Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dân thực tập, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp - Ngành Kỹ thuật xây dựng (Năm 2012)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 17738 lần   |   Lượt tải: 19 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNH
----------

HƯỚNG DẪN
THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGHỀ: KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Năm 2012

HƯỚNG DẪN
THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực tập tốt nghiệp
1.1. Mục đích
- Giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị quản lý thiết
kế thi công công trình xây dựng. Qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và
thực tiễn với trọng tâm là kiến thức nghề xây dựng.
- Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành, sinh viên thực tập,
học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể làm việc được
ngay. Sinh viên có điều kiện tiếp xúc với môi trường năng động, tác phong công nghiệp, và
ý thức tổ chức kỹ luật…
- Qua quá trình thực tập thực tế tại công trường, các đơn vị quản lý xây dựng, bằng
việc tiếp xúc trực tiếp với hệ thống máy móc, thiết bị thi công và công nghệ thi công trong
nghề xây dựng. Từ đó hiểu rõ trách nhiệm và vai trò của người cán bộ kỹ thuật trên công
trường.
- Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan
đến công việc cụ thể tại đơn vị thực tập. Sinh viên thực tập tham gia vào các hoạt động sản
xuất, nghiên cứu và trình bày kết quả bằng báo cáo thực tập.
1.2. Yêu cầu
a. Đối với sinh viên
- Hiểu và nắm vững chuyên môn về nghề xây dựng và những kiến thức bổ trợ liên
quan.
- Tìm hiểu thực tiễn về nội dung đã học và những vấn đề có liên quan.
- Nhận xét và đánh giá về thực tiễn và lý thuyết. Giải thích sự khác biệt giữa thực
tiễn và lý thuyết áp dụng tại các cơ quan, trên cơ sở lý luận và điều kiện thực tế của cơ quan,
doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp liên quan.
- Sinh viên chấp hành các quy định của đơn vị thực tập, quy định của nhà trường và
giáo viên hướng dẫn. Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với
giáo viên hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập trong quá trình thực tập,
nghiên cứu và trình bày kết quả trong báo cáo thực tập tốt nghiệp.
b. Giảng viên hướng dẫn:
- Hướng dẫn cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình
thực tập.
- Hướng dẫn cho sinh viên về quy trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội dung lý
thuyết đã học và những nội dung khác có liên quan.
- Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên ít nhất 3 lần để
giúp sinh viên thực hiện đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc trong quá trình
thực tập v...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNH
----------
HƯỚNG DẪN
HƯỚNG DẪN
THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGHỀ: KỸ THUẬT XÂY DỰNG
NGHỀ: KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Năm 2012
Hướng dân thực tập, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp - Ngành Kỹ thuật xây dựng (Năm 2012) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dân thực tập, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp - Ngành Kỹ thuật xây dựng (Năm 2012) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hướng dân thực tập, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp - Ngành Kỹ thuật xây dựng (Năm 2012) 9 10 407