Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Hoàng Đu Ti
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG TP HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN
TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (TTTN)
Để thống nhất cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp, Khoa hướng dẫn một
số vấn đề khi viết và trình bày như sau:
1. Trang bìa (xem mẫu kèm theo) hình thức: bìa cứng (không in lòe loẹt).
2. Trang bìa trong (trình bày giống trang bìa)
3. Trang “Lời mở đầu” (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)
- Viết ngắn gọn.
- Nói rõ lý do chọn đề tài, mục đích thực tập, tình hình thực tập, phạm vi và
phương pháp thực tập, kết cấu của báo cáo…..
4.
Trang “Lời cảm ơn”: (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)
5.
Trang “Nhận xét của giảng viên hướng dẫn” (không đánh số
trang, xem mẫu kèm theo)
Giảng viên hướng dẫn nhận xét các vấn đề:
- Kết cấu, phương pháp trình bày.
- Cơ sở lý luận.
- Tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của báo cáo TTTN
- Kết quả: Đạt ở mức nào? (hoặc không đạt), không cho điểm vào trang nhận
xét này.
6.
Trang “Nhận xét của người phản biện” (không đánh số trang, xem
mẫu kèm theo)
- Cần thể hiện rõ quan điểm của người phản biện
- Không cho điểm vào trang nhận xét này.
7.
Trang Lịch làm việc (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)
8.
Trang “Mục lục” (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)
9.
Trang “Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình”,.. (không đánh số
trang, xem mẫu kèm theo)
10.
Phụ lục: đưa vào sau trang cuối cùng của chương cuối cùng của đồ
án, (xem mẫu kèm theo)
11.
Nhận xét của cơ quan nơi thực tập đã được niêm phong. Khi nộp báo
cáo, phải đính kèm phong bì đựng nhận xét này.
12.
Cách thể hiện báo cáo (xem các mẫu kèm theo)
- Bắt đầu đánh số trang từ trang đầu tiên của chương 1
- Báo cáo, viết trên khổ giấy A4
- Bìa là loại giấy cứng khổ giấy A4, màu xanh hoặc vàng nhạt,
- Viết theo chương, mục, các tiểu mục,
1

- Mỗi trang đươc trình bày theo quy định (xem mẫu kèm theo),
- Tài liệu tham khảo bắt buộc phải ghi, đưa vào sau phụ lục, xếp theo thứ tự
abc,
- Đóng bằng đinh bấm, bọc gáy, không được đóng bằng lò xo - đục lỗ,
- Chữ viết ở các trang của đồ án là size 13, Font Times New Roman, không
được dùng các kiểu chữ dạng thư pháp,
- Không được trích các câu tục ngữ, thành ngữ, sử dụng các hoa văn, hình vẽ
để trang trí hoặc làm đề dẫn ở đầu mỗi trang, mỗi chương, mục,…,
- Chữ in màu đen; hình vẽ, đồ thị, lô gô của trường …có thể in màu.
- Các chú thích phải đánh số và viết ghi chú ở cuối mỗi trang.
- Hạn chế viết tắt, nếu phải viết tắt phải mở ngoặc và đóng ng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG TP HCM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HƯỚNG DẪN
TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (TTTN)
Để thống nhất cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp, Khoa hướng dẫn một
số vấn đề khi viết và trình bày như sau:
1. Trang bìa (xem mẫu kèm theo) hình thức: bìa cứng (không in lòe loẹt).
2. Trang bìa trong (trình bày giống trang bìa)
3. Trang “Lời mở đầu” (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)
- Viết ngắn gọn.
- Nói do chọn đề tài, mục đích thực tập, tình hình thực tập, phạm vi
phương pháp thực tập, kết cấu của báo cáo…..
4. Trang “Lời cảm ơn”: (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)
5. Trang “Nhận xét của giảng viên hướng dẫn” (không đánh số
trang, xem mẫu kèm theo)
Giảng viên hướng dẫn nhận xét các vấn đề:
- Kết cấu, phương pháp trình bày.
- Cơ sở lý luận.
- Tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của báo cáo TTTN
- Kết quả: Đạt mức nào? (hoặc không đạt), không cho điểm vào trang nhận
xét này.
6. Trang “Nhận xét của người phản biện” (không đánh số trang, xem
mẫu kèm theo)
- Cần thể hiện rõ quan điểm của người phản biện
- Không cho điểm vào trang nhận xét này.
7. Trang Lịch làm việc (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)
8. Trang “Mục lục” (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)
9. Trang “Danh mục các bảng biểu, đồ, hình”,.. (không đánh số
trang, xem mẫu kèm theo)
10. Phụ lục: đưa vào sau trang cuối cùng của chương cuối cùng của đ
án, (xem mẫu kèm theo)
11. Nhận xét của quan nơi thực tập đã được niêm phong. Khi nộp báo
cáo, phải đính kèm phong bì đựng nhận xét này.
12. Cách thể hiện báo cáo (xem các mẫu kèm theo)
- Bắt đầu đánh số trang từ trang đầu tiên của chương 1
- Báo cáo, viết trên khổ giấy A4
- Bìa là loại giấy cứng khổ giấy A4, màu xanh hoặc vàng nhạt,
- Viết theo chương, mục, các tiểu mục,
1
Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: Hoàng Đu Ti
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 803