Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực nhiện nhiêmh vụ giáo dục và chuyên môn

Được đăng lên bởi toanlytinsaonam
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Lý lịch.
Họ và tên : Nguyễn Thị Minh Đức.
Sinh ngày : 20/10/1981.
Năm vào ngành : 2004
Trình độ chuyên môn : Cử nhân khoa học Toán.
Tổ chuyên môn: Toán - Lý - Tin
Công việc được giao: Giáo viên dạy môn Toán và chủ nhiệm
Giảng dạy: môn Toán tại các lớp 10C1, 11C2, 11C4 Và chủ nhiệm 11C2
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGD&ĐT ngày 18 tháng 8 năm 2014 của giám
đốc Sở GD&ĐT về viêc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015,
Căn cứ công văn số1635/ SGD&ĐT – GDTrH của Phòng trung học phổ thông về
việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014 – 2015,
Căn cứ kế hoạch năm học 2014-2015 của trường THPT Sào Nam, kế hoạch thực
hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2014 – 2015 ,kế hoạch tổ chuyên môn tôi lập kế
hoạch cá nhân như sau:
II. Đặc điểm tình hình
1. Bối cảnh năm học .
a. Tiếp tục đẩy mạnh và hiệu quả các cuộc vận động như: cuộc vận động “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 7/ 11/
2006 của Bộ chính trị gắn với cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo
đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học
sinh tích cực”
.b. Quán triệt nội dung Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản
và toàn diện về giáo dục và đào tạo; các chủ trương của bộ về nhiệm vụ năm học, về
công tác tổ chức kì thi quốc gia năm học 2014-2015.
1

c. Triển khai nghiêm túc, linh hoạt sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà
trường. Chú trọng đến các hoạt động giáo dục như lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức,
giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục
pháp luật trong các môn học và các hoạt động giáo dục.
d. Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hóa, hoạt
động nhóm, dạy học giải quyết vấn đề….. trên cơ sở chuẩn kiến thức – kĩ năng. Thực
hiện nghiêm túc dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh;
2.Thuận lợi:
Bản thân sinh hoạt trong tổ chuyên môn gồm nhiều GV trẻ có tinh thần tự học
nâng cao chuyên môn , cập nhật thông tin, nhiệt tình , có nhiều cố gắng trong công tác.
Tuy tổ ghép nhưng cũng có nhiều GV Toán hơn các nhóm khác.
3. Khó khăn:
- Kinh nghiệm chưa nhiều và phong phú.
- Có con nhỏ nên thời gian tập trung cho chuyên môn chưa được nhiều.
III. Các mục tiêu và biện pháp thực hiện
1.Thực hiện nhiệm vụ năm học:
1. Tiếp tục tham gia tích cực và hiệu quả các cuộc vận động như: cuộc vận động “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo ch...


  !" 
#$%&
'()*$+,-./%0%1
2$+%133
,+4)560%71%89$+%1:4$
7;89$+%191<= , > ,> ,&?:4$ ,
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGD&ĐT ngày 18 tháng 8 năm 2014 của giám
đốc Sở GD&ĐT về viêc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015,
Căn cứ công văn số1635/ SGD&ĐT – GDTrH của Phòng trung học phổ thông về
việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014 – 2015,
Căn cứ kế hoạch năm học 2014-2015 của trường THPT Sào Nam, kế hoạch thực
hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2014 2015 ,kế hoạch tổ chuyên môn tôi lập kế
hoạch cá nhân như sau:
@)A$((
 BC;#$
a. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả các cuộc vận động như: cuộc vận động Học tập
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 03 CT/TW ngày 7/ 11/
2006 của Bộ chính trị gắn với cuộc vận động mỗi thầy giáo một tấm ơng đạo
đức, tự học sáng tạo phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện học
sinh tích cực”
.b. Quán triệt nội dung Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 v đổi mới căn bản
toàn diện về giáo dục đào tạo; các chủ trương của bộ về nhiệm vụ năm học, về
công tác tổ chức kì thi quốc gia năm học 2014-2015.
1
Hướng dẫn thực nhiện nhiêmh vụ giáo dục và chuyên môn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực nhiện nhiêmh vụ giáo dục và chuyên môn - Người đăng: toanlytinsaonam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn thực nhiện nhiêmh vụ giáo dục và chuyên môn 9 10 413