Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn ôn tập môn công chức tin học văn phòng

Được đăng lên bởi Vu Thanh Hoang
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 891 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Híng dÉn «n tËp
M«n tin häc v¨n phßng
(Phôc vô thi tuyÓn c¸n bé c«ng chøc)
lêi nãi ®Çu
§Ó thùc hiÖn vµ triÓn khai tèt viÖc thi tuyÓn c«ng chøc n¨m 2011 theo ®óng
qui ®Þnh cña Trung ¬ng, Néi chøc so¹n th¶o tµi liÖu híng dÉn «n thi
m«n Tin häc phôc vô cho c¸c ®èi tîng cã nhu cÇu thi tuyÓn.
H×nh thøc thi tuyÓn: Thi tr¾c nghiÖm kh¸ch quan, thêi gian 30 pt, chung
cho tÊt c¶ c¸c ®èi tîng dù thi.
§Ó c¸c ®èi tîng thi ®îc thuËn lîi, trong thi nµy m«n Tin häc chØ tËp
trung vµo tin häc v¨n phßng, víi 2 néi dung chÝnh lµ:
1. PhÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n MS-Word.
2. PhÇn mÒm b¶ng tÝnh MS-Excel.
C¸c néi dung híng dÉn «n sau ®©y ®îc thÓ hiÖn díi d¹ng c©u hái tr¾c
nghiÖm, tÝnh bao qu¸t toµn bé ch¬ng tr×nh tin häc v¨n phßng, tËp trung vµo
c¸c n¨ng thùcnh øng dông c«ng chøc cÇn n¾m ®îc. C¸c thÝ sinh cÇn
chän 1 trong c¸c ph¬ng ¸n tr¶ lêi ®îc nªu ra, nÕu chän sai kh«ng ®îc tÝnh
®iÓm.
Tµi liÖu nµy ®îc so¹n theo cuèn Tin häc v¨n phßng- T¸c gi¶ Th¹c B×nh C-
êng (chñ biªn), NXB Gi¸o dôc Ên hµnh.
Microsoft Word
1. Cã c¸c c¸ch nµo khëi ®éng MS-Word:
a) NhÊn chuét vµo nót StartProgramsMicrosoft Word.
b) NhÊn ®óp biÓu tîng Microsoft Word trªn mµn h×nh.
c) C¶ hai c¸ch trªn ®Òu ®óng
d) C¶ hai c¸ch trªn ®Òu kh«ng ®óng
2. §ang so¹n th¶o v¨n b¶n b»ng WinWord, muèn tho¸t, ta cã thÓ:
a. NhÊn Ctrl + F4 b. NhÊn Alt + F4
c. NhÊn Esc d. C¸c c©u A, B, C ®Òu ®óng
3. NhÊn nót nµo sau ®©y ®Ó t¹o mét v¨n b¶n míi ?
1
Hướng dẫn ôn tập môn công chức tin học văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn ôn tập môn công chức tin học văn phòng - Người đăng: Vu Thanh Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Hướng dẫn ôn tập môn công chức tin học văn phòng 9 10 344