Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn ôn thi Violimpic Toán 6 vong 15

Được đăng lên bởi Tuan Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIOLIMPIC LỚP 6
BÀI THI SỐ 1

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:
Tìm  , biết: 
Câu 2:

. Kết quả là 

Cho phân số có mẫu là 20; lớn hơn 

24

và nhỏ hơn 

. Tử số của phân số đã cho là 7

Câu 3:
Cho năm số 0; 3; 4; 7; 9. Hãy viết số lớn nhất có năm chữ số từ năm số trên, mỗi số chỉ viết một lần. Đáp 
số: 97430
Câu 4:
Số phần tử của tập hợp các số nguyên  thỏa mãn 
Câu 5:
Nếu bớt đi 9m từ một tấm vải thì chiều dài còn lại bằng 

là 

tấm vải. Chiều dài ban đầu của tấm vải đó là

m.
Câu 6:
Tổng bình phương của các số nguyên  thỏa mãn 
Câu 7:
Số nguyên dương  thỏa mãn 
Câu 8:

là 

Biết 
Câu 9:

. Khi đó tổng 

Biết 
là hai số nguyên thỏa mãn 
Câu 10:
Cho phân số B = 
mãn là 

là 

. Khi đó 

. Biết giá trị của phân số 

bằng 

đạt giá trị lớn nhất là 

là số nguyên thì tổng các giá trị của 

thỏa 

BÀI LÀM 2: THỎ TÌM CÀ RỐT

BÀI LÀM 3: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

...
VIOLIMPIC LỚP 6
BÀI THI S 1
Đi n k t qu thích h p vào ch (...): ế
Câu 1:
Tìm , bi t: ế . K t qu là ế 24
Câu 2:
Cho phân s có m u là 20; l n h n ơ và nh h n ơ . T s c a phân s đã cho là 7
Câu 3:
Cho năm s 0; 3; 4; 7; 9. Hãy vi t s l n nh t có năm ch s t năm s trên, m i s ch vi t m t l n. Đáp ế ế
s : 97430
Câu 4:
S ph n t c a t p h p các s nguyên th a mãn là
Câu 5:
N u b t đi 9m t m t t m v i thì chi u dài còn l i b ng ế t m v i. Chi u dài ban đ u c a t m v i đó là
m.
Câu 6:
T ng bình ph ng c a các s nguyên ươ th a mãn là
Câu 7:
S nguyên d ng ươ th a mãn là
Câu 8:
Bi t ế . Khi đó t ng b ng
Câu 9:
Bi t ế là hai s nguyên th a mãn . Khi đó đ t giá tr l n nh t là
Câu 10:
Cho phân s B = . Bi t giá tr c a phân s ế là s nguyên thì t ng các giá tr c a th a
mãn là
Hướng dẫn ôn thi Violimpic Toán 6 vong 15 - Trang 2
Hướng dẫn ôn thi Violimpic Toán 6 vong 15 - Người đăng: Tuan Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn ôn thi Violimpic Toán 6 vong 15 9 10 240