Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX năm học 2014-2015

Được đăng lên bởi canhhv-as
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN ANH SƠN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

184/ PGDĐT-GDTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Anh Sơn, ngày 09 tháng 9 năm 2014

V/v: hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX
năm học 2014-2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, TH&THCS, THCS;
Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Nghệ
An về công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho giáo viên năm học 20142015; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX cho giáo
viên đối với các bậc học như sau:
1. Mục tiêu
- Cán bộ quản lí, giáo viên (gọi chung là giáo viên) tham gia BDTX để cập nhật
kiến thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề
nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục. Bồi dưỡng thường xuyên
nhằm đáp ứng của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp
học, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương và nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện của học sinh.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng liên
tục của giáo viên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng và đánh
giá kết quả BDTX giáo viên của nhà trường.
2. Yêu cầu
- Hàng năm, Hiệu trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch và tổ
chức đánh giá xếp loại kết quả BDTX cho giáo viên. Cần coi trọng giải pháp tổ
chức đánh giá BDTX của giáo viên thông qua sinh hoạt chuyên đề, dự giờ của các
tổ/nhóm chuyên môn; tạo điều kiện cho viên giáo viên tham gia diễn đàn học tập,
trao đổi kiến thức qua mạng; cần sử dụng kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi cấp
trường để đánh giá quá trình bồi dưỡng.
- Việc lập kế hoạch BDTX của từng giáo viên (Phụ lục 1) phải thực hiện
nghiêm túc dựa trên trên kết quả đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp từng
năm học; đáp ứng các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học; nhu cầu đổi mới và
nâng cao chất lượng dạy học của từng cá nhân, của ngành và địa phương.
- Hồ sơ đánh giá xếp loại BDTX giáo viên hàng năm phải được quản lí khoa
học (bao gồm Kế hoạch cá nhân, Biên bản đánh giá xếp loại, cho điểm các nội
dung của hiệu trưởng, các minh chứng kèm theo). Kết quả đánh giá (cho điểm hoặc
xếp loại) chất lượng đội ngũ (chuẩn nghề nghiệp, BDTX) phải cập nhật đầy đủ,
đúng thời hạn vào Phần mềm Quản lí chất lượng cán bộ và giáo viên theo quy
định.
3. Kế hoạch cụ thể
Thực hiện BDTX 3 nội dung theo quy định:
1

Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, thời
lượng 30 tiết (nội dung 1); Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát
t...
UBND HUYỆN ANH SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Số: 184/ PGDĐT-GDTX Anh Sơn, ngày 09 tháng 9 năm 2014
V/v: hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX
năm học 2014-2015
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, TH&THCS, THCS;
Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Nghệ
An về công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho giáo viên năm học 2014-
2015; Phòng Giáo dục Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX cho giáo
viên đối với các bậc học như sau:
1. Mục tiêu
- Cán bộ quản, giáo viên (gọi chung là giáo viên) tham gia BDTX để cập nhật
kiến thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đc nghề
nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục. Bồi dưỡng thường xuyên
nhằm đáp ứng của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm v năm học, cấp
học, yêu cầu phát triển giáo dục địa phươngnâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện của học sinh.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triểnng lực t hc, tự bồi dưỡng liên
tục của giáo viên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng và đánh
giá kết quả BDTX giáo viên của nhà trường.
2. Yêu cầu
- Hàng năm, Hiệu trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch và tổ
chức đánh giá xếp loại kết quả BDTX cho giáo viên. Cần coi trọng giải pháp t
chức đánh giá BDTX của giáo viên thông qua sinh hoạt chuyên đề, dự gi của các
tổ/nhóm chuyên môn; tạo điều kiện cho viên giáo viên tham gia diễn đàn học tập,
trao đổi kiến thức qua mạng; cần sử dụng kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi cấp
trường để đánh giá quá trình bồi dưỡng.
- Việc lập kế hoạch BDTX của từng giáo viên (Phụ lục 1) phải thực hiện
nghiêm túc dựa trên trên kết quả đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp từng
năm học; đáp ứngc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học; nhu cầu đổi mới và
nâng cao chất lượng dạy học của từng cá nhân, của ngành và địa phương.
- Hồ đánh giá xếp loại BDTX giáo viên hàng m phải được quản khoa
học (bao gồm Kế hoạch nhân, Biên bản đánh giá xếp loại, cho điểm các nội
dung của hiệu trưởng, các minh chứng kèm theo). Kết quả đánh giá (cho điểm hoặc
xếp loại) chất lượng đội ngũ (chuẩn nghề nghiệp, BDTX) phải cập nhật đầy đủ,
đúng thời hạn vào Phần mm Quản chất lượng cán bộ giáo viên theo quy
định.
3. Kế hoạch cụ thể
Thực hiện BDTX 3 nội dung theo quy định:
1
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX năm học 2014-2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX năm học 2014-2015 - Người đăng: canhhv-as
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX năm học 2014-2015 9 10 817