Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI, NĂM HỌC 2011-2012

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Thiên
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KRÔNG PA

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI, NĂM HỌC 2011-2012

Hướng dẫn công tác giáo viên chủ nhiệm
28.08.2010

. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm
2. Vị trí, vai trò của GVCN
Thay mặt Hiệu trưởng, Hội đồng nhà trường và CMHS quản lí và chịu trách nhiệm về
chất lượng giáo dục toàn diện học sinh lớp mình phụ trách, tổ chức thực hiện chủ trương,
kế hoạch của nhà trường ở lớp./.
I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm
1. Phân biệt GVCN và công tác GVCN
GVCN: Vị trí, vai trò, chức năng của người làm công tác chủ nhiệm;
Công tác chủ nhiệm: Nhiệm vụ, nội dung công việc mà GVCN phải làm, cần làm, nên
làm./.
I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm
2. Vị trí, vai trò của GVCN
Thay mặt Hiệu trưởng, Hội đồng nhà trường và CMHS quản lí và chịu trách nhiệm về
chất lượng giáo dục toàn diện học sinh lớp mình phụ trách, tổ chức thực hiện chủ trương,
kế hoạch của nhà trường ở lớp./.
I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm
2. Vị trí, vai trò của GVCN
Là người lãnh đạo, tổ chức, điều khiển, kiểm tra toàn diện mọi hoạt động và các mối quan
hệ ứng xử thuộc phạm vi thuộc lớp mình phụ trách dựa trên đội ngũ tự quản là cán bộ lớp
và tính tự giác của học sinh./.
I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm
2. Vị trí, vai trò của GVCN
Là người cố vấn cho công tác Đội và công tác Đoàn ở lớp chủ nhiệm;
I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm
2. Vị trí, vai trò của GVCN
Là nhân vật trung tâm để hình thành phát triển nhân cách học sinh;
I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm
2. Vị trí, vai trò của GVCN
Là cầu nối giữa gia đình và nhà trường;
I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm
2. Vị trí, vai trò của GVCN
Là cầu nối giữa nhà trường và xã hội;
I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm
3. Chức năng của GVCN
Lãnh đạo, tổ chức, quản lí;
Chức năng giáo dục./.
I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm

4. Nhiệm vụ của GVCN
a. Nhiệm vụ của GVCN được quy định tại Điều 31, Điều lệ trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo
Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo)./.
b. Những công việc GVCN phải thực hiện trong thực tế:
5. Các yêu cầu đối với GVCN
Next
Giáo viên chủ nhiệm là cầu nối đa chiều
II. Những kĩ năng cơ bản của giáo viên chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm (GVC...



 !!"
 !"#$%&'(()&'(&
*+,-./,01,-230-435647,089,84:;
#$%&$%#&'&
%!( ) *+ !,-./012*,3/,4 !1 !,-.
#%56789+/2,78:125
!2;.<7,-=78>? *+,@A * !B78>C */BDEF=G 9/B!6=783! !,-./H
!I7>J **,307B ,- !KL, !M.N !!0783!+7O!(7!!,- !178>P *+
QR!!12 !B78>C *?M%S%
%!( ) *+ !,-./012*,3/,4 !1 !,-.
'%!T U,-75/BV *735
5W56789+/2,78:+!( ) *12 *>C,B.V *73!1 !,-.X
V *73!1 !,-.W!,-./0+ ,= *V */,-.B5!G,B.+Y B.+ 4 
B.%S%
%!( ) *+ !,-./012*,3/,4 !1 !,-.
#%56789+/2,78:125
!2;.<7,-=78>? *+,@A * !B78>C */BDEF=G 9/B!6=783! !,-./H
!I7>J **,307B ,- !KL, !M.N !!0783!+7O!(7!!,- !178>P *+
QR!!12 !B78>C *?M%S%
%!( ) *+ !,-./012*,3/,4 !1 !,-.
#%56789+/2,78:125
ZB *>C,[ !@+7O!(+@,H=Q!,\ +Q,\.7827B ,- .K,!7@ */B3.],F=2
!-( *^_7!=!./,7!=M.N !!0783!2784 @, *`7F=G B3 UM
/B79 !7*,312!KL, !%S%
%!( ) *+ !,-./012*,3/,4 !1 !,-.
#%56789+/2,78:125
ZB *>C,]/I !V *73,/BV *73B ?M!1 !,-.X
%!( ) *+ !,-./012*,3/,4 !1 !,-.
#%56789+/2,78:125
ZB !T /778= *7T.@\!N !7!B !!3778,\  !T 3!!KL, !X
%!( ) *+ !,-./012*,3/,4 !1 !,-.
#%56789+/2,78:125
ZBY= ],*,a2*,2@N !/B !B78>C *X
%!( ) *+ !,-./012*,3/,4 !1 !,-.
#%56789+/2,78:125
ZBY= ],*,a2 !B78>C */B^[!,X
%!( ) *+ !,-./012*,3/,4 !1 !,-.
b%!( ) *125
Z[ !@+7O!(+F=G 9X
!( ) **,30%S%
%!( ) *+ !,-./012*,3/,4 !1 !,-.
HƯỚNG DẪN THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI, NĂM HỌC 2011-2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI, NĂM HỌC 2011-2012 - Người đăng: Nguyễn Thanh Thiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
HƯỚNG DẪN THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI, NĂM HỌC 2011-2012 9 10 277