Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON

Được đăng lên bởi Phạm Thị Tuyết
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1209 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN
TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM
NON
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CLGD
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ
TRƯỜNG MẦM NON
I. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
III. THU THẬP, XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH
CÁC THÔNG TIN, MINH CHỨNG
IV. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC CỦA
TIÊU CHÍ
V. VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
VI. CÔNG BỐ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

THÀNH LẬP
HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Hội đồng tự đánh giá của trường mầm
non do hiệu trưởng ra quyết định thành
lập, có số lượng thành viên, thành phần,
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo
Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số
45/2011/TT-BGDĐT.
2. Để triển khai tốt công tác tự đánh giá,
chủ tịch hội đồng tự đánh giá cần:
a) Thành lập nhóm thư ký có từ 2 đến 3
người. Nhóm trưởng là một thành viên
trong hội đồng tự đánh giá;

THÀNH LẬP
HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
b) Thành lập các nhóm công tác, mỗi nhóm có
từ 2 đến 4 người. Nhóm công tác thực hiện
các nhiệm vụ cụ thể do chủ tịch hội đồng
phân công. Nhóm trưởng là một thành viên
trong hội đồng tự đánh giá;
c) Huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân
viên của nhà trường tham gia hoạt động tự
đánh giá.
3. Hội đồng tự đánh giá của trường mầm non
làm việc theo nguyên tắc thảo luận để đi đến
thống nhất. Mọi quyết định chỉ có giá trị khi ít
nhất 2/3 thành viên trong hội đồng nhất trí.

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Kế hoạch TĐG (xem Phụ lục 2) do chủ tịch hội
đồng tự đánh giá phê duyệt gồm các nội dung:
a) Mục đích và phạm vi tự đánh giá;
b) Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên;
c) Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy
động;
d) Dự kiến các thông tin và minh chứng cần thu
thập cho từng tiêu chí;
đ) Xác định thời gian biểu cho từng hoạt động
(bao gồm thời gian cần thiết để triển khai TĐG
và lịch trình thực hiện các hoạt động cụ thể).

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

2. Kế hoạch tự đánh giá cần được xây dựng
cụ thể, chi tiết và phù hợp với điều kiện
của nhà trường. Phải xác định rõ công việc
và thời gian hoàn thành, tránh chung
chung và hình thức.

THU THẬP, XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH
CÁC THÔNG TIN, MINH CHỨNG
1. Khái niệm:
 Thông tin là những tư liệu được sử dụng để
hỗ trợ và minh họa cho các phân tích, giải
thích, nhận định, kết luận trong báo cáo tự
đánh giá;
 Minh chứng là những văn bản, hồ sơ, sổ
sách, hiện vật đã và đang có của nhà trường
gắn với các chỉ số để xác định từng chỉ số đạt
hay không đạt yêu cầu. Minh chứng được sử
dụng để chứng minh cho các phân tích, giải
thích, từ đó đưa ra các nhận định, kết luận
trong báo cáo tự đánh giá.

THU THẬP, XỬ LÝ VÀ PHÂN T...
HƯỚNG DẪN
HƯỚNG DẪN
TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM
TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM
NON
NON
C C KH O THÍ VÀ KI M NH CLGD ĐỊ
C C KH O THÍ VÀ KI M NH CLGD ĐỊ
B GIÁO D C VÀ ÀO T O Đ
B GIÁO D C VÀ ÀO T O Đ
HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON - Người đăng: Phạm Thị Tuyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON 9 10 613