Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng máy định vị toàn cầu - GPS trong nghiên cứu sinh thái

Được đăng lên bởi thang-duong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3192 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Hướng dẫn sử dụng
máy định vị toàn cầu - GPS trong nghiên cứu sinh thái”
PGS.TS Lê Xuân Cảnh
Ks. Trần Thanh Tùng
Ths. Hà Quý Quỳnh
Ths. Vũ Đăng Quý
Viện Sinh Thái Và Tài Nguyên Sinh Vật
o
o
o
o
o

Mục tiêu
Xác định, ghi nhận vị trí điểm quan sát, khảo sát
Xác định, ghi nhận tuyến khảo sát
Chỉ dẫn đường, tìm đến điểm xác định, Ngoài thực địa và trên bản đồ
Chuyển hệ toạ độ, chế độ làm việc của GPS
Kết nối GPS với máy tính để lấy thông tin toạ độ.

Phần I: Hướng dẫn sử dụng Máy GPS 12XL
I. Mở máy
GPS 12XL dïng mét lÇn 4 pin AA ®Ó ho¹t ®éng, Pin sÏ ®−îc l¾p trùc tiÕp vµo m¸y.
Pin Ancan (Duracell) cho phÐp sö dông trong 12 giê.

Nút chuyển các trang chức năng
Nút tìm đến điểm xác định
GOTO

PAGE

Nút mở máy
MARK

QUIT

Nút từ chối

ENTER

GPS 12 XL

Nút chuyển menu trong 1 trang
Nút khẳng định lựa chọn
Nút đánh dấu, nhớ điểm vào máy

Garmin

Hình 1: Mở máy

1

II. Xác định vùng làm việc
Khi mở máy, màn hình hiển thị như hình 2, lúc này máy sẽ tự động dò tìm vệ tinh, cột
sóng hiện lên ở vùng có 5 đường kẻ ngang báo hiệu máy GPS đã liên hệ được với vệ
tinh, số ở chân cột sóng là số hiệu của vệ tinh. Khi các cột sóng được lấp đầy báo hiệu
máy GPS đã nhận được thông tin từ vệ tinh đó.
Searching EPE
F

Pin còn đầy

52
22 34

74

40 10
63

Máy đã liên lạc
được với vệ tinh

E

Máy đã nhận được
sóng từ vệ tinh

1234567
0240234

Hình 2: Máy GPS dò tìm, liên lạc với vệ tinh
Trong trường hợp máy mới, hoặc máy không liên lạc được vớivệ tinh thì thông tin
vùng làm việc của máy không có, lúc này người sử dụng cần xác định vùng làm việc
cho máy.
Bật máy, đợi đến khi màn hình của máy hiển thị như hình 2a.
Nút ENTER

(1)

a
GOTO

PAGE

(2)

MARK

QUIT

ENTER

GPS 12 XL
Searching EPE

Countries list
Vannuatu
Venezeuela
Vietnam
Virgin.
...
Yemen
...

52

E

22 34
40 10
63

(5)

1234567
0240234

Garmin

Nút ENTER

Hình 3: Chọn vùng làm việc cho máy GPS 12 XL.

2

b

(3)
Nút ENTER

(4)

F

74

Choose Init
method
1. Select
Country
from list
2. Autolocate
3. No Re-init
(continue
acquiring)

c

Khi máy đã hiển thị như Hình 3a
Nhấn nút ENTER màn hình sẽ hiển thị 3 lựa chọn. (1) Hình 3b
Lựa chọn 1: ENTER
Nước COUNTRY
Từ danh sách FROMLIST
Lựa chọn 2
Tự động dò vùng làm việc AUTOLOCATE
Lựa chọn 3
Không chọn vùng làm việc, tiếp tục dò sóng NO RE-INIT CONTINUE
ACQUIRING
Dùng nút mũi tên để chuyển đổi các lựa chọn, đưa thanh sáng về lựa chọn 1, (2). Nhấn
nút ENTER máy GPS sẽ hiển thị danh sách các nước. (3)
Sử dụng nút dịch chuyển để chọn Vietnam. (4) sau đó nhấn ENTER.
Lúc này máy sẽ dò...
1
Hướng dn s dng
máy định v toàn cu - GPS trong nghiên cu sinh thái”
PGS.TS Lê Xuân Cnh
Ks. Trn Thanh Tùng
Ths. Hà Quý Qunh
Ths. Vũ Đăng Quý
Vin Sinh Thái Và Tài Nguyên Sinh Vt
Mc tiêu
o Xác định, ghi nhn v trí đim quan sát, kho sát
o Xác định, ghi nhn tuyến kho sát
o Ch dn đường, tìm đến đim xác định, Ngoài thc địa và trên bn đồ
o Chuyn h to độ, chế độ làm vic ca GPS
o Kết ni GPS vi máy tính để ly thông tin to độ.
Phn I: Hướng dn s dng Máy GPS 12XL
I. M máy
GPS 12XL dïng mét lÇn 4 pin AA ®Ó ho¹t ®éng, Pin sÏ ®îc l¾p trùc tiÕp vµo m¸y.
Pin Ancan (Duracell) cho phÐp sö dông trong 12 giê.
Hình 1: M máy
GPS 12 XL
G
ar
min
PAGE
MARK
ENTER
QUIT
GOTO
Nút tìm đến đi
m
xác định
Nút m máy
Nút t chi
Nút chuyn menu trong 1 trang
Nút khng định l
a
chn
Nút đánh du, nh đim vào máy
t
chuyn các trang chcn
ă
ng
Hướng dẫn sử dụng máy định vị toàn cầu - GPS trong nghiên cứu sinh thái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng máy định vị toàn cầu - GPS trong nghiên cứu sinh thái - Người đăng: thang-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng máy định vị toàn cầu - GPS trong nghiên cứu sinh thái 9 10 579