Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH & ĐẦU
TƯ CHỨNG KHOÁN

Delivered by:

© 2003 VPC, All rights reserved

1

It’s all about team power…
that TMT can provide you
TMT Consulting JSC.
Suite 1806, Blg. 27 Huynh Thuc Khang
Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: (04) 773 5538 Fax: (04) 773 5539
E-mail: tmt@tmt.com.vn


MODULE 5
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Presented by Nguyen Thuy Hoan
Work: SRTC_SSC
Phone: (04) 553 5876
Email: nguyenthuyhoan@gmail.com

Các vấn đề cơ bản
 Một số kiến thức về PTKT
 Thực hành trên một số trang Web

PHẦN 1
MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Mục tiêu nghiên cứu
• Hiểu được các khái niệm cơ bản trong PTKT
• Xây dựng và hiểu được các diễn biến về giá
và khối lượng giao dịch
• Sử dụng các công cụ phân tích để xác định
xu thế, các thời điểm đột phá
• Xây dựng đước các chiến lược đầu tư dựa
trên PTKT

Tại sao sử dụng PTKT?
• Phân tích cơ bản là nền tảng và không có
sự xung đột với PTKT
• Hạn chế của phân tích cơ bản:
• Khó tính chính xác giá trị nội tại
• Bỏ qua vai trò của yếu tố tâm lý của các bên tham
gia thị trường
• Hạn chế xác định trong thời điểm ngắn hạn







Khái niệm PTKT

PTKT là việc nghiên cứu giá, với công cụ cơ bản là
biểu đồ, nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư.
(Steven B.Achelis – TA from A to Z)
PTKT là việc nghiên cứu các hành vi của các bên tham
gia thị trường thông qua sự biến động của giá, khối
lượng chứng khoán giao dịch nhằm xác định được xu
thế biến động giá và thời điểm đầu tư.
Một số câu hỏi cần giải quyết
 What to trade?
 When to trade? (Timing is everything)
 How to trade?

Lý thuyết DOW


Thị trường phản ánh tất cả các thông tin trong
giá CK



3 xu thế của thị trường (xu thế sơ cấp, xu thế
thứ cấp và các biến động hàng ngày)

Các giả định của PTKT
 Biến động thị trường phản ánh tất cả
 Giá dịch chuyển theo xu thế chung
 Lịch sử sẽ tự lặp lại

Xây dựng đồ thị


Biểu đồ dạng đường – Line Chart



Biểu đồ dạng then chắn – Bar Chart



Biểu đồ hình ống – CandleStick Chart

Đồ thị dạng đường thẳng

Đồ thị dạng then chắn

Đồ thị dạng ống

Xu thế, đường xu thế
và kênh xu thế
•

Xu thế

•

Đường xu thế

•

Kênh xu thế

Xu thế - Trend


Gồm có:
– Xu thế tăng giá
– Xu thế giảm giá.

Đường xu thế - Trenline
• Đường xu thế giá tăng là các đường nối các
điểm đáy cao dần.
• Đường xu thế giá giảm là các đường nối các
điểm đỉnh thấp dần.

Đường xu thế - Trenline
• Đường xu thế hướng lên
• Đường xu thế hướng xuống

Thực hành
• GMD

GMD

Kênh xu thế - Tren...
1© 2003 VPC, All rights reserved
HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH & ĐẦU
TƯ CHỨNG KHOÁN
Delivered by:
HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 9 10 879