Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn trình bày kháo luận

Được đăng lên bởi lopketoan111
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN KẾT CẤU VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY 1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
4.1. Hướng dẫn kết cấu của Khóa luận tốt nghiệp
Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp bao gồm các phần sau:
1) Trang bìa (theo mẫu)
2) Trang bìa (lót)
3) Trang “Lời cảm ơn”
4) Trang “Các từ viết tắt sử dụng”
5) Trang “Danh sách các bảng sử dụng” đánh trang
6) Trang “Danh sách các đồ thị, sơ đồ…” đánh trang
7) Trang “Mục lục”
8) “Phần mở đầu”. Nội dung bao gồm:
 Đặt vấn đề, tầm quan trọng, ý nghĩa của đề tài
 Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài
 Phương pháp (cách thức) thực hiện đề tài
 Phạm vi của đề tài
 Điểm mới/ Kết quả đạt được của đề tài
 Kết cấu của đề tài.
9) PHẦN NỘI DUNG:
Trình bày nội dung 4 chương
Lưu ý: mỗi chương bắt đầu ở 1 trang mới
10) KẾT LUẬN: Tóm tắt kết quả của đề tài nghiên cứu
11) TÀI LIỆU THAM KHẢO (trình bày tài liệu tham khảo như hướng dẫn ở mục 4.3 bên
dưới)
12) PHỤ LỤC
4.2. Hình thức trình bày
Độ dài của báo cáo/khóa luận: Nội dung chính của khóa luận (từ “Mở đầu” cho đến “Kết
luận” không quá 80 trang (không kể các trang sơ đồ, bảng biểu) và cân đối theo tỷ lệ :

Chương 1 : Chương 2 : Chương 3 : Chương 4 là 1: (1,5-2) : 2 : (1-1,5)
Quy định định dạng trang:
 Khổ trang: A4
 In 2 mặt
 Canh lề trái 3cm; Canh lề phải, đầu trang và cuối trang 2.5cm.
 Font chữ: Vni-Times hoặc Times New Roman, cỡ chữ 13,
 Cách dòng (Line Spacing): 1.5;
Đánh số trang:
Từ trang bìa đến trang “Mục lục” đánh chữ số La Mã thường (i, ii, iii, iv…)
Từ ”Mở đầu” đến phần “Kết luận” đánh theo số (1, 2, 3…)
Đánh số các đề mục

Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên:
CHƯƠNG 1 ……
1.1…..
1.1.1…
1.1.2…
1.2
CHƯƠNG 2……
2.1…..
2.1.1…
2.1.2…
2.2……
Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ
Mỗi loại công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ...) được đặt tên và đánh số
thứ tự trong mỗi chương có sử dụng loại công bảng, đồ thị, hình, sơ đồ...để minh
họa. Số đầu là số chương, sau đó là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương
đó.
Ví dụ:
Bảng 1.2: Bảng tính giá thành, có nghĩa là Bảng số 2 ở chương 1 có tên gọi là “Bảng tính giá
thành”;
Bảng 2.4: Phân loại chi phí, có nghĩa là Bảng số 4 trong chương 2 có tên gọi là “Phân loại
chi phí”;
Đồ thị 1.1: Phân tích điểm hòa vốn, có nghĩa là Đồ thị số 1 trong chương 1 có tên gọi là
“Phân tích điểm hòa vốn”
4.3. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo
4.3.1 Trích dẫn trực tiếp
+ Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn. Ông A (1989) cho rằng: “Kế toán là
nghệ thuật”
+ Nếu nhiều tác giả: Ông A, ông B và ông C (1989) cho r...
ỚNG DẪN KẾT CẤU VÀ HÌNH THỨC TNH BÀY 1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
4.1. ớng dẫn kết cấu của Ka luận tốt nghiệp
Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp bao gồm các phần sau:
1) Trang bìa (theo mẫu)
2) Trang bìa (t)
3) Trang “Lời cảm ơn”
4) Trang “Các từ viết tắt sử dụng
5) Trang “Danh sách các bảng sử dụng đánh trang
6) Trang “Danh sách các đồ thị, sơ đồ… đánh trang
7) Trang “Mục lục
8) “Phần mở đầu”. Nội dung bao gồm:
Đt vấn đề, tầm quan trọng, ý nghĩa của đề tài
Mc tiêu cụ thđặt ra cần giải quyết trong đề i
Phương pháp (cách thức) thực hiện đ tài
Phm vi của đ tài
Đim mới/ Kết qu đt được của đ tài
Kết cấu của đề tài.
9) PHẦN NỘI DUNG:
Tnh bày nội dung 4 cơng
Lưu ý: mỗi chương bắt đầu 1 trang mới
10) KẾT LUẬN:m tắt kết quả của đề tài nghiên cứu
11) I LIỆU THAM KHẢO (tnh bày tài liệu tham khảo như hướng dẫn ở mục 4.3 bên
dưới)
12) PHỤ LỤC
4.2. Hình thức trình bày
Đ dài củao cáo/ka luận: Nội dung chính của khóa luận (từ “M đu” cho đến Kết
luận” kng q 80 trang (không kể c trang đ, bảng biểu) và cân đối theo tỷ l:
Cơng 1 : Chương 2 : Chương 3 : Chương 4 1: (1,5-2) : 2 : (1-1,5)
Quy định định dạng trang:
Kh trang: A4
In 2 mặt
Canh lti 3cm; Canh l phải, đu trang và cuối trang 2.5cm.
Font chữ: Vni-Times hoặc Times New Roman, c ch13,
Cách dòng (Line Spacing): 1.5;
Đánh strang:
T trang a đến trang “Mục lục đánh ch s La Mã tờng (i, ii, iii, iv…)
Từ ”Mở đầu” đến phầnKết luận” đánh theo số (1, 2, 3…)
Đánh số các đề mục
Hướng dẫn trình bày kháo luận - Trang 2
Hướng dẫn trình bày kháo luận - Người đăng: lopketoan111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn trình bày kháo luận 9 10 551