Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN KẾT CẤU VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY MỘT BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ

Được đăng lên bởi Trịnh Thủy Sara
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 5959 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Quy định về cấu trúc và cách trình bày một báo cáo thực tập thực tế

HƯỚNG DẪN KẾT CẤU VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
MỘT BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ
Báo cáo thực tập thực tế là kết quả của toàn bộ nỗ lực của sinh viên trong
suốt thời gian thực tập. Báo cáo thực tập thực tế phải thể hiện được những bộ
phận và với nội dung cơ bản sau:
A. NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO SẮP XẾP THEO TRÌNH TỰ SAU:
1. Trang Bìa chính: Giấy bìa màu hồng - in trắng đen (theo mẫu)
2. Trang Bìa phụ: Giấy in thường - in trắng đen (theo mẫu)
3. Trang “Lời cam đoan”
4. Trang “Lời cảm ơn”: Ghi lời tri ân đến các tổ chức, cá nhân (thầy cô,
cha mẹ và những người khác) đã giúp đỡ mình trong suốt quá trình học tập và
làm báo cáo.
5. Trang “Nhận xét của giáo viên hướng dẫn”
6. Trang “Nhận xét của cơ quan thực tập”
7. Trang “Các từ viết tắt sử dụng”: Liệt kê theo thứ tự alphabet những ký
hiệu và chữ viết tắt trong báo cáo để người đọc tiện tra cứu.
8. Trang “Danh sách bảng, biểu đồ sử dụng”
9. Trang “Danh sách đồ thị, sơ đồ,...”
10. Trang “Mục lục”: Liệt kê chương mục và số thứ tự trang tương ứng.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Tùy theo đặc thù của từng đơn vị thực tập hay vị trí thực tập thực tế, sinh
viên thực tập có thể có các nội dung giới thiệu về cơ quan thực tâp khác nhau,
hoặc theo gợi ý sau
+ Tóm lược quá trình hình thành và phát triển.
+ Chức năng và lĩnh vực hoạt động.
+ Tổ chức sản xuất – kinh doanh.
+ Tổ chức quản lý của đơn vị
+ Tổ chức công tác kế toán của đơn vị
+ Chiến lược và phương hướng phát triển của đơn vị trong tương lai.
1

19/7/2012

Quy định về cấu trúc và cách trình bày một báo cáo thực tập thực tế
+ Các nội dung khác…

CHƯƠNG 2: BÁO CÁO NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP
1. Giới thiệu tóm tắt các hoạt động/công việc tại đơn vị thực tập
2. Mô tả các công việc được phân công thực hiện hoặc được tham gia tại
đơn vị
3. Báo cáo công tác hàng tuần (Theo biểu mẫu)
Công việc sinh viên cần quan tâm trong quá trình thực bao gồm:
 Tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
 Tìm hiểu các hoạt động liên quan đến công tác quản lý, điều hành doanh
nghiệp/tổ chức
 Hỗ trợ, tham gia các công tác liên quan đến lĩnh vực hoạt động tại đơn
vị: nghiên cứu, phát triển thị trường, bán hàng, hoạch định chiến lược,
kế hoạch phát triển doanh nghiệp(tùy thuộc vào tính chất và nhu cầu
công việc tại đơn vị).
 Học tập các kỹ năng cần thiết trong công việc: giao tiếp, chăm sóc khách
hàng, đàm phán, xử lý tình huống,…
 Tìm hiểu công tác văn phòng, lập báo cáo, lập kế hoạch, xử lý thô...
Quy định về cấu trúc và cách trình bày một báo cáo thực tập thực tế
HƯỚNG DẪN KẾT CẤU VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
MỘT BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ
Báo cáo thực tập thực tế kết quả của toàn bnỗ lực của sinh viên trong
suốt thời gian thực tập. Báo o thực tập thực tế phải thể hiện được những b
phận và với nội dung cơ bản sau:
A. NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO SẮP XẾP THEO TRÌNH TỰ SAU:
1. Trang Bìa chính: Giấy bìa màu hồng - in trắng đen (theo mẫu)
2. Trang Bìa phụ: Giấy in thường - in trắng đen (theo mẫu)
3. Trang “Lời cam đoan”
4. Trang Lời cảm ơn”: Ghi lời tri ân đến các tổ chức, nn (thầy cô,
cha mẹ những người khác) đã giúp đỡ mình trong suốt q trình học tập
làm báo cáo.
5. Trang “Nhận xét của giáo viên hướng dẫn”
6. Trang “Nhận xét của cơ quan thực tập”
7. Trang “Các từ viết tắt sử dụng”: Liệt kê theo thứ tự alphabet những
hiệu và chữ viết tắt trong báo cáo để người đọc tiện tra cứu.
8. Trang “Danh sách bảng, biểu đồ sử dụng”
9. Trang “Danh sách đồ thị, sơ đồ,...”
10. Trang “Mục lục”: Liệt kê chương mục và số thứ tự trang tương ứng.
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Tùy theo đặc thù của từng đơn vị thực tập hay vị trí thực tập thực tế, sinh
viên thực tập có thể có các nội dung giới thiệu về cơ quan thực p khác nhau,
hoặc theo gợi ý sau
+ Tóm lược quá trình hình thành và phát triển.
+ Chức năng và lĩnh vực hoạt động.
+ Tổ chức sản xuất – kinh doanh.
+ Tổ chức quản lý của đơn vị
+ Tổ chức công tác kế toán của đơn vị
+ Chiến lược và phương hướng phát triển của đơn vị trong tương lai.
1 19/7/2012
HƯỚNG DẪN KẾT CẤU VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY MỘT BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN KẾT CẤU VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY MỘT BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ - Người đăng: Trịnh Thủy Sara
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
HƯỚNG DẪN KẾT CẤU VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY MỘT BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ 9 10 700