Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn trình bày luận văn Thạc sĩ Học viện Kỹ thuật Quân sự 2011

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 729 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY QUYỂN LUẬN VĂN THẠC SĨ
Áp dụng đối với Khóa 22 trở về trước
I. Hình thức chung trình bày luận văn
Luận văn thạc sĩ phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không
được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng, hình vẽ, đồ thị và công thức. Luận
văn đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt. Cụ thể:
- Soạn thảo văn bản: Luận văn sử dụng chữ .VnTime (hoặc Time New
Roman) cỡ 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình
thường, dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái
3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy bắt
đầu từ trang số 1, nằm ở phần MỞ ĐẦU. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày
theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.
Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm), dày
khoảng 100 trang, không kể phụ lục.
- Tiểu mục: Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số thành
nhóm số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất là chỉ số chương (ví dụ
4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu
mục phải có ít nhất 2 tiểu mục.
- Bảng, hình vẽ, công thức: Việc đánh số bảng, hình vẽ, công thức gắn với
số chương, (ví dụ Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3). Đầu đề của
bảng biểu ghi phía trên bảng, canh giữa, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình,
canh giữa, cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản luận văn, số công
thức để trong ngoặc đơn và canh phải. Trong trường hợp công thức dài hơn một
dòng thì số công thức được đánh ở dòng dưới canh phải.
- Viết tắt: Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều
lần trong luận văn. Viết tắt sau lần viết đầy đủ thứ nhất và chữ viết tắt để trong
ngoặc đơn. Nếu luận văn có nhiều hơn 10 chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục
các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự A, B, C) ở phần đầu luận văn.
- Phụ lục của luận văn: Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm
minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn, như: chương trình tính, kết quả
khảo sát trên mô hình số, các số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh v.v... Phụ lục không
được đánh số trang, không được dày hơn phần chính của luận văn.
- Mục lục: Mục lục chỉ đưa đến nhóm tiểu mục (tức là đến 3 chữ số).
- Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn:
+ Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của
riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong
danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn. Việc trích dẫn là theo số thứ tự của

2
tài liệu ở ...
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY QUYỂN LUẬN VĂN THẠC SĨ
Áp dụng đối với Khóa 22 trở về trước
I. Hình thức chung trình bày luận văn
Luận văn thạc sĩ phải được trình bày ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không
được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng, hình vẽ, đồ thị và công thức. Luận
văn đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt. Cụ thể:
- Soạn thảo văn bản: Luận văn sử dụng chữ .VnTime (hoặc Time New
Roman) cỡ 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình
thường, dãn dòng đặt chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái
3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy bắt
đầu từ trang số 1, nằm phần MỞ ĐẦU. Nếu bảng biểu, hình vẽ trình bày
theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.
Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm), dày
khoảng 100 trang, không kể phụ lục.
- Tiểu mục: Các tiểu mục của luận văn được trình bày đánh số thành
nhóm số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất là chỉ số chương (ví dụ
4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu
mục phải có ít nhất 2 tiểu mục.
- Bảng, hình vẽ, công thức: Việc đánh s bảng, hình vẽ, công thức gắn với
số chương, (ví dụ Hình 3.4 nghĩa hình thứ 4 trong chương 3). Đầu đề của
bảng biểu ghi phía trên bảng, canh giữa, đầu đcủa hình vẽ ghi phía dưới hình,
canh giữa, c chữ phải bằng cỡ chữ s dụng trong văn bản luận văn, s công
thức để trong ngoặc đơn canh phải. Trong trường hợp công thức dài hơn một
dòng thì số công thức được đánh ở dòng dưới canh phải.
- Viết tắt: Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều
lần trong luận văn. Viết tắt sau lần viết đầy đủ thứ nhất chữ viết tắt để trong
ngoặc đơn. Nếu luận văn có nhiều hơn 10 chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục
các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự A, B, C) ở phần đầu luận văn.
- Phụ lục của luận văn: Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm
minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn, như: chương trình tính, kết quả
khảo sát trên hình số, các số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh v.v... Phụ lục không
được đánh số trang, không được dày hơn phần chính của luận văn.
- Mục lục: Mục lục chỉ đưa đến nhóm tiểu mục (tức là đến 3 chữ số).
- Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn:
+ Mọi ý kiến, khái niệm ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của
riêng tác giả mọi tham khảo khác phải được trích dẫn chỉ nguồn trong
danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn. Việc trích dẫn theo số thứ tự của
1
Hướng dẫn trình bày luận văn Thạc sĩ Học viện Kỹ thuật Quân sự 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn trình bày luận văn Thạc sĩ Học viện Kỹ thuật Quân sự 2011 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hướng dẫn trình bày luận văn Thạc sĩ Học viện Kỹ thuật Quân sự 2011 9 10 833