Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn học tập tấm gương đạo đức HCM 2015

Được đăng lên bởi Ba Ba Sniper
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 831 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________________________________________

Số: 22 /HD- CĐGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2015

HƯỚNG DẪN
Việc học tập chuyên đề năm 2015
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách
nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”
Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-LĐLĐ ngày 07/01/2015 của Liên đoàn Lao
động Thành phố Hồ Chí Minh về việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với
nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; Công đoàn Giáo
dục Thành phố hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai thực
hiện trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục
và Đào tạo Thành phố với nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng,
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao
động, tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua; cụ thể hóa nội
dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ năm 2015; góp phần thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn
Thành phố, tổ chức tốt cho cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động tham
gia vào các văn kiện đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XII của Đảng.
2. Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giữ gìn Đảng ta
thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành
của nhân dân”; đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong
năm.
II. Nội dung thực hiện:
- Các cấp công đoàn quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương
của Bác, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên,
nhà giáo và người lao động về các nội dung của chuyên đề: phẩm chất “trung
thực” và “trách nhiệm”, gắn bó, sâu sát với đoàn viên công đoàn, nhà giáo và
người lao động, “Công đoàn và công nhân lao động đồng hành vì sự phát triển của
doanh nghiệp”; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
- Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và
người lao động nghiên cứu, tham gia xây dựng văn kiện Đại hội các cấp; đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phát triển Đảng trong công nhân lao động.
- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫ...
1
LIÊN ĐOÀN LAO ĐNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PH H CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DC
________________________________________________________________________
S: 22 /HD- CĐGD
TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2015
HƯỚNG DẪN
Việc học tập chuyên đề năm 2015
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách
nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”
Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-LĐ ngày 07/01/2015 của Liên đoàn Lao
động Thành phố HChí Minh về việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập
làm theo tấm gương đạo đức Hồ CMinh về trung thực, trách nhiệm; gắn với
nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; Công đoàn Giáo
dục Thành phố ớng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai thực
hiện trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, nhà giáo người lao động Ngành Giáo dục
và Đào tạo Thành phố với nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tưởng,
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, nhà giáo người lao
động, tiếp nối những chuyên đđã học tập trong thời gian qua; cụ thể hóa nội
dung p hợp với tình hình và nhiệm vụ năm 2015; góp phần thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hi X Công đoàn
Thành phố, tchức tốt cho cán bộ, đoàn viên, nhà giáo người lao động tham
gia vào các văn kiện đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XII của Đảng.
2. Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Giữ gìn Đảng ta
thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành
của nhân dân”; đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với kniệm những ngày lễ lớn trong
năm.
II. Nội dung thực hiện:
- Các cấp công đoàn quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương
của Bác, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên,
nhà giáo người lao động về các nội dung của chuyên đề: phẩm chất “trung
thực” “trách nhiệm”, gắn bó, sâu sát với đoàn viên công đoàn, nhà giáo
người lao động, “Công đoàn và công nhân lao động đồng hành vì sự phát triển của
doanh nghiệp”; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
- Mở đợt sinh hoạt chính trị u rộng trong cán bộ, đoàn viên, nhà giáo
người lao động nghiên cứu, tham gia xây dựng văn kiện Đại hội các cấp; đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phát triển Đảng trong công nhân lao đng.
- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn lồng ghép những nội dung nêu trên vào
sinh hoạt công đoàn, nhất dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3/2), Ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Tháng Công nhân năm 2015; tổ chức sinh hoạt, câu
lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, thể thao góp
Hướng dẫn học tập tấm gương đạo đức HCM 2015 - Trang 2
Hướng dẫn học tập tấm gương đạo đức HCM 2015 - Người đăng: Ba Ba Sniper
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn học tập tấm gương đạo đức HCM 2015 9 10 383