Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống

Được đăng lên bởi maytinhcitat-dell
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND HUYỆN THANH CHƯƠNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 70/ PGD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Chương, ngày 05 tháng 5 năm 2015

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện
giáo dục kỹ năng sống

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học , THCS;
- Giám đốc các Trung tâm học tập cộng đồng;
- Giám đốc Trung tâm KTTH-HN,
Căn cứ Công văn số 388/SGDĐT-GDTX ngày 24/3/2015 của Sở GD&ĐT
Nghệ An về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống tại các cơ sở
GDMN, GDPT và GDTX, Phòng GD&ĐT Thanh Chương hướng dẫn các đơn vị
triển khai thực hiện một số nội dung sau:
I. Mục đích
1. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống được hiểu là hoạt động giáo dục giúp cho
người học hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành
mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống
xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa
trên nền tảng các giá trị sống.
2. Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa được hiểu là hoạt động giáo dục đáp
ứng nhu cầu người học không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan
có thẩm quyền đã phê duyệt.
II. Nguyên tắc hoạt động
1. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho người học;
có nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý người học, phù hợp với thuần phong
mỹ tục Việt Nam.
2. Các đơn vị chịu trách nhiệm về các nội dung giáo dục, chất lượng giáo dục kỹ
năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa.
3. Không vi phạm Quy định về dạy thêm, học thêm.
4. Người học tham gia trên tinh thần tự nguyện.
III. Trách nhiệm của các đơn vị
1. Bảo đảm chất lượng giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ
chính khóa.
2. Khi tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn về tính mạng và các quyền
lợi hợp pháp về vật chất, tinh thần cho người học, người dạy; đồng thời phải chịu
trách nhiệm bảo đảm quyền lợi tham gia bảo hiểm rủi ro cho người học.
3. Quản lý, lưu giữ hồ sơ, bao gồm: hồ sơ đăng ký; danh sách người dạy; danh
sách người học; kế hoạch, tài liệu; hồ sơ tài chính theo quy định hiện hành.
4. Khi các trường, Trung tâm liên kết với các đơn vị để tổ chức hoạt động giáo dục
kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải có hợp đồng giữa hai
bên. Hợp đồng phải quy định rõ về nội dung dạy học, kinh phí, đội ngũ giáo viên, huấn

luyện viên, địa điểm tổ chức và trách nhiệm của mỗi bên. Sau khi ký kết ...
UBND HUYỆN THANH CHƯƠNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 70/ PGD&ĐT
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện
giáo dục kỹ năng sống
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Chương, ngày 05 tháng 5 năm 2015
Kính gi:
- Hiu trưng các trưng Mm non, Tiu hc , THCS;
- Giám đc các Trung tâm hc tp cng đng;
- Giám đc Trung tâm KTTH-HN,
Căn cứ Công văn số 388/SGDĐT-GDTX ngày 24/3/2015 của Sở GD&ĐT
Nghệ An về việc Hướng dn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống tại cácsở
GDMN, GDPT GDTX, Phòng GD&ĐT Thanh Chương ớng dẫn các đơn vị
triển khai thực hiện một số nội dung sau:
I. Mục đích
1. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống được hiểu hoạt động giáo dục giúp cho
người học hình thành phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành
mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống nhân tham gia đời sống
hội, qua đó hoàn thiện nhân cách định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa
trên nền tảng các giá trị sống.
2. Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa được hiểu là hoạt động giáo dục đáp
ứng nhu cầu người học không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các quan
có thẩm quyền đã phê duyệt.
II. Nguyên tắc hoạt động
1. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho người học;
nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh người học, phù hợp với thuần phong
mỹ tục Việt Nam.
2. Các đơn vị chịu trách nhiệm về các nội dung giáo dục, chất lượng giáo dục kỹ
năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa.
3. Không vi phạm Quy định về dạy thêm, học thêm.
4. Người học tham gia trên tinh thần tự nguyện.
III. Trách nhim ca các đơn v
1. Bảo đảm chất lượng giáo dục kỹ năng sống hoạt động giáo dục ngoài giờ
chính khóa.
2. Khi tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn về tính mạng các quyền
lợi hợp pháp về vật chất, tinh thần cho người học, người dạy; đồng thời phải chịu
trách nhiệm bảo đảm quyền lợi tham gia bảo hiểm rủi ro cho người học.
3. Quản lý, lưu giữ hồ sơ, bao gồm: hồ đăng ký; danh sách người dạy; danh
sách người học; kế hoạch, tài liệu; hồ sơ tài chính theo quy định hiện hành.
4. Khi các tng, Trung tâm liên kết với các đơn vị để tổ chc hoạt động giáo dục
k ng sống hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải hợp đồng giữa hai
n. Hợp đồng phải quy định rõ về nội dung dạy học, kinh phí, đội ngũ giáo viên, hun
Hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống - Trang 2
Hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống - Người đăng: maytinhcitat-dell
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống 9 10 605