướng dẫn học cùng lúc 2 chương trình đào tạo tại HVKTQS - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn học cùng lúc 2 chương trình đào tạo tại HVKTQS 9 10 946